Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2807968/23082010.aspx

Cap nhat du an moi – Tin tuc bat dong san noi bat tuan 3 thang 8
Cap nhat du an moi – Tin tuc bat dong san noi bat tuan 3 thang 8

Tuan qua, tam diem cua thi truong la viec ban nha cho nguoi cho co thu nhap thap.

 

Tin tuc noi bat

 

► Nhieu chu dau tu dang chuan bi cho viec ban nhung can ho cho nguoi thu nhap thap dau tien nhu Vianconex Xuan Mai, Viglacera,…tai Ha Noi voi muc gia tren duoi 10 trieu dong/m2. Chung cu Ngo Thi Nham – Ha Dong co gia 8,8 trieu dong/m2, chung cu tai Dai Mo, Tu Liem khoang 10 trieu dong/m2

 

Mot so du an khac da bat dau khoi cong nhu 1.512 can tai Khu do thi Kien Hung do Vinaconex Xuan Mai va Vinaconex 21 xay dung, tai Sai Dong Handico 3 va Handico 5 cung da bat tay vao xay dung khoang 800 can, tai Dang Xa, Gia Lam Vigalacera cung tien hanh xay dung khoang 1000 can,…

Cac doi tuong duoc mua, thue, thue mua nha o thu nhap thapgom: Ho gia dinh co it nhat 1 nguoi hoac ca nhan (doi voi truong hop la ho doc than) thuoc doi tuong sau day:

- Can bo, cong chuc, vien chuc huong luong tu ngan sach Nha nuoc thuoc co quan Dang, Nha nuoc, mat tran To quoc va cac to chuc chinh tri - xa hoi, xa hoi - nghe nghiep; vien chuc thuoc cac don vi su nghiep cong lap, si quan, quan nhan chuyen nghiep thuoc luc luong vu trang (ke ca truong hop da nghi che do theo quy dinh).

- Nguoi lao dong thuoc cac don vi su nghiep ngoai cong lap, doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te, hop tac xa thanh lap va hoat dong theo quy dinh cua phap luat (ke ca truong hop da nghi huu theo che do quy dinh); Nguoi lao dong tu do, kinh doanh ca the dam bao co thu nhap de thanh toan tien mua, thue, thue mua nha o theo quy dinh.

► Lanh dao Thanh pho Ha Noi gop y, khong nen xay Trung tam hanh chinh tai Ba Vi va khong nen xay truc Thang Lon

 

Tai cuoc doi thoai ve Quy hoach chung Ha Noi giua So QHKT Ha Noi va lanh dao cac dia phuong ngay 19/8/2010. Ong Duong Duc Tuan – Pho Giam doc So QHKT Ha Noi va ong Le Van Thu – Chu tich UBND huyen Tu Liem cho rang, xay Thang Long  la khong hop ly, boi truc duong nay di vao nhieu khu vuc dan cu cu tren dia ban, tham chi ca diem vua duoc dau tu xay dung moi

 

Chu tich UBND TP Ha Noi Nguyen The Thao cho rang, khong nen chuyen Trung tam hanh chinh len Ba Vi boi ve mat khong gian Ba Vi khong du cac dieu kien thuan loi ve khi hau, lich su, truyen thong, kha nang tiep can cac loai hinh giao thong; kha nang ket noi cac vung xung quanh gan voi mot do thi hanh chinh,…Khu vuc Tay Ho Tay va My Dinh la hai noi co du cac tieu chi dat ra de xay dung trung tam hanh chinh moi.

 
Du an moi

 

Khu do thi sinh thai Thuy Tu – Da Nang

 

Chu dau  tu: Trung Nam Group, voi tong von dau tu 1,628 ty USD.

 

Du an Khu do thi sinh thai Thuy Tu co dien tich xay dung la 382 ha va 300 ha mat nuoc, nam tai phuong Hoa Hiep Nam, quan Lien Chieu va xa Hoa Vang, huyen Hoa Vang, Tp. Da Nang.

 

Gom khach san cao cap, khu biet thu; khu chung cu cao cap; khu thuong mai; truong hoc va benh vien quoc te; ben du thuyen; trung tam mua sam;khu phuc hop the thao; khu cong vien cay xanh; ket hop voi khu du lich sinh thai,..v..v..

 

Ngay 14/8/2010, Cong ty Co phan Trung Nam (Trungnam Land) - cong ty con thuoc Trungnam Group da ky ket hop dong voi Cong ty thiet ke Skidmore, Owing and Merrill LLP (S.O.M) cua My de thiet ke quy hoach tong the cho du an Khu do thi Sinh thai Thuy Tu.

 

Khu do thi Cong vien cong nghe phan mem - Ha Noi

 

Du an do Cong ty dien tu Ha Noi (Hanel) lam chu dau tu, co quy mo 413 ha nam tai cac phuong Phuc Loi, Phuc Dong, Viet Hung, Gia Thuy, quan Long Bien.

 

Trong do, 343 ha dung phat trien do thi gom nha o, cong vien cay xanh, ho dieu hoa, cac cong trinh cong cong nhu truong hoc, benh vien, trung tam thuong mai; 69 ha dat ngoai dan dung, trong do co 32 ha xay dung cong vien cong nghe phan mem cua Thanh pho.

 

Ocean Window Spa & Resort - Khanh Hoa

 

Ngay 18/8/2010, Cong ty CP Dau tu Du lich Eurowindow Nha Trang thuoc Cong ty Eurowindow Holding da to chuc le khoi cong xay dung du an.

 

Khu khach san nghi duong cao cap Ocean Window Spa & Resort la du an duoc dau tu boi Cong ty Co phan Dau tu Du lich Eurowindow Nha Trang voi hai co dong chinh la Eurowindow Holding (hon 70% co phan) va Cong ty lien minh (gan 30% co phan).

 

Du an duoc xay dung tai lo D12A,B,C Bai Dai, khu du lich Bac ban dao Cam Ranh, xa Cam Hai Dong, huyen Cam Lam, tinh Khanh Hoa voi dien tich 34,2ha bao gom cac hang muc chinh: Khach san tieu chuan 5 sao, spa, nha hang va bar, phong hoi hop va to chuc su kien, khu vuc mua sam, the thao, bai bien, khong gian xanh.

Ocean Window Spa & Resort la mot quan the khach san voi hon 500 phong dat tieu chuan 5 sao, bao gom 1 toa nha cao tang va 178 biet thu nam doc theo bo bien. Ngoai ra con co khu Spa 4159m2, nha hang, quan bar 1148m2, phong hoi nghi, khu mua sam,…

Du kien Ocean Window Spa & Resort se duoc dua vao khai thac va su dung vao nam 2013.

 

Khu nha hon hop cao tang HUD1-VNF1 – Ha Noi

 

Chu dau tu la lien danh giua CTCP Xay dung HUD1 va Cong ty CP phan phoi ban le VNF1 voi tong muc dau tu 1.500 ty dong.

 

Theo quy hoach, du an nam giap duong Vanh dai 2,5 (phia Nam khu dat), co mat cat rong 40m. Dien tich khu dat nghien cuu 13.461,51 m2.

 

Cong trinh co tang cao 18 tang, dien tich xay dung 5.850m2, tong dien tich san xay dung: 111.150 m2. Mat do xay dung toi da cho phep 45%.

 

Du kien tien do thuc hien cong tac chuyen doi muc dich su dung dat va chuan bi dau tu trong 7 thang. Tien do thuc hien Du an trong 36 thang

 

Dai An - Saigon Riverside – TP.HCM

 

Du an Dai An - Saigon Riverside do Cty CP Phat trien nha Dai An - Saigontourist (lien doanh giua TCty Du lich Sai Gon voi Tap doan Shih Da, Dai Loan lam chu dau tu, vua duoc khoi cong, du kien hoan thanh trong 48 thang.

 

Dai diem xay dung tai 101 Binh Quoi, P.27, Q. Binh Thanh, TP.HCM

 

Day la khu phuc hop va da chuc nang voi cac dich vu khep kin, ha tang hoan thien, mat do xay dung chiem 28,88%, dien tich dat danh cho cay xanh chiem 47,94%. Du an co 6 khoi nha danh cho can ho cao tu 20 - 22 tang, dien tich can ho tu 102 - 235m2/can va 2 khoi nha cao 15 tang lam trung tam thuong mai va van phong.

 

Khu nha thu thap thap Kien Hung – Ha Noi

 

Lien danh Vinaconex Xuan Mai va Vinaconex 21 lam chu dau tu. Du an duoc xay dung tren khu dat rong 25.065m2, bao gom 5 khoi nha 19 tang noi va 1 tang ham. Tong muc dau tu du an hon 948,8 ty dong

Sau khi hoan thanh se cung cap 1.512 can ho co dien tich trung binh tu 65-70 m2/can, tong dien tich san xay dung hon 147.038m2.

 

Du an duoc khoi cong xay dung ta ngay 21/8/2010 va du kien hoan thanh vao quy IV/2013

K.T

Tong hop