Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2977652/30012011.aspx

Tu hao ve Dang Cong san Viet Nam quang vinh, tu hao ve dan toc Viet Nam vi dai
Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet
Truoc them nam moi 2011, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da co cuoc tro chuyen voi phong vien bao chi ve nhung thanh tuu cua dat nuoc trong nam qua, trien vong phat trien tuoi sang cua dat nuoc trong nam 2011.

PV: Buoc sang nam moi 2011, xin Chu tich nuoc gui den dong bao, chien si ca nuoc Thong diep nam moi!

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Nam moi 2011, ca nuoc ta, dong bao mien xuoi cung nhu mien nguoc, o trong nuoc cung nhu ngoai nuoc hay vui mung truoc nhung thang loi da dat duoc, tu hao ve dan toc Viet Nam, tu hao ve Dang Cong san Viet Nam quang vinh, dan toc Viet Nam vi dai. Chung ta phan dau de dua dat nuoc trong nhung nam toi co nhung buoc phat trien nhanh hon, vung chac hon.

PV: Dat nuoc dang buoc qua nam moi 2011, xin Chu tich nuoc danh gia ve nhung thanh tuu cua dat nuoc trong nam qua?

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: 2010 la mot nam ma the gioi chung kien day kho khan va bien dong. Nhung truoc tinh hinh kho khan chung do, Viet Nam van co gang khac phuc kho khan de dua con thuyen Cach mang tien len.

PV: Truoc het, ve kinh te, mac du bi tac dong cua cuoc khung hoang kinh te toan cau, nhung Viet Nam van han che duoc tac dong cua no, dam bao duoc cuoc song on dinh cho nguoi dan, tang truong dat 6,7%. Ben canh do, van hoa, xa hoi, y te, giao duc cung co nhieu tien bo.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Trong nam qua, mac du tinh hinh an ninh, chinh tri cua mot so khu vuc tren the gioi rat phuc tap, nhung an ninh chinh tri cua chung ta van on dinh, tao moi truong dau tu ngay cang tot hon. Dac biet, trong nam 2010, vi the, vai tro cua Viet Nam ngay cang noi bat. Viet Nam da lam tot vai tro Chu tich ASEAN; trong nuoc, Dai hoi Dang cac cap da tao mot sinh khi moi trong toan xa hoi. Nhu vay, danh gia tong quat nam qua la mot nam thang loi.

PV: Chu tich nuoc danh gia the nao ve long tu hao dan toc cua nguoi Viet Nam trong nam qua?

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Nam vua qua la mot nam co nhieu ngay le lon, nhieu hoat dong ky niem het suc quan trong, phong phu: 80 nam thanh lap Dang, 65 nam thanh lap nuoc, 120 nam Ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh, Dai le ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi, tien hanh Dai hoi Dang cac cap, to chuc Hoi nghi cap cao ASEAN 17, cung cac Hoi nghi ASEAN+1 va nhieu hoat dong quoc te khac... Day la dip de chung ta nhin lai qua trinh phat trien cua dat nuoc, cua dan toc, dac biet trong may thap ky qua. Qua do chung ta them tin yeu, tu hao ve dan toc Viet Nam, mot dan toc hoa hieu, co tinh cam be ban thuy chung, nhung rat doi anh hung. Qua cac hoat dong nay, la dip de chung ta on lai, nhac nho, giao duc truyen thong yeu nuoc, truyen thong chong giac ngoai xam. Chung ta tu hao ve Dang quang vinh, tu hao ve Chu tich Ho Chi Minh vi dai. Chung ta tu hao ve Quan doi nhan dan Viet Nam anh hung, mot quan doi trung voi Dang, trung voi nuoc, hieu voi dan. Chung ta duoc them tinh doan ket cua be ban o khap nam chau. Chung ta mong muon xay dung tinh huu nghi voi cac dan toc tren the gioi vi hoa binh, on dinh, huu nghi va phat trien. Ho yeu men, quy trong chung ta. Phai noi rang nhung yeu to tren da khoi day suc manh to lon cua dan toc Viet Nam.

Co the noi nam qua co nhieu su kien thuc day, tao nen long tu hao, tao nen suc manh moi. Tin rang trong tuong lai, chung ta se co mot dien mao moi, suc manh moi...

PV: Chu tich nuoc danh gia the nao ve cong tac doi ngoai cua  Dang va Nha nuoc nam qua?

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Co the khang dinh, trong cac thanh tuu cua nam 2010, thanh tuu doi ngoai la noi troi. Nam nay, hoat dong doi ngoai het suc don dap, dac biet la nhung thang cuoi nam. Hoi nghi Cap cao ASEAN 17 duoc to chuc tai Viet Nam, trong hoat dong nay, vai tro cua Viet Nam rat ro net. Thang 9 vua qua voi vai tro Chu tich ASEAN, chung ta da dong chu tri cuoc gap giua lanh dao ASEAN va Hoa Ky tai New York, danh dau mot buoc vai tro vi tri cua Viet Nam. Hoat dong doi ngoai con the hien ro net qua Hoi nghi G20, Thu tuong nuoc ta tham du; Chu tich nuoc du APEC 18 tai Nhat Ban…. Trong cac hoat dong nay, vai tro, vi the cua Viet Nam duoc de cao. Qua do, ban be tren the gioi danh gia cao Viet Nam khong phai chi o hien tai, con nhin thay tuong lai phat trien cua Viet Nam.

PV: Trong 4 nam qua, chung ta da trien khai thuc hien Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” rat sau rong trong toan xa hoi va da dem lai nhung ket qua rat tich cuc. Theo Chu tich nuoc, trong nam toi, chung ta can lam gi de phat huy manh me hon hieu qua cuoc van dong?

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Chung ta da tien hanh tong ket 4 nam thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” tren pham vi toan quoc. 4 nam qua, Cuoc van dong da thu duoc nhung ket qua tot dep. tuy nhien, cung phai thang than thua nhan ket qua chua dong deu, moi noi, moi luc con khac nhau. Du luan nhan dan va trong Dang cho rang chung ta con phai tiep tuc phan dau nhieu hon nua, hoc tap nhieu hon nua tam guong dao duc`cua Bac, ca cac the he sau nay. Bai hoc tu Bac khong bao gio het. Tri tue, tam long, tac phong cua Bac chung ta hoc tap de bien no thanh hanh trang cua minh. Vi vay, chung toi mong cac nganh, cac cap tiep tuc day manh viec trien khai hoc tap va "lam theo" tam guong dao duc cua Bac.

PV: Chu tich nuoc tung noi: “Long dan cung la dong luc de dat nuoc phat trien”. Vay theo Chu tich nuoc, trong thoi gian toi chung ta phai lam the nao de giu vung va phat huy long dan?

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Chung ta biet rang cuoc cach mang cua chung ta nham muc dich dem lai doc lap, tu do cho nhan dan, dem lai com no, ao am va hanh phuc cho nhan dan. Vi vay, dan la tren het. Thoi xua cung noi, day thuyen la dan, lat thuyen cung la dan. Y nghia cua cau noi that sau sac. Bac Ho cung da noi rang, moi viec lam cua chung ta deu xuat phat tu loi ich cua nhan dan. Chinh quyen cua chung ta cung la chinh quyen cua dan, do dan va vi dan. Dang cua chung ta ton tai cung la vi nhan dan. Cho nen phai dat loi ich cua nhan dan len tren het. Loi ich do la gi? Loi ich do truoc het la doc lap, tu do, hanh phuc, nguoi dan duoc lam chu dat nuoc minh. Loi ich ke den la nguoi dan duoc no com, am ao, duoc cong hien suc luc, phat huy tai nang cua minh phuc vu dat nuoc. Tuy rang chung ta con nhung kho khan, co nhung dieu chung ta lam chua that tot, nhung nhin chung chung ta dang tien theo huong ngay cang tot hon. Kinh te phat trien hon, doi song nhan dan ngay cang kha hon, cuoc song ngay cang vui hon. Ben canh do, nhung yeu kem tung buoc duoc khac phuc. Chung ta trai qua nhieu nam chien tranh, cho nen chung ta chua co nhieu kinh nghiem quan ly nha nuoc, phat trien kinh te. Nhat la trong giai doan hien nay chung ta hoi nhap, chap nhan kinh te thi truong nhung dinh huong xa hoi chu nghia. Dieu do doi voi chung ta cung khong de dang, cho nen Dang va Nha nuoc dang co gang day nhanh phat trien, nhung luon luon dam bao vung chac, nhanh nhung phai vung chac. Vi vay, toi tin rang giai doan vua qua phat trien nhu vay la phu hop voi dieu kien, hoan canh cua Viet Nam. Nhung nam toi, toi nghi rang co dieu kien de chung ta phat trien nhanh hon.

PV: Nam 2011 la nam dau tien thuc hien Chien luoc phat trien kinh te xa hoi giai doan 2011 - 2020. Chu tich nuoc co de cap den cuoc van dong “nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam”, vay trong nam nay, day co phai la mot trong tam trong phat trien kinh te de chung ta co the co mot be phong tot?

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Tren the gioi, nhieu nuoc da lam nhu vay. Doi voi chung ta, cuoc van dong co y nghia lon, rat can thiet va phai day manh hon nua phong trao nguoi Viet Nam dung hang Viet Nam. Dieu nay khong chi la khau hieu, ma phai xuat phat tu nhan thuc, tam long va phai phan dau thuc hien o moi gia dinh, o moi nguoi. Mat hang nao trong nuoc san xuat duoc thi chung ta uu tien su dung. Dieu nay cung dong nghia voi viec cac doanh nghiep phai no luc de hang Viet Nam co chat luong ngay cang cao hon, gia ca phu hop, de nguoi tieu dung tu nguyen, vui ve mua vi chat luong cao, chu khong phai bat ep nguoi dan phai mua. Song song voi viec phat dong phong trao “Nguoi Viet Nam dung hang Viet Nam”, chung ta cung phai luon luon nhac nho, luon luon thuc day phong trao de dieu nay tro thanh ne nep, thoi quen thuong xuyen, thuc hien cang ngay cang hieu qua, ma khong chi la phong trao trong mot vai nam. Ben canh do, cac doanh nghiep phai lam tot hon, cong tac quan ly, giam sat de cho hang Viet Nam ngay cang tot hon, gia ca canh tranh hon.

PV: Trong lich su, co nhieu nuoc ket thuc chien tranh sau khoang 30 - 40 nam thi deu co tang truong vuot bac. Viet Nam chung ta dang trong giai doan nay. Thua Chu tich nuoc, dau la dong luc, nguon luc cua su tang truong cua chung ta?

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: Moi nuoc phat trien deu co nhung dieu kien, hoan canh khac nhau. Nhat Ban sau The chien thu hai dat nuoc gan nhu tan hoang, nhung bang doi tay, khoi oc, ho da dua dat nuoc tien len. Dieu do dang cho chung ta hoc tap. Mot so nuoc cong nghiep moi, sau 30 nam ho da co buoc phat trien co the goi la than ky. Chung ta sau 25 doi moi cung co buoc phat trien rat dang tu hao. Trong boi canh con gap nhieu kho khan, phuc tap, chung ta dua dat nuoc di len theo dinh huong xa hoi chu nghia- mot mo hinh moi va nhieu nuoc tren the gioi khong co. Chung ta da co nhung buoc di that su vung chac. Ket qua, chung ta da vuot qua giai doan kho khan nhat, tro thanh mot nuoc co thu nhap trung binh - mot dau an rat doi tu hao. Co so nay tao tien de cho Viet Nam trong nhung nam toi co buoc phat trien nhanh chong hon, vung chac hon.

Viet Nam dang tren da phat trien, dac biet trong 25 nam doi moi vua qua. Tuy rang nhung nam gan day, do khung hoang tai chinh, kinh te toan cau tac dong, nhung ve co ban chung ta van tiep tuc phat trien di len. Toi tin chac rang trong 10 nam toi, voi nhung kinh nghiem da qua, voi buoc truong thanh cua chung ta, dat nuoc chac chan se vuot qua bat ky kho khan, tro ngai nao de gianh nhung thang loi to lon hon.

Xin tran trong cam on Chu tich nuoc, chuc Chu tich nuoc mot nam moi suc khoe, hanh phuc va thanh cong.

Theo Bao dien tu Dang Cong san VN