Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2870070/16102010.aspx

Nhieu can bo cap cao bi thi hanh ky luat
Nhieu can bo cap cao bi thi hanh ky luat
Toa nha HH4-Song Da Twin Tower.

Chu tich HDQT Tap doan Song Da da vi pham khi chi dinh 5/14 goi thau va lua chon 2 nha thau cung trung thau mot goi thau tai Du an toa nha HH4-Song Da Twin Tower.

 

Chieu 15/10, Uy ban Kiem tra Trung uong (UBKT) da ra thong bao ve Ky hop thu 33 cua Uy ban. Theo do, UBKT Trung uong da xem xet, ket luan gan 30 vu viec, thi hanh ky luat nhieu can bo do vi pham ky luat.

Ve kiem tra khi co dau hieu vi pham:

Doi voi tap the Thuong truc Tinh uy Ninh Binh:

UBKT Trung uong da kiem tra dau hieu vi pham doi voi tap the Thuong truc va 3 dong chi Thuong truc Tinh uy Ninh Binh co ket luan nhu sau: vi pham nguyen tac tap trung dan chu, vi pham Quy dinh so 51-QD/TW, ngay 19-4-2007 cua Ban Bi thu ve phuong thuc lanh dao cua Dang, Quy che lam viec cua Tinh uy, giai quyet nhieu viec vuot tham quyen cua Thuong truc Tinh uy; ban hanh mot so van ban trai quy dinh cua Dang, phap luat cua Nha nuoc; cho chu truong, chi dao giai quyet nhieu viec thuoc tham quyen, chuc nang, nhiem vu cua UBND tinh, dan den bao bien, lam thay, co dau hieu vi pham phap luat. Nhung sai pham tren gay hau qua nghiem trong, lam that thoat, lang phi tien, tai san, dat dai cua nha nuoc; gay du luan bat binh, mat long tin cua can bo, dang vien va nhan dan.

Doi voi cac ca nhan:

- Dong chi Dinh Van Hung, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy, chiu trach nhiem chinh ve cac vi pham cua Thuong truc Tinh uy va cac vi pham ca nhan. Vi pham cua dong chi Hung la nghiem trong, UBKT Trung uong de nghi Ban Chap hanh Trung uong xu ly ky luat theo tham quyen.

- Dong chi Ta Nhat Thoi, Pho Bi thu Tinh uy, Bi thu Dang doan, Chu tich HDND tinh: cung chiu trach nhiem ve khuyet diem, vi pham cua tap the Thuong truc Tinh uy neu tren. Nhung vi pham cua dong chi Ta Nhat Thoi la nghiem trong, UBKT Trung uong quyet dinh thi hanh ky luat doi voi dong chi Ta Nhat Thoi bang hinh thuc canh cao.

- Dong chi Bui Van Thang, Pho Bi thu Tinh uy, Bi thu Ban can su dang, Chu tich UBND tinh cung chiu trach nhiem chung ve khuyet diem, vi pham cua tap the Thuong truc Tinh uy; dau tranh tu phe binh va phe binh trong Thuong truc Tinh uy con han che. UBKT Trung uong quyet dinh thi hanh ky luat dong chi Bui Va n Thang bang hinh thuc khien trach.

UBKT Trung uong yeu cau Ban Thuong vu Tinh uy Ninh Binh, Dang doan, HDND tinh, UBND tinh Ninh Binh kiem diem, lam ro trach nhiem cua tap the, ca nhan co lien quan, xu ly nghiem minh theo quy dinh cua Dang va Nha nuoc; chan chinh, khac phuc kip thoi nhung thieu sot, sai pham, thu hoi tien, dat dai cho Nha nuoc.

- Kiem tra dau hieu vi pham doi voi dong chi Chanh Thanh tra Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh ve ky luat phat ngon : UBKT Trung uong ket luan dong chi da vi pham Quy dinh 115 cua Bo Chinh tri ve nhung dieu dang vien khong duoc lam. UBKT Trung uong yeu cau kiem diem sau sac, rut kinh nghiem.

Ve xem xet thi hanh ky luat dang:

- Xem xet thi hanh ky luat dong chi Le Van Que, Bi thu Dang uy, Chu tich HDQT Tap doan Song Da va dong chi Duong Khanh Toan, Pho Bi thu Dang uy, Tong Giam doc Tap doan Song Da:

- Dong chi Le Van Que voi cuong vi la Bi thu Dang uy, Chu tich Hoi dong quan tri Tap doan Song Da, da vi pham Luat Dau thau va Nghi dinh so 88/1999/ND-CP cua Chinh phu khi chi dinh 5/14 goi thau va lua chon 2 nha thau cung trung thau cua mot goi thau tai Du an toa nha HH4-Song Da Twin Tower, gay thiet hai 3,144 ty dong; thieu kiem tra de dong chi Duong Khanh Toan, Tong Giam doc ky Quyet dinh so 245-TCT/QLKT ngay 21-11-2007 vuot tham quyen; khong thuc hien dung quy che lam viec cua Ban Thuong vu Dang uy va Hoi dong quan tri ve viec cu dong chi Duong Khanh Toan di hoc tai Truong Dai hoc Xay dung Ha Noi, lam anh huong den uy tin cua tap the va ca nhan dong chi, UBKT Trung uong da quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc khien trach doi voi dong chi Le Van Que.

- Dong chi Duong Khanh Toan da vi pham nguyen tac quan ly trong Du an toa nha HH4-Song Da Twin Tower vuot tham quyen, gay thiet hai cho cac ben lien quan; chua thuc hien dung Quyet dinh so 59-TCT/TCDT, ngay 28-8-2004 cua Chu tich HDQT Tong Cong ty ve viec di hoc he khong tap trung, chuyen nganh cong trinh thuy loi tai truong Dai hoc Xay dung Ha Noi.

Nhung vi pham cua dong chi Duong Khanh Toan den muc phai xem xet co hinh thuc ky luat. Tuy nhien, trong qua trinh kiem diem, dong chi da thanh khan, y thuc duoc trach nhiem ve nhung khuyet diem, vi pham cua ban than, UBKT Trung uong yeu cau rut kinh nghiem sau sac.

Theo tinh than Chi thi 37 ve dai hoi dang bo cac cap, UBKT Trung uong de nghi Dang uy Khoi Doanh nghiep Trung uong khong dua dong chi Duong Khanh Toan vao danh sach nhan su cap uy khoa toi cua Dang bo Khoi, Dang bo Tap doan Song Da nhiem ky 2010 - 2015.

- Quyet dinh thi hanh ky luat bang hinh thuc canh cao ve Dang, dong thoi de nghi co quan co tham quyen ky luat canh cao ve hanh chinh doi voi cac dong chi:

+ Trung tuong Le Quoc Su, nguyen Uy vien Ban Chap hanh Dang bo Cong an Trung uong, nguyen Bi thu Dang uy, nguyen Tong cuc truong Tong cuc Hau can, Bo Cong an: Tren cuong vi Bi thu Dang uy, Tong Cuc truong da thieu trach nhiem de don vi xay ra nhieu khuyet diem, vi pham trong linh vuc quan ly, mua sam tai san; vi pham cac quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly, su dung dat an ninh; gui tien co nguon tu ngan sach Nha nuoc vao ngan hang.

+ Trung tuong Tran Quang Minh, nguyen Pho Bi thu Dang uy, nguyen Pho Tong cuc truong Tong cuc Hau can, Bo Cong an, co khuyet diem, sai pham: tren cuong vi Pho Bi thu Dang uy, Pho Tong cuc truong dong chi Minh da thieu trach nhiem tham muu giup Tong cuc truong trong linh vuc cong tac duoc phan cong; de don vi thuc hien khong dung cac quy dinh cua Nha nuoc va Bo Cong an trong viec to chuc mua sam hang hoa trong thoi gian dai, gay that thoat ngan sach nha nuoc, anh huong den uy tin tap the, ca nhan.

+ Thieu tuong Nguyen Chi Dung, nguyen Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy, nguyen Bi thu Dang uy, nguyen Giam doc Cong an thanh pho Ho Chi Minh (hien nay la Pho Tong cuc truong Tong cuc An ninh 2): Tren cuong vi la Bi thu Dang uy, Giam doc Cong an Thanh pho da thieu trach nhiem de don vi xay ra nhieu khuyet diem, vi pham nghiem trong trong thoi gian dai; de don vi lap quy rieng, chi tieu khong dung quy dinh cua Nha nuoc; quan ly, su dung nha, dat an ninh khong dung quy dinh.

+ Dai ta Nguyen Chien Luy, nguyen Pho Giam doc Cong an Thanh pho Ho Chi Minh da thieu trach nhiem tham muu giup dong chi Giam doc trong linh vuc duoc phan cong de don vi lap quy rieng, chi tieu trai quy dinh cua Nha nuoc; quan ly, su dung tai san, nha, dat an ninh thieu chat che, co noi khong dung quy dinh cua Nha nuoc, anh huong den uy tin tap the, ca nhan.

- Xem xet thi hanh ky luat dong chi Le Thanh Nhan, nguyen Tinh uy vien, nguyen Bi thu Ban can su dang, nguyen Bi thu Dang uy, nguyen Vien truong Vien Kiem sat nhan dan tinh Ha Nam theo de nghi cua Ban Thuong vu Tinh uy Ha Nam: Tu nam 2006 den thang 9-2009, dong chi Le Thanh Nhan da lanh dao, chi dao va thuc hien khong nghiem cac quy dinh cua Dieu le Dang; vi pham nguyen tac sinh hoat dang; vi pham quy che lam viec cua Ban can su dang, quy che lam viec cua Tinh uy; vi pham quy dinh cua Vien Kiem sat nhan dan Toi cao ve quy hoach, tuyen dung, dieu dong, mien nhiem, bo tri, su dung can bo; de xay ra mot so vi pham ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi trong co quan. UBKT Trung uong quyet dinh thi hanh ky luat dong chi Le Thanh Nhan bang hinh thuc khien trach.

- Xem xet trach nhiem cua dong chi Van Thanh Liem, Chu tich Hoi dong quan tri, Tong Giam doc Cong ty TNHH Mot thanh vien Thuong mai va Dich vu SABECO da mua xe o to voi gia tri lon, gan bien 80B xanh trai quy dinh. UBKT Trung uong de nghi Ban Thuong vu Thanh uy thanh pho Ho Chi Minh chi dao kiem diem va lam ro trach nhiem doi voi dong chi Van Thanh Liem. De nghi Ban Thuong vu Dang uy Cong an Trung uong chi dao kiem tra viec cap bien so xanh 80B khong dung doi tuong duoc quy dinh tai lam ro trach nhiem va co hinh thuc ky luat doi voi tap the, ca nhan trong viec cap bien so xanh 80B cho xe o to thuoc tham quyen von cua Cong ty SABECO; de nghi Dang uy Cong an Trung uong chi dao chan chinh viec cap bien xe xanh cho cac doanh nghiep va mot so tinh thanh khong dung quy dinh.

Ve cong tac giam sat:

- UBKT Trung uong giam sat tinh hinh khac phuc sai pham qua kiem tra dau hieu vi pham doi voi Ban Thuong vu Tinh uy Dong Thap va cac dong chi co lien quan. Qua giam sat, cho thay, cac tap the, ca nhan sai pham da khac phuc hau qua nhung chua triet de. UBKT Trung uong da bao cao Ban Bi thu tiep tuc chi dao giai quyet dut diem vu viec. De nghi Ban Thuong vu Tinh uy Dong Thap tiep tuc xu ly ky luat nghiem cac can bo lanh dao cua huyen Chau Thanh vi pham ve quan ly su dung dat dai.

Theo TTXVN