Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2962718/15012011.aspx

Giai phap de gop phan xay dung Dang trong sach, vung manh
Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Nguyen Tan Dung dieu hanh thao luan tai hoi truong chieu ngay 14.1
* Cai tam, cai tam va khat vong
* Dieu gi chua duoc lam ro thi khong nen dua vao van kien
* Co hoi to lon nhung cung la thach thuc cua thanh nien

Tai phien thao luan ngay hom qua, cac dai bieu da co y kien lien quan den nhung giai phap nang cao hieu qua chong tieu cuc, tham nhung.

Can cong khai tai san mot so chuc danh chu chot

Chanh van phong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung (PCTN) Vu Tien Chien khang dinh, qua 5 nam thuc hien, cung voi nhung thanh tuu quan trong dat duoc trong cac linh vuc, cong tac PCTN da co nhieu co gang, dat duoc nhung ket qua dang tran trong, gop phan thiet thuc thuc hien thang loi cac muc tieu, nhiem vu ma Nghi quyet Dai hoi X cua Dang da de ra.

Can nghien cuu quy dinh ve viec cong khai ket qua ke khai tai san mot so chuc danh chu chot trong dien phai ke khai tai san, thu nhap. Som ban hanh quyet dinh ve kiem soat thu nhap cua nguoi co chuc vu quyen han... - Ong Vu Tien Chien, Chanh van phong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung

Tuy nhien, ong Chien cung thua nhan cong tac PCTN trong nhiem ky qua “van con nhieu mat han che, yeu kem”, bieu hien ro o tinh trang sa sut pham chat, nhung nhieu, gay phien ha cua mot bo phan can bo, cong chuc trong thi hanh cong vu cham duoc khac phuc; hien tuong chay chuc, chay quyen, chay toi, giau nhanh, len chuc nhanh chua duoc quan tam chi dao lam ro; su yeu kem trong quan ly, dieu hanh, dan den cac sai pham, gay that thoat lon tien, tai san cua Nha nuoc trong mot so doanh nghiep, trong do co yeu to vu loi.

 Dang chu y, theo ong Chien, “da xuat hien dau hieu su lien ket, moc noi giua chu doanh nghiep voi mot so nguoi co chuc vu, quyen han trong co quan Dang va Nha nuoc de tieu cuc, tham nhung”.

 

Doan dai bieu Dang bo Cong an Trung uong tai Dai hoi - Anh: TTXVN

 Ong Chien de nghi, ben canh viec lua chon, bo tri nhung can bo co nang luc, ban linh va pham chat dao duc lam cong tac PCTN thi can phai dua ket qua cong tac PCTN tro thanh mot trong cac tieu chi de danh gia muc do hoan thanh nhiem vu cua moi co quan, to chuc, don vi. “Can nghien cuu quy dinh ve viec cong khai ket qua ke khai tai san mot so chuc danh chu chot trong dien phai ke khai tai san, thu nhap. Som ban hanh quyet dinh ve kiem soat thu nhap cua nguoi co chuc vu quyen han; Luat ve quyen duoc thong tin cua nguoi dan”, ong Chien nhan manh.

 Ngoai ra, ong Chien cung cho rang can co huong dan cu the de xu ly nghiem minh cac vu an tham nhung, kiem tra chat che viec cho bi cao pham toi tham nhung duoc huong an treo va viec dac xa cho pham nhan pham toi tham nhung. Theo ong Chien: “Tham nhung la toi pham nguy hiem, hinh phat phai du suc ran de de day lui tham nhung”.

Ket thuc mot ngay ruoi thao luan tai hoi truong ve noi dung cac du thao van kien trinh Dai hoi XI, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet da co 27 tham luan, y kien phat bieu, chua ke cac y kien thao luan tai cac doan dai bieu du Dai hoi gop y noi dung cac van kien. Theo chuong trinh, tu ngay 15.1 - 18.1, Dai hoi se thao luan va quyet dinh van de nhan su Ban Chap hanh Trung uong khoa moi.

Tinh trang vi pham, bi ky luat khong giam

Nhan xet ve cong tac kiem tra, giam sat cua cap uy, to chuc Dang va Uy ban Kiem tra cac cap nhiem ky vua qua, ong Trinh Long Bien, Pho chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong cho rang, da co nhung chuyen bien tich cuc, dat duoc nhung ket qua toan dien, co nhieu net noi bat, mang y nghia sau sac. “Mot so nhiem vu thuc hien dat ket qua cao hon so voi nhiem ky Dai hoi IX, nhu kiem tra to chuc dang cap duoi khi co dau hieu vi pham tang 6%, kiem tra to chuc dang cap duoi thuc hien nhiem vu thi hanh ky luat trong Dang tang 47%, kiem tra tai chinh Dang tang hon 4 lan. Dang vien co khieu nai giam 35%, dang vien bi to cao giam 65,5%”, ong Bien dan chung.

 

Cac dai bieu tham gia thao luan tai hoi truong ngay 14.1 - Anh: TTXVN

 Tuy nhien, ong Bien cung thang than neu ro nhung han che, ton tai trong cong tac kiem tra, giam sat, nhu viec thuc hien mot so nhiem vu, quy dinh moi cua Dang trong nhiem ky nay con lung tung, hieu qua chua cao (nhu thuc hien Quy che chat van trong Dang, thuc hien nhiem vu giam sat cua cac cap uy, cac ban dang, chi bo…); so dang vien bi thi hanh ky luat khong giam, xu ly ky luat co truong hop chua nghiem, chua kip thoi, chua dong bo. Ben canh do, Uy ban Kiem tra va doi ngu can bo kiem tra o mot so noi chua du manh, dan toi viec “de vi pham xay ra trong mot thoi gian dai, tinh hinh tro nen phuc tap, gay hau qua nghiem trong moi duoc xem xet, xu ly”. Cung voi do la tinh trang “suy thoai ve chinh tri tu tuong, dao duc, loi song trong mot bo phan can bo, dang vien; Tinh hinh tham nhung, lang phi van dien bien phuc tap, vi pham chua giam”.

Dai hoi da nghe dong chi Truong Thi Mai, Uy vien Trung uong Dang, Chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi cua Quoc hoi, Uy vien Doan Thu ky Dai hoi doc thong bao danh sach 9 dien mung cua cac chinh dang, to chuc va ban be quoc te gui toi Dai hoi trong ngay 13.1.

Kinh nghiem rut ra tu thuc tien thuc hien Nghi quyet Dai hoi X vua qua, theo ong Bien, la “to chuc Dang o nhung vi tri cang quan trong, linh vuc cang nhay cam thi cang phai duoc thuong xuyen kiem tra, giam sat, khong co vung cam trong cong tac nay”.

 Uy ban Kiem tra Trung uong cho rang, thoi gian toi, cong tac kiem tra, giam sat cua Dang phai duoc coi la giai phap quan trong gop phan xay dung Dang trong sach, vung manh de tiep tuc lanh dao su nghiep doi moi thanh cong. Theo do, can thuc hien tot 4 giai phap, trong do, dang chu y la: khac phuc co ban tinh trang vi pham nguyen tac tap trung dan chu, dan den doc doan, chuyen quyen, mat dan chu hoac dan chu hinh thuc trong Dang; ngan chan va day lui mot buoc su suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song, te quan lieu, tham nhung, lang phi, tieu cuc trong can bo, dang vien.

Dieu gi chua duoc lam ro thi khong nen dua vao van kien

 

Dai bieu Tran Du Lich phat bieu - Anh: TTXVN

Van de cong huu ve tu lieu san xuat chu yeu da tro thanh chu de tranh luan thang than cua dai bieu khi gop y du thao van kien tai Dai hoi Dang lan thu XI tu chieu 13 den sang 14.1.

Chieu 13.1, Bo truong Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc bay to lo ngai: neu van kien Dai hoi XI khang dinh che do cong huu doi voi nhung tu lieu san xuat chu yeu thi se can tro dau tu. “Ta dang thieu nha may dien, duong sa, ha tang co so va rat can den su dau tu. Neu coi do la nhung tu lieu san xuat chu yeu va tien toi cong huu, thi ai dam dau tu nua?”, ong Phuc dat cau hoi. 

Sang qua (14.1), GS Le Huu Nghia, Giam doc Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh tro lai van de nay. Ong cho rang: viec Cuong linh xac dinh che do cong huu ve tu lieu san xuat chu yeu khong anh huong den viec thu hut dau tu cua nuoc ngoai vao VN, ma “neu chung ta co chinh sach thong thoang, rong mo thi van thu hut duoc dau tu nuoc ngoai va khuyen khich kinh te tu nhan phat trien”. “Cuong linh 1991 da noi ve cong huu tu lieu san xuat roi, nhung 20 nam qua, chung ta van thu hut duoc rat nhieu dau tu nuoc ngoai, kinh te tu nhan van co buoc phat trien rat moi”, GS Nghia khang dinh. Quan diem cua GS Nghia duoc Bi thu Dang uy Khoi doanh nghiep Trung uong - ong Vu Duc Huy phat bieu ngay sau do tan thanh tuyet doi.

Trao doi voi Thanh Nien ngoai hanh lang Dai hoi, ong Nguyen Bac Son, Uy vien Trung uong Dang, Pho truong ban Tuyen giao Trung uong cung bay to su ung ho tuong tu.

Tai phien thao luan hoi truong chieu qua, van de tiep tuc duoc nhac lai khi Pho doan dai bieu Quoc hoi TP.HCM - ong Tran Du Lich dang ky phat bieu truc tiep. Ong Lich bay to viec “khong muon tranh luan, vi viec xay dung chu nghia xa hoi phai gan lien voi che do cong huu ve tu lieu san xuat, do la nguyen ly cua chu nghia Mac khong co gi phai ban” nhung can dat van de tu thuc te. Theo ong Lich, neu cong huu tu lieu san xuat thi se khong co nen kinh te san xuat hang hoa, vi san xuat hang hoa bat dau tu su khac nhau ve chiem huu tu lieu san xuat. “Chung ta tung xay dung mo hinh che do xa hoi chu nghia dua tren che do cong huu, nhung chi den khi Dang ta thua nhan nen kinh te thi truong mot cach sang tao thi dat nuoc moi phat trien nhu ngay hom nay”.

Thu hai, ong Lich ban khoan: “The nao la tu lieu san xuat chu yeu, trong thoi dai kinh te tri thuc, nhung san pham cua tri thuc, tri tue cua con nguoi, giai phap cong nghe co phai la tu lieu san xuat chu yeu hay khong?”.

Ket thuc bai phat bieu cua minh, ong Lich noi: “Toi de nghi, nhung van de chua duoc lam ro thi chua dua vao van kien. Van de lon nhat cua chung ta la lam sao Dang ta dua dan toc ta, dat nuoc ta phat trien, giau manh. Muon vay, chung ta phai lam lau dai, tu doi cha den doi con, chu khong phai la ngan han. Cai gi anh huong den muc tieu huy dong nguon luc, phat trien kinh te, dau tu chieu sau, tai cau truc, dua nen kinh te tu gia cong sang san xuat, xay dung thuong hieu, de VN manh hon tren the gioi thi toi de nghi chua dua vao”, ong Lich de nghi.

Nguyet Quang

Cai tam, cai tam va khat vong

 

Anh: N.M

Theo chuong trinh nghi su, tu hom nay (15.1), Dai hoi se ban cac van de ve nhan su. Trao doi voi Thanh Nien, Bi thu Tinh uy Ninh Thuan Nguyen Chi Dung (anh) cho biet:

Doan dai bieu Ninh Thuan cung nhu ca nhan toi suy nghi rat nhieu ve van de nhan su, tieu chi, pham chat cac nhan su chu chot duoc bau.

Ong mong muon nhan su Trung uong duoc bau lan nay o tieu chi gi?

Chung toi rat mong muon co nhung con nguoi truoc het phai co mot khat vong, khat vong vuon len tam cao moi, khat vong duoc cong hien, khat vong duoc doi moi, vi loi ich chung. Chung toi rat mong muon lan nay Dai hoi se tim ra duoc nhung con nguoi nhu the. Ngoai co tam, co tam, con phai co khat vong. Phai co mot trai tim sang vi muc tieu chung, vi loi ich chung, dong thoi phai co mot trai tim lua, mot y chi manh liet.

Nhung lam the nao de kiem chung duoc nhung pham chat nhu ong vua noi khi bau Ban Chap hanh Trung uong khoa moi?

 Phai qua thuc tien va qua ho so ca nhan de nghien cuu, chon lua. Thuc tien lua chon nhan su o dia phuong cung theo tieu chi do. Chung toi chon nhan su lanh dao cac cap o dia phuong qua cac vong phong van, kiem chung roi qua theo doi, danh gia tren thuc te. O cap tinh, chung toi cung de nghi cach tiep can manh dan nhu the khi lua chon nhan su, la nhung dong chi tre, nhung dong chi duoc dao tao bai ban, nhung dong chi co khat vong, dam hy sinh, dam cong hien. Con nhung nguoi bao thu, tri tre hoac la noi nhieu, noi hay nhung lam thi it, chung toi cung manh dan de nghi dung sang mot ben, danh co hoi cho nguoi khac.

Nguyet Minh
(thuc hien)

Co hoi to lon nhung cung la thach thuc cua thanh nien

Tai phien hop ngay 14.1 anh Vo Van Thuong, Uy vien du khuyet Trung uong Dang, Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh tham luan ve chu de: Tang cuong giao duc ly tuong cach mang, phat huy vai tro xung kich cua thanh nien trong su nghiep xay dung, bao ve To quoc Viet Nam XHCN. Thanh Nien xin trich gioi thieu duoi day.

Muc tieu: “Phat trien kinh te nhanh, ben vung; nang cao doi song vat chat, tinh than cua nhan dan; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; tang cuong hoat dong doi ngoai; bao ve vung chac doc lap, chu quyen thong nhat, toan ven lanh tho; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai” ma du thao Bao cao Chinh tri trinh Dai hoi lan thu XI cua Dang de ra doi hoi su no luc cua ca he thong chinh tri va toan xa hoi, trong do co thanh nien (TN) voi tu cach la “luc luong xung kich trong xay dung va  bao ve To quoc”. Day se la co hoi to lon nhung cung la thach thuc cua TN. De TN thuc hien tot vai tro xung kich trong thuc hien nhiem vu ay, Doan TNCS Ho Chi Minh va tuoi tre ca nuoc mong muon va tran trong de nghi Dang lanh dao va tao dieu kien de Doan TNCS Ho Chi Minh thuc hien tot nhung giai phap sau:

Mot la, doi moi cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, truyen thong, ly tuong, dao duc va loi song cho phu hop voi dac diem cua tung doi tuong TN. Tiep tuc thuc hien that tot cuoc van dong “Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac” va chuong trinh “Thap sang uoc mo tuoi tre Viet Nam vi dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh”; phat huy tinh tu giac va kha nang sang tao cua TN trong tu duong, ren luyen dao duc, loi song; huong dan cho TN tu nghien cuu, tu hoc tap de co nang luc nhan biet va chu dong dau tranh chong lai cac luan dieu sai trai cua cac the luc thu dich; xay dung va nhan rong duoc nhieu ca nhan, tap the TN tien tien, la nhung nguoi co dao duc de lam guong, co tri tue de nhan biet, co y chi de vuon len, co ban linh de hoi nhap, co quyet tam de hanh dong; to chuc cho cac dien hinh gap go, giao luu, cung trao doi voi cac TN khac, de truyen di cam hung phan dau khong ngung, luon vuon len khang dinh minh, khong ngung sang tao cung tao dung tuong lai, thuc hien thang loi muc tieu ly tuong XHCN.

Hai la, Doan TNCS Ho Chi Minh se to chuc co hieu qua phong trao “Bon dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep”, gop phan ho tro TN phat trien trong hoc tap, nghien cuu khoa hoc, viec lam, vui choi giai tri, chuan bi nhung ky nang xa hoi can thiet; to chuc tot cac phong trao thi dua co vu, dong vien, ho tro TN nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, nghe nghiep; nang luc hoi nhap; nang luc sang tao, tiep thu, ung dung thanh tuu khoa hoc, cong nghe; gop phan hinh thanh nguon nhan luc chat luong cao phuc vu su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; no luc vun trong de hinh thanh nhung can bo quan ly tre gioi, nha khoa hoc tre gioi, doanh nhan tre gioi, nguoi cong nhan tre gioi, nong dan tre gioi, si quan tre gioi..., se dong vai tro dau tau de thuc day dong dao TN hanh dong co hieu qua, thuc hien thang loi chien luoc phat trien kinh te xa hoi 2011-2020.

Ba la, day manh thuc hien phong trao “Nam xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc” rong khap trong tuoi tre ca nuoc de phat huy manh me vai tro xung kich cua TN trong lao dong sang tao, san xuat kinh doanh gop phan tich cuc vao nang cao chat luong hang hoa va nang luc canh tranh cua nen kinh te; gop phan tich cuc trong cai cach hanh chinh, giu vung quoc phong an ninh, trat tu an toan xa hoi, thuc hien an sinh xa hoi; to chuc thuc hien hieu qua cac cong trinh, phan viec TN, trong do co cac dao TN, lang TN lap nghiep. Tich cuc nghien cuu tham muu Nha nuoc ban hanh cac chinh sach cu the de phat huy TN tham gia phat trien kinh te xa hoi, truoc mat la chinh sach thu hut TN tham gia xay dung cac dao TN, lang TN lap nghiep; chinh sach khuyen khich tri thuc tre tham gia cong tac o cac vung kho khan; chinh sach tai nang tre, chinh sach cho TN tinh nguyen va TN xung phong trong dieu kien moi.

Bon la, quan triet quan diem “xay dung Doan la gop phan xay dung Dang truoc mot buoc”, khong ngung xay dung, cung co to chuc Doan TNCS Ho Chi Minh vung manh ve chinh tri, tu tuong, to chuc va hanh dong, xung dang la doi du bi tin cay cua Dang, thuc su la truong hoc xa hoi chu nghia cua TN. Dac biet coi trong nang cao chat luong to chuc co so Doan va chat luong doi ngu can bo, thuong xuyen gioi thieu cho Dang nhung doan vien uu tu co chat luong, nhung can bo Doan tam huyet, co dao duc va gan bo voi quan chung, co tri tue va nang luc to chuc hoat dong thuc tien, dam nghi, dam lam, dam dan than vao nhung kho khan  de bo sung nguon sinh luc moi cho Dang dap ung yeu cau xay dung Dang, tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc...

Nguyet Minh