Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2968610/21012011.aspx

NGHI QUYET DAI HOI DAI BIEU TOAN QUOC LAN THU XI DANG CONG SAN VIET NAM

Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI Dang Cong san Viet Nam hop tu ngay 12-1-2011 den ngay 19-1-2011, tai thu do Ha Noi, sau khi thao luan cac van kien do Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X trinh.

QUYET NGHI

I- Thong qua du thao Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi (bo sung, phat trien nam 2011).

Giao Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI chi dao Bo Chinh tri, can cu Bao cao giai trinh cua Doan Chu tich Dai hoi, ket qua bieu quyet, de hoan chinh va chinh thuc ban hanh.

II- Thong qua du thao Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020.

Giao Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI chi dao Bo Chinh tri, can cu Bao cao giai trinh cua Doan Chu tich Dai hoi, ket qua bieu quyet, de hoan chinh va chinh thuc ban hanh.

III- Tan thanh nhung noi dung co ban ve danh gia tinh hinh 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi X (2006 - 2010) va phuong huong, nhiem vu 5 nam 2011 - 2015 neu trong Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X trinh Dai hoi XI :

1- Ve danh gia tinh hinh 5 nam 2006 - 2010

Trong boi canh quoc te va trong nuoc co rat nhieu kho khan, thach thuc, nhat la do anh huong cua cuoc khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te toan cau, toan Dang, toan dan, toan quan ta da no luc phan dau dat duoc nhung thanh tuu quan trong trong viec thuc hien cac muc tieu, nhiem vu cua Dai hoi X; ung pho co ket qua truoc nhung dien bien phuc tap cua kinh te the gioi va trong nuoc; co ban giu vung on dinh kinh te vi mo; duy tri toc do tang truong kinh te kha, cac nganh deu co buoc phat trien, quy mo nen kinh te tang len. Doi song cua nhan dan tiep tuc duoc cai thien; chinh tri - xa hoi on dinh; quoc phong, an ninh duoc tang cuong; doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho duoc giu vung; hoat dong doi ngoai, hoi nhap quoc te duoc mo rong, vi the, uy tin quoc te cua nuoc ta duoc nang cao; phat huy dan chu co tien bo, khoi dai doan ket toan dan toc tiep tuc duoc tang cuong; cong tac xay dung Dang va he thong chinh tri dat mot so ket qua tich cuc.

Ket qua dat duoc trong 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi X da gop phan quan trong vao viec thuc hien thang loi Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001 - 2010 va 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi.

Tuy nhien, cung con nhieu han che, khuyet diem can quyet tam khac phuc. Mot so chi tieu, nhiem vu Dai hoi X de ra chua dat. Kinh te phat trien chua ben vung, chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te thap; chuyen dich co cau kinh te theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa cham; che do phan phoi con nhieu bat hop ly, phan hoa giau ngheo tang len. Nhung han che, yeu kem trong cac linh vuc giao duc, dao tao, khoa hoc, cong nghe, van hoa, xa hoi, bao ve moi truong cham duoc khac phuc; te quan lieu, tham nhung, lang phi, toi pham, te nan xa hoi, suy thoai dao duc, loi song chua duoc ngan chan, day lui. The che kinh te, chat luong nguon nhan luc, ket cau ha tang van la nhung diem yeu can tro su phat trien. Nen dan chu xa hoi chu nghia va suc manh dai doan ket toan dan toc chua duoc phat huy day du. Cong tac xay dung Dang, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, doi moi, nang cao chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan chuyen bien cham. Con tiem an nhung yeu to gay mat on dinh chinh tri - xa hoi.

Nhung han che, yeu kem noi tren co nguyen nhan khach quan la do anh huong cua cuoc khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te toan cau; thien tai, dich benh; su chong pha cua cac the luc thu dich; nhung yeu kem von co cua nen kinh te; nhung truc tiep va quyet dinh van la nguyen nhan chu quan: Cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien nhin chung van chua dap ung duoc yeu cau. Nhan thuc tren mot so van de cu the cua cong cuoc doi moi con han che, thieu thong nhat. Cong tac du bao trong nhieu linh vuc con yeu. Su lanh dao, chi dao cua Dang, quan ly, dieu hanh cua Nha nuoc tren mot so linh vuc va mot so van de lon chua tap trung, kien quyet, dut diem; ky luat, ky cuong chua nghiem. To chuc thuc hien van la khau yeu. Nang luc, pham chat cua mot bo phan can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc chua dap ung duoc yeu cau nhiem vu trong tinh hinh moi.

San xuat linh kien dien tu tai Cong ty Nidec Tosok (Tap doan Nidec, Nhat Ban) tai KCX Tan Thuan TPHCM. Anh: CAO THANG

2- Tu thuc tien lanh dao, chi dao thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, co the rut ra mot so kinh nghiem:

Mot la, trong bat ky dieu kien va tinh huong nao, phai kien tri thuc hien duong loi va muc tieu doi moi, kien dinh va van dung sang tao, phat trien chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Doi moi toan dien, dong bo voi nhung buoc di thich hop. Tich cuc, chu dong hoi nhap kinh te quoc te phai gan voi chu trong xay dung nen kinh te doc lap, tu chu, giu vung truyen thong va ban sac van hoa dan toc. Mo rong, phat huy dan chu phai gan voi tang cuong ky luat, ky cuong va y thuc trach nhiem cua moi cong dan, co quan, don vi, doanh nghiep va ca cong dong.

Hai la, phai that su coi trong chat luong, hieu qua tang truong va phat trien ben vung. Nang cao chat luong va hieu qua cua nen kinh te voi toc do tang truong hop ly, giu vung on dinh kinh te vi mo. Tang cuong huy dong cac nguon luc trong va ngoai nuoc, su dung tiet kiem va hieu qua cac nguon luc de day nhanh toc do phat trien kinh te. Phat trien luc luong san xuat phai dong thoi xay dung, hoan thien quan he san xuat phu hop; cung co va tang cuong cac yeu to bao dam dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te.

Ba la, phai coi trong viec ket hop chat che giua tang truong kinh te voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; bao dam an sinh xa hoi, cham lo doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, nhat la doi voi nguoi ngheo, dong bao o vung sau, vung xa, dac biet la trong tinh hinh kinh te kho khan, suy giam; gan phat trien kinh te voi phat trien van hoa, cung co quoc phong, an ninh, tang cuong quan he doi ngoai, thuc hien tot hai nhiem vu chien luoc xay dung va bao ve To quoc.

Bon la, dac biet cham lo cung co, xay dung Dang vung manh ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc. That su phat huy dan chu di doi voi giu gin ky luat, ky cuong; giu vung nguyen tac tap trung dan chu, tang cuong doan ket thong nhat, gan bo mat thiet voi nhan dan, ton trong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, dua vao nhan dan de xay dung Dang. Xay dung doi ngu can bo, dang vien vung vang ve chinh tri, tu tuong, trong sang ve dao duc, loi song, co suc chien dau cao, gioi ve chuyen mon, nghiep vu; phat huy hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc, tinh tich cuc, chu dong, sang tao cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan.

Nam la, trong cong tac lanh dao va chi dao phai rat nhay ben, kien quyet, sang tao, bam sat thuc tien dat nuoc; chu trong cong tac du bao, kip thoi de ra cac giai phap phu hop voi tinh hinh moi; tang cuong cong tac tuyen truyen, tao su dong thuan cao, phat huy suc manh cua ca he thong chinh tri, cua toan xa hoi.

3- Du bao tinh hinh the gioi va trong nuoc nhung nam sap toi

Tren the gioi: Hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the lon, nhung se co nhung dien bien phuc tap moi, tiem an nhieu bat trac kho luong. Nhung cang thang, xung dot ton giao, sac toc, ly khai, chien tranh cuc bo, tranh chap lanh tho, bao loan chinh tri, can thiep, lat do, khung bo van se dien ra gay gat; cac yeu to de doa an ninh phi truyen thong, toi pham cong nghe cao trong cac linh vuc tai chinh - tien te, dien tu - vien thong, sinh hoc, moi truong... con tiep tuc gia tang.

Cuc dien the gioi da cuc ngay cang ro hon, xu the dan chu hoa trong quan he quoc te tiep tuc phat trien nhung cac nuoc lon van se chi phoi cac quan he quoc te. Toan cau hoa va cach mang khoa hoc - cong nghe phat trien manh me, thuc day qua trinh hinh thanh xa hoi thong tin va kinh te tri thuc. Kinh te the gioi mac du co dau hieu phuc hoi sau khung hoang nhung van con nhieu kho khan, bat on; chu nghia bao ho phat trien duoi nhieu hinh thuc; co cau lai the che, cac nganh, linh vuc kinh te dien ra manh me o cac nuoc; tuong quan suc manh kinh te giua cac nuoc, nhat la giua cac nuoc lon co nhieu thay doi. Canh tranh ve kinh te - thuong mai, tranh gianh cac nguon tai nguyen, nang luong, thi truong, cong nghe, nguon von, nguon nhan luc chat luong cao... giua cac nuoc ngay cang gay gat. Nhung van de toan cau nhu an ninh tai chinh, an ninh nang luong, an ninh luong thuc, bien doi khi hau, nuoc bien dang cao, thien tai, dich benh... se tiep tuc dien bien phuc tap. Cuoc dau tranh cua nhan dan cac nuoc tren the gioi vi hoa binh, doc lap dan toc, dan sinh, dan chu va tien bo xa hoi tiep tuc phat trien. Cuoc dau tranh dan toc va giai cap van dien bien phuc tap.

Khu vuc chau A - Thai Binh Duong, trong do co khu vuc Dong - Nam A van se la khu vuc phat trien nang dong nhung con ton tai nhieu nhan to gay mat on dinh; tranh chap lanh tho, bien dao ngay cang gay gat. Xuat hien cac hinh thuc tap hop luc luong va dan xen loi ich moi. ASEAN tiep tuc day manh lien ket khu vuc, xay dung cong dong, co vai tro ngay cang quan trong trong khu vuc, song con nhieu kho khan, thach thuc.

O trong nuoc: Nhung thanh tuu, kinh nghiem cua 25 nam doi moi (1986 - 2011) da tao ra cho dat nuoc luc va the, suc manh tong hop lon hon nhieu so voi truoc. 5 nam toi la giai doan kinh te nuoc ta tiep tuc phuc hoi, lay lai da tang truong sau thoi ky suy giam; se thuc hien nhieu hon cac hiep dinh thuong mai tu do song phuong va da phuong; khac phuc nhung han che, yeu kem trong cac linh vuc kinh te, van hoa, xa hoi, xay dung Dang va he thong chinh tri. Tuy nhien, nuoc ta dung truoc nhieu thach thuc lon, dan xen nhau, tac dong tong hop va dien bien phuc tap, khong the coi thuong thach thuc nao. Nguy co tut hau xa hon ve kinh te so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi van ton tai. Tinh trang suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien gan voi te quan lieu, tham nhung, lang phi van nghiem trong, lam giam sut niem tin cua nhan dan vao Dang va Nha nuoc. Cac the luc thu dich tiep tuc thuc hien am muu “dien bien hoa binh”, gay bao loan lat do, su dung cac chieu bai “dan chu”, “nhan quyen” hong lam thay doi che do chinh tri o nuoc ta. Trong noi bo, nhung bieu hien xa roi muc tieu cua chu nghia xa hoi, “tu dien bien”, “tu chuyen hoa” co nhung dien bien phuc tap.

Nhin chung, tinh hinh va xu huong neu tren se tao ra ca nhung thoi co va thach thuc dan xen doi voi su phat trien cua dat nuoc trong 5 nam toi.

Nong dan An Giang thu hoach lua. Anh: T.M.T.

4- Muc tieu, nhiem vu phat trien dat nuoc 5 nam 2011 - 2015

Muc tieu tong quat trong 5 nam toi la: Tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; day manh toan dien cong cuoc doi moi; xay dung he thong chinh tri trong sach, vung manh; phat huy dan chu va suc manh dai doan ket toan dan toc; phat trien kinh te nhanh, ben vung; nang cao doi song vat chat, tinh than cua nhan dan; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; tang cuong hoat dong doi ngoai; bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Nhiem vu chu yeu:

– On dinh kinh te vi mo, doi moi mo hinh tang truong va co cau lai nen kinh te theo huong tu chu yeu phat trien theo chieu rong sang phat trien hop ly giua chieu rong va chieu sau, nang cao chat luong, hieu qua cua nen kinh te, bao dam phat trien nhanh va ben vung, nang cao tinh doc lap, tu chu cua nen kinh te; huy dong va su dung co hieu qua cac nguon luc; tung buoc xay dung ket cau ha tang hien dai. Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

– Phat trien, nang cao chat luong giao duc va dao tao, chat luong nguon nhan luc; phat trien khoa hoc, cong nghe va kinh te tri thuc. Tap trung giai quyet van de viec lam va thu nhap cho nguoi lao dong, nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan. Tao buoc tien ro ret ve thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, bao dam an sinh xa hoi, giam ty le ho ngheo; cai thien dieu kien cham soc suc khoe cho nhan dan. Tiep tuc xay dung nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, bao ton va phat huy cac gia tri van hoa tot dep cua dan toc dong thoi tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai. Bao ve moi truong, chu dong phong tranh thien tai, ung pho co hieu qua voi bien doi khi hau.

– Tang cuong tiem luc quoc phong, an ninh; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho, trat tu an toan xa hoi; ngan chan, lam that bai moi am muu, thu doan chong pha cua cac the luc thu dich; trien khai dong bo, toan dien, hieu qua cac hoat dong doi ngoai, tich cuc, chu dong hoi nhap quoc te.

– Tiep tuc phat huy dan chu va suc manh dai doan ket toan dan toc; hoan thien, nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia; doi moi, nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cua Quoc hoi, Chinh phu, chinh quyen dia phuong; day manh cai cach hanh chinh va cai cach tu phap; thuc hien co hieu qua cuoc dau tranh phong, chong quan lieu, tham nhung, lang phi. Doi moi va nang cao chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan.

– Day manh xay dung, chinh don Dang ve chinh tri, tu tuong va to chuc; tiep tuc doi moi, nang cao hieu qua cong tac can bo, kiem tra, giam sat va tu tuong; thuong xuyen hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh; nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; xay dung Dang that su trong sach, vung manh, nang cao chat luong to chuc co so Dang va doi ngu can bo, dang vien; tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang.

Phan dau dat duoc cac chi tieu chu yeu:

Toc do tang truong kinh te binh quan 5 nam 2011 - 2015: 7 - 7,5%/nam. Gia tri gia tang cong nghiep - xay dung binh quan 5 nam tang 7,8 - 8%; gia tri gia tang nong nghiep binh quan 5 nam 2,6 - 3%/nam. Co cau GDP: nong nghiep 17 - 18%, cong nghiep va xay dung 41 - 42%, dich vu 41 - 42%; san pham cong nghe cao va san pham ung dung cong nghe cao dat 35% tong GDP; ty le lao dong qua dao tao dat 55%. Kim ngach xuat khau tang binh quan 12%/nam, giam nhap sieu, phan dau den nam 2020 can bang duoc xuat nhap khau. Von dau tu toan xa hoi binh quan 5 nam dat 40% GDP. Ty le huy dong vao ngan sach nha nuoc dat 23 - 24% GDP; giam muc boi chi ngan sach xuong 4,5% GDP vao nam 2015. Giai quyet viec lam cho 8 trieu lao dong. Ty trong lao dong nong - lam - thuy san nam 2015 chiem 40 - 41% lao dong xa hoi. Thu nhap cua nguoi dan nong thon tang 1,8 - 2 lan so voi nam 2010. Toc do tang dan so den nam 2015 khoang 1%. Nam 2015, GDP binh quan dau nguoi khoang 2.000 USD. Tuoi tho trung binh nam 2015 dat 74 tuoi. Ty le ho ngheo theo chuan moi giam binh quan 2%/nam. Ty le che phu rung nam 2015 dat 42 - 43%.

Trong nhiem ky khoa XI, tren co so quan triet va lanh dao, chi dao toan dien viec thuc hien cac quan diem, nhiem vu tren tat ca cac linh vuc da neu trong Bao cao chinh tri, can tap trung lanh dao, chi dao tao su chuyen bien manh me trong thuc hien nhung nhiem vu trong tam sau:

– Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang;

– Day manh cai cach hanh chinh, nhat la thu tuc hanh chinh lien quan den to chuc va hoat dong cua doanh nghiep, sinh hoat cua nhan dan;

– Nang cao chat luong nguon nhan luc dap ung yeu cau cua cong cuoc cong nghiep hoa, hien dai hoa, hoi nhap kinh te quoc te cua dat nuoc;

– Xay dung dong bo he thong ket cau ha tang kinh te, nhat la he thong giao thong, yeu to dang gay ach tac, can tro su tang truong kinh te, gay buc xuc trong nhan dan;

– Doi moi quan he phan phoi, chinh sach tien luong, thu nhap cua can bo, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong; khac phuc tinh trang bat hop ly va tac dong tieu cuc cua quan he phan phoi, chinh sach tien luong, thu nhap hien nay;

– Tap trung giai quyet mot so van de xa hoi buc xuc (suy thoai dao duc, loi song, te nan xa hoi, trat tu, ky cuong xa hoi);

– Day manh, nang cao hieu qua cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi de thuc su ngan chan, day lui duoc te nan nay.

IV- Thong qua Bao cao kiem diem su lanh dao, chi dao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X trinh Dai hoi XI. Giao Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI tiep thu y kien cua dai hoi, phat huy uu diem, khac phuc khuyet diem, nang cao chat luong va hieu qua cong tac lanh dao, chi dao trong nhiem ky toi.

V- Thong qua toan van Dieu le Dang Cong san Viet Nam da duoc bo sung, sua doi.

VI- Thong qua ket qua bau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI gom 200 dong chi, trong do 175 dong chi Uy vien Trung uong chinh thuc, 25 dong chi Uy vien Trung uong du khuyet.

VII- Giao Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI va cac cap uy, to chuc Dang xay dung chuong trinh hanh dong, cac ke hoach cong tac de cu the hoa va to chuc thuc hien thang loi duong loi va nhung chu truong da neu trong cac van kien Dai hoi XI.

VIII- Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI Dang Cong san Viet Nam keu goi toan Dang, toan dan, toan quan va dong bao ta o nuoc ngoai, tiep tuc phat huy truyen thong ve vang cua dan toc, cua Dang, neu cao tinh than yeu nuoc, y chi tu cuong, kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, nang dong va sang tao, ra suc thi dua quyet tam thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai vi muc tieu dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh, vung buoc di len chu nghia xa hoi.

DAI HOI DAI BIEU TOAN QUOC LAN THU XI DANG CONG SAN VIET NAM

 

Thong tin lien quan:

>>Thong qua Nghi quyet Dai hoi lan thu XI cua Dang va Dieu le Dang sua doi, bo sung

>> Dong chi Nguyen Phu Trong duoc bau lam Tong Bi thu BCH TW Dang khoa XI

>> Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Uu tien vao 3 dot pha gom ha tang co so, nguon nhan luc va the che

>> Dai hoi XI Dang Cong san Viet Nam - Niem tin va ky vong

>> Dua Nghi quyet Dai hoi XI vao cuoc song - Se co nhung thay doi dot pha

>> Nguoi dan TPHCM noi ve thanh cong cua dai hoi: Doi moi va dan chu

>> Viet Nam da dat duoc nhung ky tich thuc su