Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2832792/14092010.aspx

Tuong dai cua nghia tinh dong doi

Nhan dip tuong dai Chien thang Tau O duong 13 duoc khanh thanh, thay mat Ban lien lac Cuu chien binh Su doan 7, xin chan thanh cam on su chi dao kip thoi cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet. Cam on su dong gop giup do cua Tinh uy - UBND cac tinh: Binh Phuoc, Binh Duong, Dong Nai, cung nhu Thanh uy - UBND TPHCM, cung cac doanh nghiep, cac don vi ban tren dia ban. Cam on su dong gop vat chat, tinh than cua can bo, chien si Su doan 7 tren moi mien To quoc. Day thuc su la cong trinh cua nghia tinh dong doi.

Tuong dai Chien thang Tau O duong 13 dang trong giai doan hoan thien.

Mua he nam 1972 trong chien dich Nguyen Hue, Trung uong Cuc mien Nam chu truong giai phong thi xa Hon Quan (Binh Long) mo rong vung giai phong tu Loc Ninh toi bac Chon Thanh. Su doan 7 (Cong truong 7) duoc Bo Tu lenh Mien giao nhiem vu chot chan khu vuc Tau O nham ngan chan, tieu diet sinh luc dich, khong de mot ten linh hoac mot chiec xe tang nao cua quan doi Sai Gon len chi vien cho Hon Quan.

Tuy nhien, do nhieu nguyen nhan khac nhau ma Hon Quan van chua duoc giai phong. Chinh quyen Sai Gon da huy dong nhieu luc luong tinh nhue nhu: Lu doan du so 1 tu Tay Nguyen ve do quan xuong phia Dong va Nam Hon Quan (Nui Gio va Tan Khai) ket hop voi cac su doan bo binh (Su doan 25, Su doan 9, Su doan 21) va cac thiet doan tang thiet giap (Thiet doan 25) tu mien Dong va mien Tay Nam bo. Chung bien khu vuc bac Tau O thanh dia ban doi trong. Tai day dien ra nhieu tran danh ac liet, khong can suc giua Su doan 7 voi cac doi tuong ke tren. Trong 156 ngay dem bam tru kien cuong va anh dung chien dau, Su doan 7 da tieu diet hang van ten dich, ban chay nhieu xe tang, xe thiet giap va may bay cua chung.

De co duoc ket qua tren, can bo, chien si cua Su doan 7 da sat canh cung quan dan dia phuong khong quan ngai hy sinh, gian kho (co 950 liet si, trong do co gan 100 dong chi thuoc bo doi dia phuong va dan quan du kich 2 xa Minh Khai, Minh Hung). Dau thang 9-1973, to Buu dien Washington da khang dinh: “Tran danh o duong 13 chung minh su bat luc cua quan doi Sai Gon voi hoa luc cua khong quan My”.

Sau gan 40 nam, cac the he can bo, chien si cua Su doan 7 da tung cong tac, chien dau o khu vuc Tau O luon tran tro muon co mot tuong dai trang nghiem, ghi tac chien cong oai hung, tuong xung voi mau xuong cua bao dong doi va dong bao da do xuong o khu vuc nay. Dan dau la Trung tuong Le Nam Phong, nguyen Su doan truong Su doan 7 da di van dong lanh dao chinh quyen cac dia phuong: Binh Phuoc, Binh Duong, TPHCM va Bo Tu lenh Quan doan 4, dong thoi xin y kien chi dao truc tiep cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet.

Dau nam 2010, Ban Chi dao xay dung cong trinh duoc thanh lap. Nguoi di van dong xin ho tro kinh phi, nguoi lo tim dia diem, nguoi lo phap nhan thiet ke xay dung… da hoat dong mot cach nhip nhang. Vi tri dat tuong dai duoc dua len khu vuc cao nhat trong dien tich 13.000m2, dung noi dien ra nhieu tran danh ac liet cua Su doan. Ban Chi dao thi cong do Su doan 7 Quan doan 4 lam chu dau tu da don doc cac nha thau thi cong dung tien do, bao dam chat luong. Sau hon 5 thang thi cong (khoi cong ngay 9-4-2010) voi 4 khoi luong cong viec: tuong dai, nha tuong niem, san vuon, tuong rao va duong di, cong trinh da hoan thanh. Sang 23-9-2010, cong trinh se duoc khanh thanh va dua vao su dung.

Tuong dai Chien thang Tau O duong 13 la mot cong trinh van hoa lich su. Day la mot trong hang chuc cong trinh cua tinh Binh Phuoc huong ung le ky niem 1.000 nam Thang Long - Ha Noi. Dong thoi, la niem tu hao cua bao the he can bo, chien si Su doan 7 cung nhu quan va dan Binh Phuoc hom nay va mai sau.

Trung tuong PGS-TS Dao Van Loi