Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2753884/05072010.aspx

Phat huy pham chat “Bo doi Cu Ho”

Tung la mot dia ban trong yeu trong hai cuoc khang chien chong quan xam luoc, ngay nay dia ban Quan khu 7 co vi tri chien luoc trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc Viet Nam XHCN. Phat huy truyen thong hao hung “mien Dong gian lao ma anh dung”, luc luong vu trang Quan khu 7 khong ngung duoc xay dung, truong thanh va lon manh.

Bo doi Doan 5 trong buoi luyen ban. Anh: TRAN DAI

Xay dung chi bo “4 tot”, dang vien “5 tot”

Mot dac diem noi bat cua Dang bo Quan khu nhiem ky vua qua la da trien khai thuc hien co hieu qua Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Cuoc van dong da di vao tung don vi co so, den voi tung can bo, chien si. Sau hon  3 nam thuc hien cuoc van dong, LLVT Quan khu 7 da xuat hien nhieu guong dien hinh tien tien khong chi “hoc tap” ma da biet “lam theo” Bac va “lam theo” rat hieu qua.

Ben canh do, cac cap uy, to chuc Dang da kip thoi ban hanh quy che lam viec, quy che lanh dao tren cac mat cong tac trong yeu va duy tri thuc hien nghiem tuc, giai quyet tot cac moi quan he, noi bo doan ket thong nhat cao. Dac biet Dang uy Quan khu da ban hanh va trien khai thuc hien Chi thi 235 ve xay dung chi bo “4 tot”, dang vien “5 tot” trong toan dang bo. Cong tac quan ly, giao duc, ren luyen va phat trien dang vien thuc hien co ne nep, doi ngu dang vien tuyet dai da so phat huy tot vai tro tien phong guong mau trong thuc hien chuc trach, nhiem vu duoc giao. Hang nam, quan khu deu danh gia phan loai to chuc Dang chat che, dung thuc chat, sau 3 nam,  chat luong cong tac xay dung Dang nang len ro ret, moi nam ket nap gan 1.000 quan chung uu tu vao Dang.

Song song do, cong tac kiem tra, giam sat theo quy dinh cua Dieu le Dang da duoc Dang bo quan khu chu trong. Tap trung kiem tra, giam sat to chuc Dang ve lanh dao thuc hien nhiem vu chinh tri va cong tac xay dung Dang; kiem tra, giam sat dang vien la cap uy vien, can bo chu tri cac cap; chu dong phat hien kiem tra dang vien, to chuc Dang co dau hieu vi pham; giai quyet kip thoi don thu to cao, khieu nai. Xu ly nghiem to chuc Dang, dang vien vi pham ky luat. Trong nhiem ky qua, ty le dang vien vi pham va phai thi hanh ky luat giam 2,79%  so voi nhiem ky truoc. Phuong phap, tac phong lanh dao cua cac cap uy Dang lien tuc duoc doi moi, tap trung huong ve co so de giai quyet nhung van de noi com buc xuc, tao su chuyen bien ro net trong tung dang bo, don vi, dong thoi phan cong, quy ro trach nhiem trong to chuc thuc hien nghi quyet. 

Nho to chuc thuc hien tot Nghi quyet 51 cua Bo Chinh tri, tu do vai tro lanh dao cua cap uy, can bo chinh tri duoc phat huy, hieu luc cua nguoi chi huy duoc tang cuong, hieu qua cong tac Dang, cong tac chinh tri ngay cang duoc nang cao. Trong nhiem ky qua, Dang bo quan khu da lanh dao hoan thanh va hoan thanh vuot muc cac chi tieu Nghi quyet dai hoi cua quan khu da de ra, nhat la cac chi tieu ve huan luyen, xay dung to chuc co so Dang trong sach vung manh,  xay dung  dai doi du quan co chi uy… Doi voi tinh trang thieu can bo co so, Dang bo quan khu da quan triet, thuc hien nghiem cac quy che, quy dinh trong xem xet danh gia, dieu dong, bo nhiem, dao tao, de bat, nang luong va chuyen ra, chat luong can bo cac cap duoc nang len, co ban hoan thanh nhiem vu, chuc trach duoc giao.

Huan luyen tot, san sang chien dau cao

Tham nhuan sau sac loi day cua Chu tich Ho Chi Minh “Can kiem xay dung quan doi, phai tang gia, san xuat va thuc hanh tiet kiem de tu cai thien muc song cua minh, giam nhe su dong gop cua dong bao…”, “Bo doi an no, danh thang”, LLVT Quan khu 7 luon bao dam tot cong tac hau can, dam bao doi song cho bo doi. Voi tinh than chu dong, sang tao, hang nam cac don vi da huy dong hang van ngay cong lao dong, cai tao dat xay dung vuon rau cac loai, dao ao tha ca, xay dung chuong trai chan nuoi, thuc hien co hieu qua mo hinh tang gia san xuat, che bien, giet mo tap trung; cac mo hinh “vuon cay thanh nien”; “Vuon rau thanh nien”, da dem lai hieu qua thiet thuc, dap ung du rau xanh va phan lon thit, ca, gop phan nang cao tiem luc quoc phong cho LLVT quan khu va nang cao doi song cho bo doi truoc su bien dong cua gia ca thi truong.

Ben canh do, quan khu con tap trung xay dung diem cac don vi vung manh toan dien theo Chi thi 917 cua Bo Quoc phong, dien hinh nhu Doan 5, Trung doan Gia Dinh (TPHCM), Bo CHQS tinh Long An va  tiep tuc  nhan rong dien hinh, xay dung co quan quan su huyen, quan, cac tieu doan, dai doi vung manh toan dien. Ngoai ra, quan khu con phoi hop chat che voi cap uy, chinh quyen va cac doan the chinh tri-xa hoi o cac dia phuong tren dia ban tich cuc trong xay dung co so chinh tri, tham gia xoa doi, giam ngheo, phat trien kinh te-xa hoi, phong chong chay rung, khac phuc hau qua thien tai… lam cho dan tin Dang, tin vao che do, gop phan xay dung “The tran long dan” vung chac, phat huy truyen thong anh Bo doi Cu Ho, bo doi cua dan, vi nhan dan ma phuc vu.

Song Lam - Thanh An

Trung tuong Nguyen Thanh Cung, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Dang uy, Chinh uy Quan khu 7: Xay dung Dang bo quan khu trong sach, vung manh

Trung tuong Nguyen Thanh Cung

- PV: Nhin lai nhiem ky vua qua, dong chi co the cho biet dau la nhung diem noi bat ma Dang bo Quan khu 7 da dat duoc trong cong tac lanh dao, chi dao?

Trung tuong NGUYEN THANH CUNG: Nhiem ky qua, Dang bo - LLVTQK 7 da quan triet va thuc hien nghiem tuc duong loi quan diem cua Dang, trien khai toan dien cac mat cong tac, co ban thuc hien tot cac muc tieu, yeu cau Nghi quyet Dai hoi de ra. Mot so ket qua noi bat la: Nen quoc phong toan dan duoc xay dung, cung co ngay cang vung chac, chat luong tong hop, suc manh chien dau cua LLVTQK khong ngung nang len, kien dinh vung vang truoc moi tinh huong; thuc hien tot cong tac dan van, xung kich trong phong chong thien tai, cuu ho, cuu nan… gop phan giu vung on dinh chinh tri dia ban, tao dieu kien thuan loi de cac dia phuong tren dia ban thuc hien thang loi cac muc tieu phat trien kinh te - xa hoi. Nho to chuc tang gia san xuat va lam kinh te dat hieu qua, doi song vat chat, tinh than cua bo doi duoc cai thien, tiem luc quan su - quoc phong duoc tang cuong. Cham lo xay dung cap uy, to chuc co so Dang trong sach vung manh, xay dung doi ngu can bo, dang vien tien phong guong mau, Dang bo LLVTQK thuc su vung vang ve ban linh chinh tri, co chuyen bien quan trong ve nang luc lanh dao toan dien, suc chien dau va chap hanh nguyen tac, noi bo doan ket thong nhat cao. Ngoai ra, cong tac doi ngoai quan su va nhiem vu giup nuoc ban Campuchia dat ket qua tot, gop phan xay dung moi quan he gan bo, tin cay lan nhau, giu vung moi truong hoa binh, on dinh, phat trien.

- Thua dong chi, nhung noi dung nhiem vu chu yeu nao Dang bo Quan khu 7 can tap trung lanh dao trong thoi gian toi?

Dai hoi Dang bo Quan khu lan nay se danh gia kiem diem nhung mat lam duoc va chua duoc qua do thao luan, bieu quyet thong qua Nghi quyet lanh dao LLVTQK thuc hien nhiem vu, quan su quoc phong trong nhung nam toi. Truoc mat can tap trung vao mot so nhiem vu chinh nhu: Lanh dao to chuc thuc hien tot viec tuyen truyen, quan triet, hoc tap Nghi quyet Dai hoi Dang cap tren, Nghi quyet Dai hoi Dai bieu Quan khu 7 lan thu VIII, cac nghi quyet tiep theo cua Ban Chap hanh Trung uong Dang va Dang uy Quan su Trung uong toan quan khu quyet tam thuc hien thang loi nhiem vu quan su - quoc phong theo tinh than ma nghi quyet Dai hoi Dang bo Quan khu lan VIII de ra.

Truoc mat, Dang uy, Bo Tu lenh quan khu tap trung lanh dao, thuc hien tot mot so nhiem vu trong tam, nam chac tinh hinh tren cac huong. Ra soat, hoan chinh cac ke hoach phong thu tac chien. Thuong xuyen neu cao canh giac, chu dong ung pho kip thoi va co hieu qua voi moi tinh huong. Tiep tuc xay dung, cung co dam bao chat luong cac cong trinh quan su va cong trinh phong thu dan su tren dia ban quan khu. Quan triet va trien khai thuc hien chi thi cua Ban Bi thu ve tang cuong su lanh dao cua Dang trong xay dung nen quoc phong toan dan va xay dung khu vuc phong thu tren dia ban quan khu trong tinh hinh moi.

Mot van de rat quan trong la thuc hien tot cong tac Dang, cong tac chinh tri trong moi hoat dong cua luc luong vu trang quan khu. Tang cuong cong tac giao duc chinh tri, nang cao tinh than canh giac, kien quyet dau tranh phong chong “Dien bien hoa binh” cua cac the luc thu dich. Quan khu tiep tuc nhan rong ket qua xay dung diem vung manh toan dien cua Su doan bo binh 5 ra tat ca cac co quan, don vi, dia phuong, tao thanh phong trao thi dua soi noi trong toan quan khu. Kien toan, sap xep tinh gon cac dau moi doanh nghiep quan khu, nang cao hieu qua san xuat kinh doanh.

Ben canh do, toan quan khu tap trung tang cuong cong tac dan van, tich cuc tham gia chuong trinh “Xoa doi giam ngheo” va cac chuong trinh do Nha nuoc va quan doi de ra. Hoan chinh ke hoach to chuc va phuong thuc bao dam hau can - ky thuat cho nhiem vu san sang chien dau trong moi tinh huong. Phai co su chuyen dong manh me ve tang gia san xuat tap trung o cac cap, cai thien nang cao doi song bo doi.

Ngoai ra, quan khu se tiep tuc trien khai thuc hien ke hoach giup nuoc ban Campuchia theo chi dao cua Bo Quoc phong.

Thanh An