Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2887384/01112010.aspx

Nuoi bo sua: Tu do thi ve nong thon

Tai buoi hoi thao, giai phap nang cao thu nhap cua nguoi nuoi bo sua do Cuc Chan nuoi cua Bo NN-PTNT phoi hop voi Cong ty FrieslandCampina va CLB Phong vien kinh te nong nghiep TP to chuc o TPHCM, tien si Do Kim Tuyen, chuyen gia Cuc Chan nuoi cho biet, bo sua duoc nuoi o Viet Nam khoang 50 nam truoc, khi Cuba vien tro cho Viet Nam mot so giong bo sua nuoi o cac nong truong.

Dich chuyen

Bo sua Viet Nam chi that su phat trien khi duoc nuoi dang ho gia dinh. Cho du dan bo sua den nay tap trung nhieu nhat van o phia Nam, nhat la TPHCM, Binh Duong, Tay Ninh, Long An… song thoi gian qua, su tang truong bo sua cac tinh phia Bac lai kha soi dong. Cung voi dang nuoi ho nho le, quy mo nuoi trang trai hang ngan den ca chuc ngan con da duoc hinh thanh. Sau lan that bai ve su nong voi cua viec nhap khau o at bo sua dau nam 2000, gio day cach nuoi bo sua da co su thay doi, than trong, bai ban hon.

Dan bo sua cua Cong ty TNHH mot thanh vien Bo sua TPHCM.

So luong bo sua khu vuc phia Bac dang co su tang truong kha nong so voi phia Nam, nhat la nam 2010, nhap hang chuc ngan con bo sua tu Uc va New Zealand cua Vinamilk va Cong ty T&H o Nghe An. Vi vay, theo Cuc Chan nuoi, nam 2010 se co su tang truong nong ve dan bo sua ca nuoc, tu 115.000 con nam 2009 len 145.000 con nam 2010. Truoc do, tu nam 2005 den nam 2009 dan bo sua ca nuoc tang cham, co giai doan thoai trao, tu 106.000 con den 115.000 con.

Nhung voi dan bo sua o nguong 80.000 con, TPHCM da dat tran, khong the tiep tuc tang mai vi dat nong nghiep dang thu hep dan do do thi hoa. Nganh nong nghiep TP da co ke hoach chu dong giam dan dan bo sua xuong con 75.000 con nam 2015 va 70.000 con vao nam 2020 va nang cao nang suat va san luong bo sua. Tu khi hinh thanh vung nguyen lieu den nay, bo sua TP da co su dich chuyen tu quan Tan Binh, Go Vap va Thu Duc ra huyen Hoc Mon (bao gom ca quan 12 hien nay) va gio day da di chuyen va tap trung chu yeu o huyen Cu Chi voi tong dan tren 41.000 con, chiem hon 50% tong dan bo sua TP.

Nhung vi tap trung qua nhieu, co xa dan bo sua da len tren 13.500 con nhu xa Tan Thanh Dong nen co dau hieu gay o nhiem moi truong. Nhu vay dan bo sua TPHCM giam xuong nhung se tang len o nhung dia phuong khac. Thuc te da va dang co su dich chuyen dan dan bo sua tu TPHCM ra cac tinh lan can nhu Binh Duong, Long An, Tay Ninh... Ngoai ra, theo TS Hoang Kim Giao, Cuc truong Cuc Chan nuoi, hien con co xu huong chuyen dich dan con giong bo sua tu phia Nam, chu yeu la TPHCM ra phia Bac. Chi tu dau nam den nay da co hon 900 con bo sua cac loai duoc dua ra theo dang nay.

Nuoi bo sua co loi neu...

7 giai phap phat trien chan nuoi bo sua

- Quy hoach chi tiet va cong bo vung chan nuoi lau dai.
- Day manh chuyen giao ky thuat: mo hinh, chuong trai giam stress nhiet, thu y…
- Mo rong vung trong co, chu y co ho dau.
- Von vay de tang dan, mua sam trang thiet bi.
- Giong: thong qua binh tuyen, gieo tinh cao san.
- Khuyen khich doanh nghiep san xuat thuc an bang may phoi tron TMR, nghien cuu mo hinh khong su dung hem bia.
- Xay dung mo hinh thuc hop tac (hop tac xa, to hop tac…), quan ly toan dien, thong nhat y chi hanh dong voi doi tac de co gia thuc an hop ly, giam gia thanh.

(Nguon: So NN-PTNT TPHCM)  

Dan bo sua moi dap ung khoang 22% nguyen lieu sua che bien cua cac nha may, khau phan sua nguoi Viet Nam. Du co tang len thoi gian qua nhung con thap so voi cac nuoc trong khu vuc nhu Thai Lan, Indonesia… nen thi truong sua nguyen lieu con rat lon. Du khong the thay the 100% nguyen lieu nhap khau, nhung it ra co the nang ty le nay len 40%. Nhu vay dan bo sua con co dieu kien phat trien.

Tuy nhien, noi nhu vay khong phai ai va o dau nuoi bo sua cung co loi. Theo tien si Hoang Kim Giao, tuy thuoc vao trinh do chuyen mon, kha nang quan ly cua tung nguoi.

Dieu nay phu hop voi khao sat cua Cong ty FrieslandCampina Viet Nam (Binh Duong), gia thanh nuoi bo sua vung do thi (cac quan ven TP) tren 8.200 dong/kg va do thi hoa (huyen Cu Chi, TPHCM; Thuan An, Thu Dau Mot (tinh Binh Duong) hon 7.500 dong/kg; trong khi vung nong thon (Lam Dong, huyen Ben Cat tinh Binh Duong) duoi 5.900 dong/kg va vung ban nong thon (Duc Hoa tinh Long An, Trang Bang tinh Tay Ninh…) la hon 6.660 dong/kg.

Loi the gan thi truong cua vung chan nuoi bo sua vung do thi khong con. Nhu vay, vung do thi hoa va do thi ngay cang mat the canh tranh khi loi nhuan tu nuoi bo vung nong thon cao hon 70% (1kg sua loi khoang 3.700 dong) so voi vung do thi hoa va do thi.

It va nhieu

Theo Cuc Chan nuoi, do phan lon nguon nguyen lieu thuc an tinh va cac chat premix, vitamin…dung trong chan nuoi bo sua phai nhap khau nen chi phi dau vao bo sua lon, gia thanh cao nen kha nang canh tranh giam. TS Le Ba Lich, Chu tich Hiep hoi Thuc an gia suc VN cho biet, gia thuc an tinh cac loai trong nuoc hien nay on dinh o muc cao va cao hon cac nuoc khu vuc 15%-20%. Nhung do ham luong dam (protein) thuc an chan nuoi trong nuoc, nhat la thuc an tinh cho bo sua, chi dat 13%-15% so voi cac nuoc 25% protein, nen su chenh lech nay con cao hon.

Trong the bat loi do, theo ong Raf Somers, Giam doc Cong ty Giai phap chan nuoi, yeu to quan trong nhat cua mot ho chan nuoi co loi la trong co va tu tuc ve co. Vi bo an cang nhieu co (khong phai co dai) cang cho nhieu sua. Nang luong duy tri cua bo nang suat 5kg/ngay hoac 20kg/ngay la giong nhau neu trong luong cua chung bang nhau.

Nhu vay, voi mot luong thuc an nhat dinh du cho 7 con bo (voi 5kg sua/con/ngay) an thi 67% nang luong de song, chi co 33% de san xuat sua 35kg sua/7con/ngay. Trong khi cung voi luong thuc an do, chi 3 con bo (nang suat 20kg/con/ngay) thi 33% nang luong de song va 67% de san xuat, luc do san luong sua 3 con la 60kg/ngay. Nhu vay phai biet sang loc dan bo hien co, chi giu lai con bo sua nao vat duoc trung binh (tinh ca chu ky) tren 15kg sua/ngay tro len. Nhung con con lai cuong quyet thai loai, de giam bot ganh nang chi phi va cung cap du duong chat cho so con lai. Chi nhung ho nuoi mang tinh chuyen nghiep cao, toan tam voi con bo sua moi tru lai.

CONG PHIEN