Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3017428/20032011.aspx

Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang

TIEP TUC NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, TAO NEN TANG DE DEN NAM 2020 NUOC TA CO BAN TRO THANH NUOC CONG NGHIEP THEO HUONG HIEN DAI

Dai hoi XI cua Dang hop vao luc toan Dang, toan dan ta ket thuc thap ky dau cua the ky XXI, thuc hien thang loi nhieu chu truong, nhiem vu cua Nghi quyet Dai hoi X va da trai qua 25 nam doi moi, 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi, 10 nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001 - 2010. Dai hoi co nhiem vu kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, de ra phuong huong, nhiem vu 5 nam 2011 - 2015; tong ket thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2001 - 2010, xac dinh Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011 - 2020; tong ket, bo sung va phat trien Cuong linh nam 1991; kiem diem su lanh dao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X; bo sung, sua doi Dieu le Dang; bau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa XI (nhiem ky 2011 - 2015).

Dai hoi co y nghia trong dai, dinh huong cho toan Dang, toan dan ta tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai; den giua the ky XXI nuoc ta tro thanh mot nuoc cong nghiep hien dai, theo dinh huong xa hoi chu nghia.

Hoc sinh he trung cap cua mot truong dai hoc thuc tap trong phong thi nghiem dien tu. Anh: MAI HAI

I- KIEM DIEM 5 NAM THUC HIEN NGHI QUYET DAI HOI X; NHIN LAI 10 NAM THUC HIEN CHIEN LUOC PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI 2001 - 2010, 20 NAM THUC HIEN CUONG LINH NAM 1991

Nam nam qua, tinh hinh the gioi dien bien phuc tap, kho luong. Tuy hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the lon, nhung chien tranh cuc bo, xung dot vu trang, khung bo, bat on chinh tri - xa hoi, tranh chap chu quyen, lanh tho van dien ra o nhieu noi, dien bien phuc tap. Thien tai, dich benh, khung hoang nang luong, o nhiem moi truong, bien doi khi hau tro thanh nhung van de nghiem trong tren quy mo toan the gioi. Cuoc khung hoang tai chinh tu My lan rong, tro thanh cuoc khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau.

Thoi gian dau sau Dai hoi X, dat nuoc phat trien thuan loi, Viet Nam tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO). Nhung tu cuoi nam 2007, dau nam 2008, kinh te va doi song gap nhieu kho khan. Cac the luc thu dich tiep tuc chong pha, kich dong bao loan, day manh hoat dong “dien bien hoa binh”. Trong boi canh do, toan Dang, toan dan ta da no luc phan dau vuot qua kho khan, thach thuc, dat duoc nhung thanh tuu quan trong trong viec thuc hien cac muc tieu, nhiem vu Dai hoi X de ra, nhung cung con nhieu han che, khuyet diem can duoc khac phuc.

A- THANH TUU

1. Nen kinh te vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, kinh te vi mo co ban on dinh, duy tri duoc toc do tang truong kha, tiem luc va quy mo nen kinh te tang len, nuoc ta da ra khoi tinh trang kem phat trien

Toc do tang truong kinh te binh quan 5 nam dat 7%. Tong von dau tu toan xa hoi gap 2,5 lan so voi giai doan 2001 - 2005, dat 42,9% GDP. Mac du khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau, nhung thu hut von dau tu nuoc ngoai vao nuoc ta dat cao (1). Quy mo tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2010 tinh theo gia thuc te dat 101,6 ty USD, gap 3,26 lan so voi nam 2000; GDP binh quan dau nguoi dat 1.168 USD. Hau het cac nganh, linh vuc cua nen kinh te deu co buoc phat trien kha. Su phat trien on dinh trong nganh nong nghiep, nhat la san xuat luong thuc da bao dam an ninh luong thuc quoc gia. Kinh te nong thon va doi song nong dan duoc cai thien hon truoc. Viec tap trung dau tu xay dung ket cau ha tang nong thon, dau tu, phat trien giong moi co nang suat, chat luong cao, phat trien cac cum cong nghiep, lang nghe, tieu thu cong nghiep... da co tac dong tich cuc den viec san xuat, tao viec lam va xoa doi, giam ngheo. San pham cong nghiep phat trien ngay cang da dang va phong phu ve chung loai, chat luong duoc cai thien, tung buoc nang cao kha nang canh tranh, dam bao cung cau cua nen kinh te, giu vung thi truong trong nuoc va mo rong thi truong xuat khau. Da dau tu phat trien mot so nganh cong nghiep moi, cong nghe cao. Khu vuc dich vu co toc do tang truong on dinh. Co cau kinh te tiep tuc duoc chuyen dich theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa. Co cau lao dong cung co su chuyen dich tich cuc (2).

The che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia tiep tuc duoc xay dung va hoan thien; chu truong, duong loi doi moi cua Dang tiep tuc duoc the che hoa thanh luat phap, co che, chinh sach ngay cang day du, dong bo hon; moi truong dau tu, kinh doanh duoc cai thien; cac yeu to thi truong va cac loai thi truong tiep tuc hinh thanh, phat trien; nen kinh te nhieu thanh phan co buoc phat trien manh. Viec kien toan cac tong cong ty, thi diem thanh lap cac tap doan kinh te nha nuoc dat mot so ket qua. Giai doan 2006 - 2010, doanh nghiep nuoc ta tang hon 2,3 lan ve so doanh nghiep va 7,3 lan ve so von so voi 5 nam truoc. Doanh nghiep co phan tro thanh hinh thuc to chuc san xuat kinh doanh pho bien.

2. Giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe, van hoa va cac linh vuc xa hoi co tien bo, bao ve tai nguyen, moi truong duoc chu trong hon; doi song cac tang lop nhan dan duoc cai thien

Doi moi giao duc dat mot so ket qua buoc dau. Chi ngan sach nha nuoc cho giao duc, dao tao dat tren 20% tong chi ngan sach; viec huy dong cac nguon luc xa hoi cho giao duc, dao tao, phat trien giao duc, dao tao o vung sau, vung xa, vung kho khan, vung dong bao dan toc thieu so duoc quan tam. Quy mo giao duc tiep tuc duoc phat trien. Den nam 2010, tat ca cac tinh, thanh pho da dat chuan pho cap giao duc trung hoc co so. Ty le lao dong qua dao tao tang, nam 2010 dat 40% tong so lao dong dang lam viec. Hoat dong nghien cuu, ung dung tien bo khoa hoc, cong nghe duoc day manh, gop phan thuc day phat trien kinh te - xa hoi. Quan ly khoa hoc, cong nghe co doi moi, thuc hien co che tu chu cho cac don vi su nghiep khoa hoc, cong nghe. Thi truong khoa hoc, cong nghe buoc dau hinh thanh. Dau tu cho khoa hoc, cong nghe duoc nang len.

Giai quyet viec lam, xoa doi, giam ngheo, thuc hien chinh sach voi nguoi va gia dinh co cong, chinh sach an sinh xa hoi dat ket qua tich cuc. Trong 5 nam, da giai quyet duoc viec lam cho tren 8 trieu lao dong, ty le that nghiep o thanh thi giam con duoi 4,5%, ty le ho ngheo giam con 9,5%. Cong tac dan so, ke hoach hoa gia dinh, cham soc va bao ve suc khoe nhan dan, binh dang gioi va tien bo cua phu nu dat duoc mot so ket qua quan trong; muc huong thu cac dich vu y te cua nhan dan tang len, dac biet voi tre em, nguoi ngheo, dong bao dan toc thieu so. Chi so phat trien con nguoi khong ngung tang len; Viet Nam da hoan thanh phan lon cac Muc tieu Thien nien ky (3).

Hoat dong van hoa, van nghe, thong tin, the duc, the thao ngay cang mo rong, tung buoc dap ung nhu cau huong thu van hoa ngay cang cao cua nhan dan. Phong trao “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa” tung buoc di vao chieu sau.

Nhan thuc ve bao ve moi truong duoc nang len. Viec phong ngua, khac phuc suy thoai, o nhiem moi truong duoc quan tam va dat mot so ket qua tich cuc. Cong tac bao ton thien nhien, bao ve da dang sinh hoc co tien bo. Chuong trinh quoc gia ve ung pho voi bien doi khi hau buoc dau duoc trien khai.

3. Quoc phong, an ninh, doi ngoai duoc tang cuong

Doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho, che do xa hoi chu nghia, an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hoi duoc giu vung. The tran quoc phong toan dan va the tran an ninh nhan dan duoc cung co; tiem luc quoc phong, an ninh duoc tang cuong, nhat la tren cac dia ban chien luoc, xung yeu, phuc tap. Cong tac giao duc, boi duong kien thuc quoc phong, an ninh duoc trien khai rong rai. Su phoi hop quoc phong, an ninh, doi ngoai duoc chu trong hon.

Quan doi nhan dan va Cong an nhan dan tiep tuc duoc cung co, xay dung theo huong cach mang, chinh quy, tinh nhue va tung buoc hien dai, thuc su la luc luong tin cay cua Dang, Nha nuoc va nhan dan; lam tot vai tro tham muu, gop phan chu dong phong ngua, lam that bai am muu “dien bien hoa binh”, hoat dong gay roi, bao loan lat do cua cac the luc thu dich; dau tranh ngan chan va xu ly co hieu qua cac hoat dong co hoi chinh tri, cac loai toi pham hinh su, nhat la toi pham nguy hiem, co to chuc, toi pham ma tuy, toi pham co yeu to nuoc ngoai, toi pham loi dung cong nghe cao, su dung vu khi nong, chong nguoi thi hanh cong vu; tham gia tich cuc, co hieu qua vao cac chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi, hoat dong cuu ho, cuu nan, phong, chong va khac phuc thien tai.

Quan he doi ngoai duoc mo rong va ngay cang di vao chieu sau, gop phan tao ra the va luc moi cua dat nuoc. Phat trien quan he voi cac nuoc lang gieng; thiet lap va nang cap quan he voi nhieu doi tac quan trong. Hoan thanh phan gioi cam moc tren dat lien voi Trung Quoc; tang day he thong moc bien gioi voi Lao; hoan thanh mot buoc phan gioi cam moc tren dat lien voi Campuchia; buoc dau dam phan phan dinh vung bien ngoai cua Vinh Bac bo voi Trung Quoc va thuc day phan dinh bien phia Tay Nam voi cac nuoc lien quan. Tham gia tich cuc va co trach nhiem tai cac dien dan khu vuc va quoc te; dam nhiem tot vai tro Uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an Lien hiep quoc; dong gop quan trong vao viec xay dung cong dong Hiep hoi cac quoc gia Dong Nam A (ASEAN) va Hien chuong ASEAN, dam nhiem thanh cong vai tro Chu tich ASEAN, Chu tich Hoi dong lien nghi vien cac nuoc Dong Nam A (AIPA). Quan he voi cac dang cong san va cong nhan, dang canh ta, dang cam quyen va mot so dang khac; hoat dong doi ngoai nhan dan tiep tuc duoc mo rong. Cong tac ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai dat ket qua tich cuc. Thuc hien day du cac cam ket quoc te; doi thoai coi mo, thang than ve tu do, dan chu, nhan quyen.

Nuoc ta da gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO), ky ket hiep dinh thuong mai tu do song phuong va da phuong voi mot so doi tac quan trong; mo rong va tang cuong quan he hop tac voi cac doi tac; gop phan quan trong vao viec tao dung va mo rong thi truong hang hoa, dich vu va dau tu cua Viet Nam, thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai, tranh thu von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) va cac nguon tai tro quoc te khac.

4. Dan chu xa hoi chu nghia co tien bo, suc manh dai doan ket toan dan toc duoc cung co

Dang va Nha nuoc tiep tuc de ra nhieu chu truong, chinh sach nham phat huy hon nua quyen lam chu, bao dam loi ich cua nhan dan, vai tro giam sat cua nhan dan doi voi hoat dong cua cac to chuc dang, co quan nha nuoc, can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc. Cong tac dan van cua he thong chinh tri co nhieu doi moi ca ve noi dung va hinh thuc. Cac cap uy dang, chinh quyen lang nghe, tang cuong doi thoai voi cac tang lop nhan dan, ton trong cac loai y kien khac nhau. Dan chu trong Dang, trong cac to chuc va xa hoi duoc mo rong, nang cao; quyen lam chu cua nhan dan duoc phat huy tot hon. Viec bao ve quyen va loi ich hop phap cua cong dan, xu ly cac hanh vi vi pham phap luat duoc coi trong.

Khoi dai doan ket toan dan toc tren nen tang lien minh giai cap cong nhan voi giai cap nong dan va doi ngu tri thuc duoi su lanh dao cua Dang tiep tuc duoc mo rong va tang cuong tren co so thong nhat ve muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the nhan dan phat huy tot hon vai tro tap hop, xay dung khoi dai doan ket toan dan toc; cung co, mo rong to chuc, phat trien doan vien, hoi vien, to chuc nhieu phong trao thi dua, nhieu cuoc van dong co hieu qua thiet thuc...; cung Nha nuoc cham lo, bao ve quyen va loi ich hop phap, chinh dang cua nhan dan, tham gia quan ly nha nuoc, quan ly xa hoi, gop phan tich cuc vao nhung thanh tuu cua dat nuoc.

5. Viec xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia duoc day manh, hieu luc va hieu qua hoat dong duoc nang len

Quoc hoi tiep tuc duoc kien toan ve to chuc, co nhieu doi moi, nang cao chat luong hoat dong. He thong phap luat duoc bo sung. Hoat dong giam sat da tap trung vao nhung van de buc xuc, quan trong nhat cua dat nuoc. Viec thao luan, quyet dinh ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, du toan ngan sach nha nuoc, cac du an, cong trinh trong diem quoc gia co chat luong va thuc chat hon. Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Hoi dong Dan toc, cac uy ban cua Quoc hoi co nhieu cai tien noi dung, phuong phap cong tac; de cao trach nhiem cua dai bieu Quoc hoi.

Co cau to chuc, bo may cua Chinh phu duoc sap xep, dieu chinh, giam dau moi theo huong to chuc cac bo quan ly da nganh, da linh vuc (4). Quan ly, dieu hanh cua Chinh phu, cac bo nang dong, tap trung nhieu hon vao quan ly vi mo va giai quyet nhung van de lon, quan trong. Cai cach hanh chinh tiep tuc duoc chu trong, da ra soat, buoc dau tong hop thanh bo thu tuc hanh chinh thong nhat va cong bo cong khai. Viec thuc hien thi diem doi moi ve to chuc bo may chinh quyen dia phuong (khong to chuc hoi dong nhan dan quan, huyen, phuong) duoc tap trung chi dao de rut kinh nghiem.

To chuc va hoat dong cua cac co quan tu phap co mot so doi moi. Viec tang tham quyen cho toa an cap huyen, nang cao chat luong tranh tung tai phien toa, de cao vai tro cua luat su trong to tung duoc thuc hien buoc dau co ket qua. Viec thuc hien cac thu tuc to tung ngay cang tot hon, han che duoc tinh trang dieu tra, truy to, xet xu oan, sai hay bo lot toi pham. Chat luong hoat dong dieu tra, truy to, xet xu, thi hanh an duoc nang len.

Viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 (khoa X) ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi va Luat Phong, chong tham nhung, Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi duoc chi dao tich cuc, dat mot so ket qua. Nhieu vu an tham nhung duoc dua ra xet xu. Tren mot so linh vuc, lang phi, tham nhung tung buoc duoc kiem che.

6. Cong tac xay dung, chinh don Dang duoc tang cuong, dat mot so ket qua tich cuc

Cong tac ly luan da chu dong nghien cuu nhieu van de ly luan va thuc tien cua cong cuoc doi moi, dien bien moi cua tinh hinh the gioi; gia tri khoa hoc, cach mang cua chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh; tap trung vao tong ket va bo sung, phat trien Cuong linh, xay dung Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2011 - 2020 va cac van kien khac trinh Dai hoi XI cua Dang.

Cong tac tuyen truyen, giao duc chinh tri tu tuong co doi moi. Coi trong hon nhiem vu xay dung dao duc trong can bo, dang vien va nhan dan; tap trung chi dao co ket qua buoc dau cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”, gan voi nhiem vu xay dung, chinh don Dang; chu dong hon trong dau tranh chong “dien bien hoa binh”, bac bo cac quan diem sai trai, luan dieu tuyen truyen cua cac the luc thu dich. Cac hoat dong thong tin, bao chi, xuat ban duoc quan tam lanh dao, chi dao; chu trong ngan ngua, khac phuc nhung lech lac, nhat la bieu hien xa roi ton chi, muc dich. Cong tac thong tin doi ngoai duoc day manh. Da so can bo, dang vien va nhan dan phan khoi, tin tuong vao Dang, Nha nuoc, vao cong cuoc doi moi va trien vong phat trien cua dat nuoc. Tu tuong tich cuc van la xu huong chu dao trong doi song xa hoi.

Cong tac to chuc, can bo duoc trien khai thuc hien tuong doi dong bo. To chuc bo may cac co quan dang, nha nuoc cac cap duoc sap xep, kien toan theo huong tinh gon, nang cao hieu qua. Da xay dung, bo sung cac quy dinh ve chuc nang, nhiem vu, phuong thuc hoat dong va le loi lam viec cua moi to chuc; ban hanh nhieu quy che phoi hop giua cac co quan trong he thong chinh tri. Tong ket, rut kinh nghiem, xac dinh ro hon to chuc va hoat dong cac dang doan, ban can su dang trong cac co quan hanh phap va tu phap o trung uong va cap tinh, ban can su dang va mo hinh to chuc dang o cac don vi su nghiep truc thuoc Chinh phu.

Nhieu chu truong, quan diem, giai phap lon ve cong tac can bo duoc the che hoa, cu the hoa thanh cac quy che, quy dinh. Da trien khai tuong doi dong bo cac khau: quan ly, danh gia, tuyen chon, quy hoach, dao tao, boi duong, luan chuyen, bo tri, su dung va thuc hien chinh sach can bo, trong do cong tac quy hoach, dao tao va luan chuyen can bo co nhung chuyen bien tich cuc. Tang cuong phan cap trong cong tac can bo. Doi ngu can bo duoc bo sung ve so luong, chu trong nang cao ve chat luong.

Viec cung co, nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc dang, chat luong doi ngu can bo, dang vien dat duoc mot so ket qua; chu trong hon xay dung, cung co to chuc co so dang o nhung vung, linh vuc trong yeu, co nhieu kho khan. Chuc nang, nhiem vu cac loai hinh to chuc co so dang duoc xac dinh phu hop hon. Cong tac phat trien, quan ly, nang cao chat luong dang vien duoc quan tam chi dao. So luong dang vien moi ket nap hang nam deu tang; ty le dang vien moi ket nap trong do tuoi thanh nien, dang vien nu, nguoi dan toc thieu so, tri thuc tang hon khoa truoc. Sau hon hai nam trien khai thuc hien Quy dinh so 15-QD/TW ngay 28-8-2006 cua Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) ve dang vien lam kinh te tu nhan, da co nhieu dang vien truoc day cong tac o cac co quan dang, nha nuoc, to chuc chinh tri - xa hoi, luc luong vu trang, doanh nghiep nha nuoc, tham gia phat trien kinh te tu nhan de lam giau chinh dang cho ban than, dong gop tich cuc vao phat trien kinh te - xa hoi.

Cong tac bao ve chinh tri noi bo duoc cac cap uy, to chuc dang quan tam chi dao; tiep tuc giai quyet nhung van de lich su chinh tri, dong thoi chu trong nam va giai quyet van de chinh tri hien nay.

Cong tac kiem tra, giam sat cua Dang duoc coi trong, chat luong, hieu qua duoc nang len. Cap uy dang cac cap da chi dao thuc hien co ket qua viec kiem tra thuc hien nghi quyet, chi thi cua Dang; cac chuong trinh, du an; quan ly va su dung dat dai, dau tu xay dung co ban; chong tham nhung, lang phi, thuc hanh tiet kiem va cong tac can bo; xu ly nghiem to chuc dang, dang vien co sai pham, gop phan phong ngua, ngan chan vi pham, tang cuong ky luat, ky cuong, thuc day thuc hien nhiem vu chinh tri. Chuc nang, nhiem vu, tham quyen, to chuc bo may, dieu kien hoat dong cua uy ban kiem tra va co quan uy ban kiem tra cac cap tiep tuc duoc lam ro.

Phuong thuc lanh dao cua Dang tiep tuc duoc doi moi, vua bao dam su lanh dao cua Dang, vua phat huy tot hon tinh chu dong, sang tao cua cac to chuc trong he thong chinh tri. Viec mo rong, phat huy dan chu trong Dang duoc chu trong; da thi diem chu truong dai hoi dang bau truc tiep ban thuong vu, bi thu, pho bi thu. Phong cach, le loi lam viec cua cac co quan lanh dao Dang tu trung uong den co so tiep tuc duoc cai tien theo huong sau sat co so, gan gui nhan dan, tang cuong don doc, kiem tra, giam sat.

B- HAN CHE, KHUYET DIEM

1. Kinh te phat trien chua ben vung; chat luong, hieu qua, suc canh tranh thap, chua tuong xung voi tiem nang, co hoi va yeu cau phat trien cua dat nuoc; mot so chi tieu khong dat ke hoach

Tang truong kinh te chu yeu theo chieu rong dua vao tang dau tu, khai thac tai nguyen; cac can doi vi mo chua vung chac. Cong nghiep che tao, che bien phat trien cham, gia cong, lap rap con chiem ty trong lon. Co cau kinh te giua cac nganh, linh vuc chuyen dich theo huong tich cuc nhung con cham. Co cau trong noi bo tung nganh cung chua that hop ly. Nang suat lao dong xa hoi thap hon nhieu so voi cac nuoc trong khu vuc. Nang luc canh tranh quoc gia cham duoc cai thien. Dau tu van dan trai. Hieu qua su dung cac nguon von dau tu con thap, con that thoat, lang phi, nhat la nguon von dau tu cua Nha nuoc. He thong ket cau ha tang phat trien cham, thieu dong bo, dac biet doi voi khu vuc dong bao dan toc thieu so. Chat luong nhieu cong trinh xay dung co ban con thap. Quan ly, khai thac, su dung tai nguyen thien nhien hieu qua chua cao, con lang phi. Tinh trang khai thac rung, khai thac khoang san bat hop phap van con xay ra o nhieu noi, nhung chua co bien phap huu hieu, ngan chan kip thoi. Trinh do phat trien giua cac vung cach biet lon va co xu huong mo rong. Cac chi tieu toc do tang truong kinh te (GDP) va chuyen dich co cau kinh te khong dat ke hoach Dai hoi X de ra (5).

Nhung yeu to bao dam dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te thi truong chua duoc chu y dung muc. Mot so tap doan kinh te va doanh nghiep nha nuoc kinh doanh thua lo, gay buc xuc trong xa hoi. Chi dao doi moi, phat trien kinh te tap the, cac nong, lam truong quoc doanh cham, lung tung. Chat luong xay dung va thuc hien quy hoach, ke hoach phat trien mot so nganh, vung, nhat la quy hoach su dung dat dai, tai nguyen khoang san con yeu, gay lang phi, that thoat lon. Quan ly thi truong, nhat la thi truong bat dong san, thi truong tai chinh, co luc con lung tung, so ho, thieu chat che dan den tinh trang dau co, lam giau bat chinh cho mot so nguoi; chinh sach phan phoi con nhieu bat hop ly.

2. Cac linh vuc giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe, van hoa, xa hoi, moi truong con nhieu han che, yeu kem, gay buc xuc xa hoi

Chat luong giao duc va dao tao chua dap ung yeu cau phat trien, nhat la dao tao nguon nhan luc trinh do cao van con han che; chua chuyen manh sang dao tao theo nhu cau cua xa hoi. Chua giai quyet tot moi quan he giua tang so luong, quy mo voi nang cao chat luong, giua day chu va day nguoi. Chuong trinh, noi dung, phuong phap day va hoc lac hau, doi moi cham; co cau giao duc khong hop ly giua cac linh vuc, nganh nghe dao tao; chat luong giao duc toan dien giam sut, chua dap ung duoc yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa. Quan ly nha nuoc ve giao duc con bat cap. Xu huong thuong mai hoa va sa sut dao duc trong giao duc khac phuc con cham, hieu qua thap, dang tro thanh noi buc xuc cua xa hoi.

Khoa hoc, cong nghe chua that su tro thanh dong luc thuc day, chua gan ket chat che voi muc tieu, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi. Thi truong khoa hoc, cong nghe con so khai, chua tao su gan ket co hieu qua giua nghien cuu voi dao tao va san xuat kinh doanh. Dau tu cho khoa hoc, cong nghe con thap, su dung chua hieu qua. Trinh do cong nghe nhin chung con lac hau, doi moi cham.

Tinh trang thieu viec lam con cao. Chinh sach tien luong, thu nhap chua dong vien duoc can bo, cong chuc, nguoi lao dong gan bo, tan tam voi cong viec. Doi song cua mot bo phan dan cu, nhat la o mien nui, vung sau, vung xa con nhieu kho khan. Xoa doi, giam ngheo chua ben vung, tinh trang tai ngheo cao. Khoang cach chenh lech giau ngheo con kha lon va ngay cang doang ra. Chat luong cong tac bao ve, cham soc suc khoe con thap, he thong y te va chat luong dich vu y te chua dap ung duoc yeu cau kham, chua benh cua nhan dan, nhat la doi voi nguoi ngheo, dong bao vung sau, vung xa, vung dan toc thieu so. Ve sinh, an toan thuc pham chua duoc kiem soat chat che.

Van hoa phat trien chua tuong xung voi tang truong kinh te. Quan ly van hoa, van nghe, bao chi, xuat ban con thieu chat che. Moi truong van hoa bi xam hai, lai cang, thieu lanh manh, trai voi thuan phong my tuc, cac te nan xa hoi, toi pham va su xam nhap cua cac san pham va dich vu doc hai lam suy doi dao duc, nhat la trong thanh, thieu nien, rat dang lo ngai.

Viec xay dung phap luat va chinh sach bao ve moi truong con cham, thuc hien chua nghiem, hieu luc, hieu qua thap. Moi truong o nhieu noi tiep tuc bi xuong cap, mot so noi da den muc bao dong. Chua chu dong nghien cuu, du bao danh gia tac dong cua bien doi khi hau; hau qua cua thien tai con nang ne.

Viec thuc hien chinh sach xa hoi hoa chua duoc day manh, chua huy dong duoc nhieu nguon luc ngoai ngan sach nha nuoc cho phat trien giao duc, dao tao, khoa hoc, cong nghe, van hoa, giai quyet cac van de xa hoi, moi truong.

3. Cac linh vuc quoc phong, an ninh, doi ngoai con mot so mat han che

Mot so quan diem, tu tuong chi dao cua Dai hoi X ve nhiem vu quoc phong, an ninh chua duoc trien khai thuc hien kip thoi. Nhan thuc ve quoc phong toan dan va an ninh nhan dan cua mot so can bo, dang vien trong cac nganh, cac cap chua day du, sau sac, thieu canh giac truoc am muu “dien bien hoa binh” cua cac the luc thu dich va “tu dien bien”, “tu chuyen hoa” trong noi bo. Cong tac bao ve an ninh trong mot so linh vuc con co nhung thieu sot; xu ly tinh hinh phuc tap nay sinh o co so co luc, co noi con bi dong, toi pham hinh su, te nan xa hoi, an ninh chinh tri, trat tu, an toan xa hoi o mot so dia ban con dien bien phuc tap. Viec gan ket giua phat trien kinh te voi cung co, tang cuong suc manh quoc phong, an ninh, dac biet la tai cac vung chien luoc, bien, dao con chua chat che. Cong nghiep quoc phong, an ninh chua dap ung yeu cau trang bi cho cac luc luong vu trang.

Cong tac nghien cuu, du bao chien luoc ve doi ngoai co mat con han che. Su phoi hop giua doi ngoai cua Dang, ngoai giao Nha nuoc va ngoai giao nhan dan, giua cac linh vuc chinh tri, kinh te va van hoa doi ngoai chua that dong bo.

4. Dan chu va suc manh dai doan ket toan dan toc chua duoc phat huy day du

Quyen lam chu cua nhan dan o mot so noi, tren mot vai linh vuc con bi vi pham. Viec thuc hanh dan chu con mang tinh hinh thuc; co tinh trang loi dung dan chu gay chia re, lam mat doan ket noi bo, gay roi, anh huong den trat tu, an toan xa hoi.

Chu truong, quan diem cua Dang ve dai doan ket toan dan toc, ve quyen va loi ich cua cac giai cap, tang lop nhan dan chua duoc the che day du thanh phap luat; hoac da the che hoa nhung chua duoc thuc hien nghiem tuc; cong tac kiem tra, don doc chua thuong xuyen; giua chu truong va to chuc thuc hien con cach biet. Viec tuyen truyen, van dong, tap hop, thu hut nhan dan tham gia cac phong trao, cuoc van dong cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan con han che. Hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan chua sau sat cac tang lop nhan dan va co so.

5. Xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia chua theo kip yeu cau phat trien kinh te va quan ly dat nuoc

Nang luc xay dung the che, quan ly, dieu hanh, to chuc thuc thi phap luat con yeu. To chuc bo may o nhieu co quan con chua hop ly, bien che can bo, cong chuc tang them; chuc nang, nhiem vu cua mot so co quan chua du ro, con chong cheo. Chat luong doi ngu can bo, cong chuc chua dap ung duoc yeu cau nhiem vu trong tinh hinh moi cua dat nuoc. Cai cach hanh chinh chua dat yeu cau de ra; thu tuc hanh chinh con gay phien ha cho to chuc va cong dan. Nang luc du bao, hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc tren mot so linh vuc yeu; phan cap manh nhung thieu kiem tra, kiem soat; trat tu, ky cuong xa hoi khong nghiem. Cai cach tu phap con cham, chua dong bo. Cong tac dieu tra, giam giu, truy to, xet xu trong mot so truong hop chua chinh xac; an ton dong, an bi huy, bi cai sua con nhieu.

Cong tac phong, chong tham nhung, lang phi chua dat duoc yeu cau de ra. Quan lieu, tham nhung, lang phi van con nghiem trong, voi nhung bieu hien tinh vi, phuc tap, chua duoc ngan chan, day lui, gay buc xuc xa hoi.

6. Cong tac xay dung Dang con nhieu han che, yeu kem, cham duoc khac phuc

Cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien chua lam sang to duoc mot so van de ve dang cam quyen, ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta. Tinh chien dau, tinh thuyet phuc, hieu qua cua cong tac tu tuong con han che; thieu sac ben trong dau tranh chong am muu, thu doan “dien bien hoa binh”. Tinh trang suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song trong mot bo phan khong nho can bo, dang vien va tinh trang tham nhung, lang phi, quan lieu, nhung tieu cuc va te nan xa hoi chua duoc ngan chan, day lui ma con tiep tuc dien bien phuc tap, cung voi su phan hoa giau ngheo va su yeu kem trong quan ly, dieu hanh cua nhieu cap, nhieu nganh lam giam long tin cua nhan dan doi voi Dang va Nha nuoc, de doa su on dinh, phat trien cua dat nuoc. Cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” chua thuc su di vao chieu sau, o mot so noi con mang tinh hinh thuc, hieu qua chua cao, lam theo chua dat yeu cau.

To chuc cua mot so co quan dang, nha nuoc va to chuc chinh tri - xa hoi chua thuc su tinh gon, hieu qua; chuc nang, nhiem vu, moi quan he chua ro rang. Viec doi moi cong tac can bo con cham; thieu co che, chinh sach cu the de thuc su phat huy dan chu trong cong tac can bo, phat hien va su dung nguoi tai; cham doi moi co che, phuong phap va quy trinh danh gia, bo nhiem, mien nhiem, tu chuc doi voi can bo; danh gia can bo van la khau yeu. Tinh trang chay chuc, chay quyen, chay toi, chay bang cap, huan chuong chua duoc khac phuc. Cong tac can bo thieu tam nhin xa. Chat luong dao tao, boi duong can bo thap. Moi truong lam viec, chinh sach can bo chua tao duoc dong luc de khuyen khich, thu hut, phat huy nang luc, su cong hien cua can bo; chua co vu y chi phan dau vuon len, su gan bo, tan tuy cua can bo doi voi cong viec.

Nang luc lanh dao va suc chien dau cua khong it to chuc dang con thap; cong tac quan ly dang vien chua chat che, sinh hoat dang chua nen nep, noi dung sinh hoat ngheo nan, tu phe binh va phe binh yeu. Viec xay dung to chuc co so dang trong doanh nghiep tu nhan, doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai con cham, vai tro cua to chuc dang o day mo nhat. Dong co phan dau vao Dang cua mot so nguoi co bieu hien lech lac, co hoi.

Viec xu ly, su dung va quan ly can bo, dang vien co van de lich su chinh tri con phien dien, thieu chat che. Viec xem xet, giai quyet nhung van de chinh tri hien nay cua can bo, dang vien con lung tung. Nhieu cap uy, to chuc dang chua quan tam chi dao dung muc cong tac nay.

Nhieu cap uy, to chuc dang chua lam tot cong tac kiem tra, giam sat va thi hanh ky luat dang, chat luong va hieu qua kiem tra, giam sat chua cao; chua coi trong viec kiem tra, giam sat thuc hien duong loi, chu truong, chi thi, nghi quyet, thi hanh Dieu le Dang, kiem tra, giam sat phong ngua tieu cuc va phat huy nhan to tich cuc. Nhieu khuyet diem, sai lam cua dang vien va to chuc dang cham duoc phat hien. Tinh trang thieu trach nhiem, co hoi, suy thoai dao duc, loi song van dien ra kha pho bien trong mot bo phan can bo, dang vien. Ky luat, ky cuong o nhieu to chuc dang khong nghiem. Su doan ket, nhat tri o khong it cap uy chua tot.

Mot so to chuc dang, chinh quyen, mat tran va doan the nhan dan chua quan tam dung muc cong tac dan van. Noi dung, phuong thuc van dong, tap hop quan chung van nang tinh hanh chinh.

Phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc, Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi tren mot so noi dung chua ro, cham doi moi. Chuc nang, nhiem vu cua dang doan, ban can su dang chua duoc xac dinh ro rang, cu the nen hoat dong con lung tung. Phong cach, le loi lam viec doi moi cham; hoi hop van nhieu. Nguyen tac tap trung dan chu con bi vi pham, anh huong den su doan ket, thong nhat trong Dang.

Nhin tong quat, 5 nam qua, trong boi canh tinh hinh quoc te va trong nuoc co rat nhieu kho khan, thach thuc, nhat la do anh huong cua cuoc khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te toan cau, toan Dang, toan dan ta da no luc phan dau dat duoc nhung thanh tuu quan trong. Ung pho co ket qua voi nhung dien bien phuc tap cua kinh te the gioi va trong nuoc. Co ban giu vung on dinh kinh te vi mo. Duy tri duoc toc do tang truong kinh te kha, cac nganh deu co buoc phat trien, quy mo nen kinh te tang len; doi song cua nhan dan tiep tuc duoc cai thien; chinh tri - xa hoi on dinh; quoc phong, an ninh duoc tang cuong; doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho duoc giu vung; hoat dong doi ngoai, hoi nhap quoc te duoc mo rong, vi the, uy tin quoc te cua nuoc ta duoc nang cao; phat huy dan chu co tien bo, khoi dai doan ket toan dan toc tiep tuc duoc cung co; cong tac xay dung Dang va he thong chinh tri dat mot so ket qua tich cuc.

Ket qua dat duoc trong 5 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi X da gop phan quan trong vao viec thuc hien thang loi Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001 - 2010 va 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi.

Muoi nam thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 2001 - 2010 la giai doan dat nuoc ta thuc su day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va hoi nhap quoc te, da dat duoc nhung thanh tuu to lon va rat quan trong. Kinh te tang truong nhanh, dat toc do binh quan 7,26%/nam. Tong san pham trong nuoc (GDP) nam 2010 so voi nam 2000 theo gia thuc te gap 3,26 lan; thu ngan sach, kim ngach xuat khau gap 5 lan; tuoi tho binh quan tang tu 67 tuoi len 72,8 tuoi.

Nhung thanh tuu dat duoc trong 20 nam thuc hien Cuong linh la to lon va co y nghia lich su. Dat nuoc buoc dau thuc hien thanh cong cong cuoc doi moi, ra khoi tinh trang kem phat trien, bo mat cua dat nuoc va doi song cua nhan dan co nhieu thay doi; suc manh ve moi mat duoc tang cuong, doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho va che do xa hoi chu nghia duoc giu vung, vi the va uy tin cua Viet Nam tren truong quoc te duoc nang cao; tao tien de de nuoc ta tiep tuc phat trien manh me hon trong giai doan moi.

Nguyen nhan cua nhung thanh tuu dat duoc 5 nam qua la do su lanh dao, chi dao dung dan cua Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac cap uy dang trong viec trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, giai quyet kip thoi, co ket qua nhung van de moi phat sinh; su doi moi, nang cao chat luong hoat dong cua Quoc hoi va cac co quan dan cu; su dieu hanh nang dong cua Chinh phu, chinh quyen cac cap; su no luc cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan, cua can bo, dang vien, cac tang lop nhan dan, cong dong cac doanh nghiep. Boi canh hoi nhap quoc te dem lai nhieu co hoi, dieu kien thuan loi cho su phat trien dat nuoc.

Tuy nhien, mot so chi tieu, nhiem vu Dai hoi X de ra chua dat. Kinh te phat trien chua ben vung, chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te thap; chuyen dich co cau kinh te theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa cham; che do phan phoi con nhieu bat hop ly, phan hoa xa hoi tang len. Nhung han che, yeu kem trong cac linh vuc giao duc, dao tao, khoa hoc, cong nghe, van hoa, xa hoi, bao ve moi truong cham duoc khac phuc; te quan lieu, tham nhung, lang phi, toi pham, te nan xa hoi, suy thoai dao duc, loi song... chua duoc ngan chan, day lui. The che kinh te thi truong, chat luong nguon nhan luc, ket cau ha tang van la nhung diem yeu can tro su phat trien. Nen dan chu xa hoi chu nghia va suc manh dai doan ket toan dan toc chua duoc phat huy day du. Cong tac xay dung Dang, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, doi moi, nang cao chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan chuyen bien cham. Con tiem an nhung yeu to gay mat on dinh chinh tri - xa hoi.

Nhung han che, yeu kem co nguyen nhan khach quan la do anh huong cua cuoc khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te toan cau; thien tai, dich benh; nhung yeu kem von co cua nen kinh te; su chong pha cua cac the luc thu dich; nhung truc tiep va quyet dinh nhat van la nguyen nhan chu quan: Cong tac nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien nhin chung van chua dap ung duoc yeu cau. Nhan thuc tren nhieu van de cu the cua cong cuoc doi moi con han che, thieu thong nhat. Cong tac du bao trong nhieu linh vuc con yeu. Su lanh dao, chi dao cua Dang, quan ly, dieu hanh cua Nha nuoc tren mot so linh vuc va mot so van de lon chua tap trung, kien quyet, dut diem; ky luat, ky cuong khong nghiem. To chuc thuc hien van la khau yeu. Nang luc, pham chat cua mot bo phan can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc con bat cap.

Ban Chap hanh Trung uong xin tu phe binh truoc Dai hoi va truoc nhan dan ve nhung khuyet diem, yeu kem da lam han che nhung thanh tuu le ra co the dat duoc nhieu hon.

Tu thuc tien lanh dao, chi dao thuc hien Nghi quyet Dai hoi X, co the rut ra mot so kinh nghiem sau day:

Mot la, trong bat ky dieu kien va tinh huong nao, phai kien tri thuc hien duong loi va muc tieu doi moi, kien dinh va van dung sang tao, phat trien chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi. Doi moi toan dien, dong bo voi nhung buoc di thich hop. Tich cuc, chu dong hoi nhap kinh te quoc te phai gan voi chu trong xay dung nen kinh te doc lap, tu chu, giu vung truyen thong va ban sac van hoa dan toc. Mo rong, phat huy dan chu phai gan voi tang cuong ky luat, ky cuong va y thuc trach nhiem cua moi cong dan, co quan, don vi, doanh nghiep va ca cong dong.

Hai la, phai thuc su coi trong chat luong, hieu qua tang truong va phat trien ben vung, nang cao chat luong va hieu qua cua nen kinh te, dong thoi duy tri toc do tang truong hop ly, giu vung on dinh kinh te vi mo. Tang cuong huy dong cac nguon luc trong va ngoai nuoc, su dung tiet kiem va hieu qua cac nguon luc de day nhanh toc do phat trien kinh te. Phat trien luc luong san xuat phai dong thoi xay dung, hoan thien quan he san xuat phu hop; cung co va tang cuong cac yeu to bao dam dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te.

Ba la, phai coi trong viec ket hop chat che giua tang truong kinh te voi thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; bao dam an sinh xa hoi, cham lo doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, nhat la doi voi nguoi ngheo, dong bao o vung sau, vung xa, dac biet la trong tinh hinh kinh te kho khan, suy giam; gan phat trien kinh te voi phat trien van hoa, cung co quoc phong, an ninh, tang cuong quan he doi ngoai, thuc hien tot hai nhiem vu chien luoc xay dung va bao ve To quoc.

Bon la, dac biet cham lo cung co, xay dung Dang ca ve chinh tri, tu tuong va to chuc. That su phat huy dan chu, giu vung nguyen tac, ky luat, ky cuong, doan ket thong nhat, gan bo mat thiet voi nhan dan, ton trong va phat huy quyen lam chu cua nhan dan, dua vao nhan dan de xay dung Dang. Xay dung doi ngu can bo, dang vien vung vang ve chinh tri, tu tuong, trong sang ve dao duc, loi song, co suc chien dau cao, thanh thao ve chuyen mon, nghiep vu; phat huy hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc, tinh tich cuc, chu dong, sang tao cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan.

Nam la, trong cong tac lanh dao va chi dao phai rat nhay ben, kien quyet, sang tao, bam sat thuc tien dat nuoc; chu trong cong tac du bao, kip thoi de ra cac giai phap phu hop voi tinh hinh moi; tang cuong cong tac tuyen truyen, tao su dong thuan cao, phat huy suc manh cua ca he thong chinh tri, cua toan xa hoi.

II- TIEP TUC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI THEO CON DUONG XA HOI CHU NGHIA; PHUONG HUONG, NHIEM VU PHAT TRIEN DAT NUOC 5 NAM (2011 - 2015)

Luc luong vu trang huyen Con Dao (Ba Ria - Vung Tau) tuan tra bao ve lanh hai. Anh: THAI BANG

1. Du bao tinh hinh the gioi va trong nuoc nhung nam sap toi

Tren the gioi: Hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the lon, nhung se co nhung dien bien phuc tap moi, tiem an nhieu bat trac kho luong. Nhung cang thang, xung dot ton giao, sac toc, ly khai, chien tranh cuc bo, bao loan chinh tri, can thiep, lat do, khung bo van se dien ra gay gat; cac yeu to de doa an ninh phi truyen thong, toi pham cong nghe cao trong cac linh vuc tai chinh - tien te, dien tu - vien thong, sinh hoc, moi truong... con tiep tuc gia tang.

Cuc dien the gioi da cuc ngay cang ro hon, xu the dan chu hoa trong quan he quoc te tiep tuc phat trien nhung cac nuoc lon van se chi phoi cac quan he quoc te. Toan cau hoa va cach mang khoa hoc - cong nghe phat trien manh me, thuc day qua trinh hinh thanh xa hoi thong tin va kinh te tri thuc. Kinh te the gioi mac du co dau hieu phuc hoi sau khung hoang nhung van con nhieu kho khan, bat on; chu nghia bao ho phat trien duoi nhieu hinh thuc; co cau lai the che, cac nganh, linh vuc kinh te dien ra manh me o cac nuoc; tuong quan suc manh kinh te giua cac nuoc, nhat la giua cac nuoc lon co quan he anh huong nhieu voi nuoc ta, co nhieu thay doi. Canh tranh ve kinh te - thuong mai, tranh gianh cac nguon tai nguyen, nang luong, thi truong, cong nghe, nguon von, nguon nhan luc chat luong cao... giua cac nuoc ngay cang gay gat. Nhung van de toan cau nhu an ninh tai chinh, an ninh nang luong, an ninh luong thuc, bien doi khi hau, nuoc bien dang cao, thien tai, dich benh... se tiep tuc dien bien phuc tap. Cuoc dau tranh cua nhan dan cac nuoc tren the gioi vi hoa binh, doc lap dan toc, dan sinh, dan chu va tien bo xa hoi tiep tuc phat trien. Cuoc dau tranh giai cap va dan toc van dien bien phuc tap.

Khu vuc chau A - Thai Binh Duong, trong do co khu vuc Dong Nam A, van se la khu vuc phat trien nang dong nhung con ton tai nhieu nhan to gay mat on dinh; tranh chap lanh tho, bien dao ngay cang gay gat. Xuat hien cac hinh thuc tap hop luc luong va dan xen loi ich moi. ASEAN tuy con nhieu kho khan, thach thuc nhung tiep tuc giu vai tro quan trong trong khu vuc.

O trong nuoc: Nhung thanh tuu, kinh nghiem cua 25 nam doi moi (1986 - 2011) da tao ra cho dat nuoc the va luc, suc manh tong hop lon hon nhieu so voi truoc. Nam nam toi la giai doan kinh te nuoc ta se phuc hoi, lay lai da tang truong sau thoi ky suy giam; se thuc hien nhieu hon cac hiep dinh thuong mai tu do song phuong va da phuong; khac phuc nhung han che, yeu kem trong cac linh vuc kinh te - xa hoi, xay dung Dang va he thong chinh tri. Tuy nhien, nuoc ta van dung truoc nhieu thach thuc lon, dan xen nhau, tac dong tong hop va dien bien phuc tap, khong the coi thuong bat cu thach thuc nao. Nguy co tut hau xa hon ve kinh te so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi van ton tai. Tinh trang suy thoai ve chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cua mot bo phan khong nho can bo, dang vien gan voi te quan lieu, tham nhung, lang phi la nghiem trong. Cac the luc thu dich van tiep tuc thuc hien am muu “dien bien hoa binh”, gay bao loan lat do, su dung cac chieu bai “dan chu”, “nhan quyen” hong lam thay doi che do chinh tri o nuoc ta. Trong noi bo, nhung bieu hien xa roi muc tieu cua chu nghia xa hoi, “tu dien bien”, “tu chuyen hoa” co nhung dien bien phuc tap.

Nhin chung, nhung tinh hinh va xu huong neu tren se tao ra ca nhung thoi co va thach thuc dan xen doi voi su phat trien cua dat nuoc trong 5 nam toi.

2. Tiep tuc doi moi toan dien, manh me theo con duong xa hoi chu nghia

Thuc tien phong phu va nhung thanh tuu dat duoc qua 25 nam doi moi, 20 nam thuc hien Cuong linh xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi da chung to duong loi doi moi cua Dang ta la dung dan, sang tao; di len chu nghia xa hoi la su lua chon phu hop voi quy luat khach quan va thuc tien cach mang Viet Nam. Chung ta mot lan nua khang dinh: Chi co chu nghia xa hoi moi bao dam cho dan toc ta co doc lap, tu do thuc su, dat nuoc phat trien phon vinh, nhan dan co cuoc song am no, hanh phuc.

Qua tong ket 20 nam thuc hien Cuong linh nam 1991, chung ta cang thay ro y nghia lich su va gia tri dinh huong, chi dao to lon cua Cuong linh doi voi cong cuoc doi moi theo con duong xa hoi chu nghia o nuoc ta; dong thoi cung thay ro them nhung van de moi dat ra can tiep tuc duoc giai dap. Tai Dai hoi nay, Dang ta se xem xet, quyet dinh bo sung, phat trien Cuong linh nam 1991 de lam nen tang chinh tri, tu tuong cho moi hoat dong cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta trong qua trinh dua nuoc ta di len chu nghia xa hoi; phan dau den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai; va den giua the ky XXI tro thanh mot nuoc cong nghiep hien dai, theo dinh huong xa hoi chu nghia.

De xay dung thanh cong chu nghia xa hoi va bao ve vung chac To quoc xa hoi chu nghia, phai tiep tuc doi moi toan dien, manh me voi chat luong va hieu qua cao hon; day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc; phat trien kinh te thi truong gan voi giai quyet hai hoa cac van de xa hoi, moi truong; xay dung nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc lam nen tang tinh than cua xa hoi; bao dam vung chac quoc phong va an ninh quoc gia; thuc hien duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien, chu dong va tich cuc hoi nhap quoc te; xay dung nen dan chu xa hoi chu nghia, phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan toc, cung co va mo rong mat tran dan toc thong nhat; xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan; xay dung Dang trong sach, vung manh ve chinh tri, tu tuong, to chuc. Dac biet chu trong xu ly va giai quyet tot cac moi quan he lon: quan he giua doi moi, on dinh va phat trien; giua doi moi kinh te va doi moi chinh tri; giua kinh te thi truong va dinh huong xa hoi chu nghia; giua phat trien luc luong san xuat va xay dung, hoan thien tung buoc quan he san xuat xa hoi chu nghia; giua tang truong kinh te va phat trien van hoa, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi; giua xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc xa hoi chu nghia; giua doc lap, tu chu va hoi nhap quoc te; giua Dang lanh dao, Nha nuoc quan ly, nhan dan lam chu.

3. Muc tieu, nhiem vu phat trien dat nuoc 5 nam (2011 - 2015)

Muc tieu tong quat trong 5 nam toi la: Tiep tuc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; day manh toan dien cong cuoc doi moi; xay dung he thong chinh tri trong sach, vung manh; phat huy dan chu va suc manh dai doan ket toan dan toc; phat trien kinh te nhanh, ben vung; nang cao doi song vat chat, tinh than cua nhan dan; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi; tang cuong hoat dong doi ngoai; bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Nhiem vu chu yeu:

- On dinh kinh te vi mo, doi moi mo hinh tang truong va co cau kinh te, nang cao chat luong, hieu qua, phat trien ben vung; huy dong va su dung co hieu qua cac nguon luc; tung buoc xay dung ket cau ha tang hien dai. Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

- Phat trien, nang cao chat luong giao duc va dao tao, chat luong nguon nhan luc; phat trien khoa hoc, cong nghe va kinh te tri thuc. Tap trung giai quyet van de viec lam va thu nhap cho nguoi lao dong, nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan. Tao buoc tien ro ret ve thuc hien tien bo va cong bang xa hoi, bao dam an sinh xa hoi, giam ty le ho ngheo; cai thien dieu kien cham soc suc khoe cho nhan dan. Tiep tuc xay dung nen van hoa Viet Nam tien tien, dam da ban sac dan toc, bao ton va phat huy cac gia tri van hoa tot dep cua dan toc, dong thoi tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai. Bao ve moi truong, chu dong phong tranh thien tai, ung pho co hieu qua voi tinh trang bien doi khi hau.

- Tang cuong tiem luc quoc phong, an ninh; giu vung on dinh chinh tri - xa hoi, doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho, trat tu, an toan xa hoi; ngan chan, lam that bai moi am muu, thu doan chong pha cua cac the luc thu dich; mo rong, nang cao hieu qua cac hoat dong doi ngoai, tich cuc, chu dong hoi nhap quoc te.

- Tiep tuc phat huy dan chu va suc manh dai doan ket toan dan toc; hoan thien, nang cao hieu luc, hieu qua hoat dong cua Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia; doi moi, nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cua Quoc hoi, Chinh phu, chinh quyen dia phuong; day manh cai cach hanh chinh va cai cach tu phap; thuc hien co hieu qua cuoc dau tranh phong, chong quan lieu, tham nhung, lang phi. Doi moi va nang cao chat luong hoat dong cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan.

- Day manh xay dung, chinh don Dang ve chinh tri, tu tuong va to chuc; thuong xuyen hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh; nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; xay dung Dang that su trong sach, vung manh, nang cao chat luong doi ngu can bo, dang vien; tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang.

Phan dau dat duoc cac chi tieu chu yeu:

Toc do tang truong kinh te binh quan 5 nam 2011 - 2015: 7,0 - 7,5%/nam. Nam 2015, GDP binh quan dau nguoi khoang 2.000 USD; co cau GDP: nong nghiep 17 - 18%, cong nghiep va xay dung 41 - 42%, dich vu 41 - 42%; san pham cong nghe cao va san pham ung dung cong nghe cao dat 35% tong GDP; ty le lao dong qua dao tao dat 55%. Kim ngach xuat khau tang binh quan 12%/nam, giam nhap sieu, phan dau den nam 2020 can bang duoc xuat nhap khau. Von dau tu toan xa hoi binh quan 5 nam dat 40% GDP. Ty le huy dong vao ngan sach nha nuoc dat 23 - 24% GDP; giam muc boi chi ngan sach xuong 4,5% GDP vao nam 2015. Giai quyet viec lam cho 8 trieu lao dong. Toc do tang dan so den nam 2015 khoang 1%. Tuoi tho trung binh nam 2015 dat 74 tuoi. Ty le ho ngheo giam binh quan 2%/nam. Ty le che phu rung nam 2015 dat 42 - 43%...

III- DOI MOI MO HINH TANG TRUONG, CO CAU LAI NEN KINH TE; DAY MANH CONG NGHIEP HOA, HIEN DAI HOA, PHAT TRIEN NHANH, BEN VUNG

San xuat linh kien dien tu tai KCX Tan Thuan. Anh: CAO THANG

1. Doi moi mo hinh tang truong va co cau lai nen kinh te, nang cao chat luong, hieu qua, phat trien kinh te nhanh, ben vung

Chuyen doi mo hinh tang truong tu chu yeu phat trien theo chieu rong sang phat trien hop ly giua chieu rong va chieu sau, vua mo rong quy mo vua chu trong nang cao chat luong, hieu qua, tinh ben vung. Thuc hien co cau lai nen kinh te, trong tam la co cau lai cac nganh san xuat, dich vu phu hop voi cac vung; thuc day co cau lai va dieu chinh chien luoc phat trien doanh nghiep; tang nhanh gia tri noi dia, gia tri gia tang va suc canh tranh cua san pham, doanh nghiep va cua ca nen kinh te.

Tiep tuc cai thien moi truong dau tu, kinh doanh, ap dung cac hinh thuc thu hut dau tu da dang, hap dan de huy dong va su dung co hieu qua moi nguon luc cua cac thanh phan kinh te trong nuoc va nuoc ngoai, phat huy noi luc, tranh thu ngoai luc cho phat trien. Khuyen khich dau tu vao cac nganh cong nghiep, nong nghiep, dich vu cong nghe cao va cac giai phap doi moi cong nghe, che tao san pham moi... tham gia ngay cang nhieu va co hieu qua vao nhung khau, cong doan co ham luong khoa hoc, gia tri gia tang cao trong mang san xuat va phan phoi toan cau.

Phat trien da dang cac nganh, nghe de tao nhieu viec lam va thu nhap; khuyen khich, tao thuan loi de nguoi lao dong hoc tap, nang cao trinh do, tay nghe, dong thoi co co che, chinh sach phat hien, trong dung nhan tai. Phat huy tiem luc khoa hoc, cong nghe cua dat nuoc, nang cao nhanh nang suat lao dong xa hoi va chat luong tang truong cua nen kinh te. Tang cuong lien ket, khai thac, phat huy dung tiem nang, the manh cua tung vung kinh te; tao dieu kien cho phat trien va phat huy vai tro dau tau cua vung kinh te trong diem, tao suc lan toa, loi cuon cac vung kinh te khac.

2. Phat trien cong nghiep va xay dung theo huong hien dai, tiep tuc tao nen tang cho mot nuoc cong nghiep va nang cao kha nang doc lap, tu chu cua nen kinh te

Co cau lai, xay dung nen cong nghiep theo huong phat trien manh nhung nganh co tinh nen tang, co loi the so sanh va co y nghia chien luoc doi voi su phat trien nhanh, hieu qua, ben vung, nang cao tinh doc lap, tu chu cua nen kinh te, tung buoc co kha nang tham gia sau, co hieu qua vao mang san xuat va phan phoi toan cau. Uu tien phat trien va hoan thanh nhung cong trinh then chot ve co khi che tao, san xuat may moc, thiet bi thay the nhap khau cho cong nghiep, nong nghiep, xay dung; cong nghiep cong nghe cao san xuat linh kien dien tu, may tinh, cong nghiep dau khi, dien, than, khai khoang, hoa chat, luyen thep, xi mang, phan dam..., cong nghiep ho tro, cong nghiep quoc phong, an ninh voi trinh do cong nghe ngay cang cao, sach, tieu ton it nguyen lieu, nang luong, tang suc canh tranh va gia tri gia tang.

Uu tien phat trien cong nghiep phuc vu nong nghiep va nong thon, dac biet la cong nghiep san xuat trang thiet bi, may moc lam dat, thu hoach, bao quan, che bien san pham nong - lam - thuy san, san pham xuat khau; san xuat phan bon, thuc an cho chan nuoi va thuoc bao ve dong, thuc vat...

Phat trien manh cong nghiep xay dung va phat trien hop ly cong nghiep su dung nhieu lao dong, gop phan chuyen dich nhanh co cau lao dong. Tap trung phat trien thiet bi nang do, boc xep o cac cang bien, san bay, san xuat oto, dau may, toa xe, cac phuong tien van tai nang, cac tau van tai bien va song; may moc thi cong cau, duong, san xuat vat lieu xay dung, nhat la vat lieu xay dung chat luong cao, thiet bi dien va thiet bi vien thong. Tung buoc nang cao trinh do thiet ke, quy hoach, chat luong xay dung; hien dai hoa cong nghiep xay dung dat trinh do tien tien trong khu vuc, dap ung yeu cau xay dung trong nuoc va dau thau quoc te.

Phat trien nang luc nghien cuu, thiet ke, che tao cac san pham cong nghiep co cong nghe tien tien, gia tri gia tang cao, nhat la cac may dieu khien ky thuat so, he thong tu dong hoa, co kha nang xuat khau, thay the nhap khau, nang cao ty le noi dia hoa san pham...; nhanh chong hinh thanh mot so vien cong nghe cong nghiep, vien cong nghe tham do va khai thac khoang san nuoc ta co the manh, vien cong nghe nong nghiep, du suc nghien cuu, phat minh, sang che ky thuat, cong nghe; gan ket chat che cac co so nghien cuu khoa hoc, co so dao tao voi cac don vi san xuat kinh doanh.

Bo tri hop ly cong nghiep tren cac vung; phat huy hieu qua cac khu, cum cong nghiep hien co va day manh phat trien cong nghiep theo hinh thuc cum, nhom san pham, tao thanh cac to hop cong nghiep quy mo lon, hieu qua cao; day manh viec xay dung cac khu cong nghe cao; hinh thanh va phat trien cac khu kinh te tong hop ven bien va cac khu kinh te cua khau.

Phan dau gia tri gia tang cong nghiep - xay dung binh quan 5 nam tang 7,8 - 8%/nam.

3. Phat trien nong - lam - ngu nghiep toan dien theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi giai quyet tot van de nong dan, nong thon

Phat trien nong nghiep toan dien theo huong hien dai, hieu qua, ben vung, phat huy loi the cua nen nong nghiep nhiet doi. Tren co so tich tu dat dai, day manh co gioi hoa, ap dung cong nghe hien dai (nhat la cong nghe sinh hoc); bo tri lai co cau cay trong, vat nuoi; phat trien kinh te ho, trang trai, to hop tac, hop tac xa nong nghiep, vung chuyen mon hoa, khu nong nghiep cong nghe cao, cac to hop san xuat lon. Thuc hien tot viec gan ket chat che “bon nha” (nha nong, nha khoa hoc, nha doanh nghiep, nha nuoc) va phat trien cong nghiep, tieu thu cong nghiep, dich vu o khu vuc nong thon. Phat trien cac hiep hoi nong dan va cac to chuc khuyen nong, khuyen lam, khuyen ngu, tao dieu kien de cac to chuc nay hoat dong thiet thuc, co hieu qua.

Phat trien nong nghiep san xuat hang hoa lon, co nang suat, chat luong, hieu qua va kha nang canh tranh cao, than thien voi moi truong, gan san xuat voi che bien va thi truong, mo rong xuat khau. Giu vung dien tich dat trong lua theo quy hoach, bao dam vung chac an ninh luong thuc quoc gia va tang gia tri xuat khau gao. Mo rong dien tich, ap dung cong nghe cao de tang nang suat, chat luong cac loai rau mau, cay an qua, cay cong nghiep co loi the. Phat trien nhanh nganh chan nuoi theo phuong thuc cong nghiep, ban cong nghiep voi cong nghe tien tien.

Phat trien lam nghiep toan dien, ben vung, trong do chu trong ca rung san xuat, rung phong ho va rung dac dung; tang dien tich trong rung va do che phu rung tren co so khuyen khich cac thanh phan kinh te cung tham gia dau tu. Co co che, chinh sach ho tro de nguoi dan co the song, lam giau tu trong, cham soc, bao ve rung; hinh thanh cac to hop trong rung nguyen lieu gan voi cong nghiep che bien lam san va phat trien cac vung rung chuyen mon hoa bao dam dap ung ngay cang nhieu hon nguyen lieu trong nuoc cho cong nghiep che bien go va cac san pham tu go, giay.

Phat trien manh nuoi trong thuy san da dang theo quy hoach, phat huy loi the tung vung gan voi thi truong; coi trong hinh thuc nuoi cong nghiep, tham canh la chu yeu doi voi thuy san nuoc ngot, nuoc lo va nuoc man; gan nuoi trong voi che bien bao dam ve sinh, an toan thuc pham. Day manh viec danh bat hai san xa bo voi ung dung cong nghe cao trong cac khau tim kiem ngu truong, danh bat va hien dai hoa cac co so che bien thuy san. Xay dung dong bo ket cau ha tang, co so dich vu phuc vu nuoi trong, danh bat, che bien, xuat khau thuy san.

Xay dung nong thon moi: Quy hoach phat trien nong thon va phat trien do thi va bo tri cac diem dan cu. Phat trien manh cong nghiep, dich vu va lang nghe gan voi bao ve moi truong. Trien khai chuong trinh xay dung nong thon moi phu hop voi dac diem tung vung theo cac buoc di cu the, vung chac trong tung giai doan; giu gin va phat huy nhung truyen thong van hoa tot dep cua nong thon Viet Nam. Day manh xay dung ket cau ha tang nong thon. Tao moi truong thuan loi de khai thac moi kha nang dau tu vao nong nghiep va nong thon, nhat la dau tu cua cac doanh nghiep nho va vua, thu hut nhieu lao dong. Trien khai co hieu qua chuong trinh dao tao nghe cho 1 trieu lao dong nong thon moi nam.

Thuc hien tot cac chuong trinh ho tro nha o cho nguoi ngheo va cac doi tuong chinh sach, chuong trinh nha o cho dong bao vung bao, lu; bo tri hop ly dan cu, bao dam an toan o nhung vung ngap lu, sat lo nui, ven song, ven bien.

Phan dau gia tri gia tang nong nghiep binh quan 5 nam dat 2,6 - 3%/nam. Ty trong lao dong nong nghiep nam 2015 chiem 40 - 41% lao dong xa hoi. Thu nhap cua nguoi dan nong thon tang 1,8 - 2 lan so voi nam 2010.

4. Phat trien cac nganh dich vu, nhat la dich vu tai chinh, ngan hang, thuong mai, du lich va cac dich vu co gia tri gia tang cao

Uu tien phat trien va hien dai hoa cac dich vu tai chinh, ngan hang, vien thong, thuong mai, du lich, van tai, dich vu cham soc suc khoe, giao duc, dao tao, khoa hoc, cong nghe. Co co che, chinh sach khuyen khich su dung hang hoa san xuat trong nuoc, mo rong thi truong noi dia, phat trien manh thuong mai trong nuoc o tat ca cac vung; hoan thien he thong phan phoi de xac lap vi the vung chac cua doanh nghiep trong nuoc tren thi truong ban le. Day manh va khuyen khich xuat khau, dac biet la nhung mat hang moi, san pham che bien, che tao co ham luong khoa hoc cong nghe cao, gia tri gia tang cao; giam manh xuat khau nguyen lieu, khoang san, san pham tho. Hinh thanh cac trung tam thuong mai - dich vu lon, vua la trung tam giao thuong trong nuoc, vua la cua ngo giao thuong voi nuoc ngoai tai thu do Ha Noi, thanh pho Ho Chi Minh, Hai Phong, Da Nang va Can Tho. Xay dung mot so trung tam du lich lon trong nuoc, gan ket co hieu qua voi cac trung tam du lich lon cua cac nuoc trong khu vuc.

Phan dau khu vuc dich vu co toc do tang truong cao hon toc do tang GDP va gap it nhat 1,3 lan toc do tang truong cua cac nganh san xuat san pham vat chat; toc do tang truong dich vu binh quan 5 nam dat 8 - 8,5%/nam.

5. Tap trung xay dung, tao buoc dot pha ve he thong ket cau ha tang kinh te dap ung yeu cau phat trien cua dat nuoc

Hoan thien quy hoach he thong ket cau ha tang ca nuoc. Phat trien co trong tam, trong diem va dau tu tap trung, dut diem, kien quyet hoan thanh nhung cong trinh ket cau ha tang kinh te then chot theo huong hien dai va tuong doi dong bo o cac vung dong luc phat trien, cac khu cong nghe cao, cac khu cong nghiep, khu kinh te. Hoan thien co ban mang luoi giao thong thiet yeu, duong ven bien, duong vanh dai bien gioi. Hien dai hoa mot so san bay, cang bien quan trong va mot so tuyen duong bo trong yeu noi ket voi Trung Quoc, Lao, Campuchia. Tiep tuc hoan thien theo huong hien dai he thong giao thong do thi, tap trung giai quyet tinh trang ach tac giao thong va ngap ung o thu do Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh. Dong thoi phat trien dong bo he thong van tai dia phuong, phan dau hau het xa, cum xa co duong oto den trung tam (tru cac xa co dia hinh, dia ly dac biet kho khan).

Phat trien nhanh nguon dien bao dam du dien cho cong nghiep hoa, hien dai hoa va nhu cau sinh hoat cua nhan dan; hoan chinh he thong truyen tai dien gan voi bao dam van hanh an toan, phan dau giam 1/3 muc dien ton that so voi hien nay. Hien dai hoa buu chinh - vien thong va ha tang cong nghe thong tin du suc bao dam nhu cau phat trien trong dieu kien hoi nhap quoc te ngay cang sau rong. Xay dung cac cong trinh thuy loi da muc tieu, nang cao nang luc tuoi tieu chu dong cho cac loai cay trong; xay dung them ho chua nuoc o vung thuong xuyen bi kho han, he thong de song, de bien. Phat trien he thong cung cap du nuoc sach cho do thi, khu cong nghiep va dan cu nong thon.

Xay dung cac cong trinh xu ly chat thai ran, nuoc, khi thai va cac cong trinh bao ve moi truong. Som hoan chinh he thong du bao khi hau, thoi tiet va co so nghien cuu ve bien doi khi hau toan cau de nang cao nang luc du bao, phong, chong, han che tac hai cua thien tai.

6. Phat trien kinh te - xa hoi hai hoa giua cac vung, do thi va nong thon

Phat huy tiem nang, the manh cua tung vung voi tam nhin dai han, tang cuong lien ket giua cac dia phuong trong vung theo quy hoach, khac phuc tinh trang dau tu trung lap, thieu lien ket giua cac dia phuong trong vung; dong thoi tang cuong su lien ket, phoi hop giua cac vung de cac vung deu phat trien, tung buoc giam bot chenh lech ve trinh do phat trien va muc song dan cu giua cac vung. Tiep tuc day manh phat trien cac vung kinh te, lanh tho trong diem tao dong luc cho nen kinh te. Tang cuong chinh sach ho tro phat trien cac vung con nhieu kho khan, nhat la vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc thieu so.

Doi voi vung dong bang: Tap trung phat trien cac nganh cong nghiep, dich vu cong nghe cao, hinh thanh va phat huy vai tro cac trung tam do thi lon va cac khu cong nghiep, khu kinh te. Su dung quy dat tiet kiem, co hieu qua cao tren co so phat trien kinh te theo chieu sau, tan dung chieu cao khong gian. To chuc lai san xuat nong nghiep, phat trien cac vung san xuat hang hoa tap trung, tham canh, cac khu nong nghiep cong nghe cao, gan voi cong nghiep bao quan, che bien, thi truong trong nuoc va xuat khau. Gian bot su tap trung qua muc ve cong nghiep va do thi o vung dong bang song Hong; co bien phap cu the de chu dong han che nhung tac hai do nuoc bien dang doi voi vung dong bang song Hong va vung dong bang song Cuu Long.

Doi voi vung trung du, mien nui: Phat trien he thong ket cau ha tang giao thong, tan dung co hoi giao thuong voi Trung Quoc, Lao, Campuchia va cac vung dong bang, ven bien; khai thac hop ly, co hieu qua tiem nang thuy dien, khoang san, phat trien thuy loi ket hop voi thuy dien; su dung hieu qua dat nong, lam nghiep, hinh thanh cac vung san xuat lon cay cong nghiep, cay an qua tap trung, rung nguyen lieu giay, go va chan nuoi dai gia suc. Tiep tuc giao dat, giao rung, ho tro luong thuc de nhan dan trong va bao ve rung. Nang cao dan tri, day manh xoa doi, giam ngheo, nang cao doi song nhan dan; co che do, chinh sach hop ly doi voi can bo, bo doi, cong an, nhan dan thuc hien nhiem vu bao ve vung bien cuong cua To quoc, bao ve rung va nguon nuoc.

Doi voi vung ven bien, bien va hai dao: Phat trien kinh te ven bien, bien va hai dao theo dinh huong Chien luoc bien den nam 2020. Xay dung hop ly he thong cang bien, cac khu cong nghiep, khu kinh te, do thi ven bien gan voi phat trien cong nghiep dong va sua chua tau, khai thac, che bien dau khi, van tai bien, du lich bien. Phat trien manh kinh te dao, khai thac hai san xa bo gan voi tim kiem cuu ho, cuu nan va giu vung chu quyen vung bien quoc gia. Day manh viec dieu tra co ban doi voi mot so loai tai nguyen bien quan trong.

Phat trien hai hoa giua thanh thi va nong thon. Phat trien do thi phu hop voi qua trinh phat trien kinh te, theo quy hoach dai han, khong khep kin theo ranh gioi hanh chinh va xu ly dung moi quan he giua do thi hoa va hien dai hoa nong thon. Day manh viec dua cong nghiep va dich vu ve nong thon de han che tinh trang nong dan ra cac thanh pho, dong thoi khong de mot khu vuc lanh tho rong lon nao trong vang do thi.

Nang cao chat luong quy hoach do thi va day manh dau tu xay dung ket cau ha tang o cac do thi lon, nhat la thu do Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh. Hinh thanh he thong do thi vua va nho theo huong phan bo hop ly tren cac vung, khac phuc tinh trang tu phat trong phat trien do thi. Xay dung do thi ven bien can tinh den nuoc bien dang do bien doi khi hau. Ho tro quy hoach, xay dung, to chuc tot hon cac diem dan cu nong thon theo huong sach, dep, van minh.

IV- HOAN THIEN THE CHE KINH TE THI TRUONG DINH HUONG XA HOI CHU NGHIA

Chon mua thuc pham che bien o mot cua hang tham gia chuong trinh binh on gia tai TPHCM. Anh: KIM NGAN

1. Giu vung dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te thi truong

Nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia o nuoc ta la nen kinh te hang hoa nhieu thanh phan van hanh theo co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc duoi su lanh dao cua Dang Cong san. Day la mot hinh thai kinh te thi truong vua tuan theo nhung quy luat cua kinh te thi truong, vua dua tren co so va duoc dan dat, chi phoi boi cac nguyen tac va ban chat cua chu nghia xa hoi.

Trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, co che thi truong phai duoc van dung day du, linh hoat de phat huy manh me va co hieu qua moi nguon luc nham phat trien nhanh va ben vung nen kinh te, nang cao doi song nhan dan, khuyen khich lam giau hop phap di doi voi xoa doi, giam ngheo, tang cuong dong thuan xa hoi de thuc hien muc tieu dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh.

Phat huy quyen tu do kinh doanh theo phap luat cua moi cong dan de lam giau cho ban than va dong gop cho xa hoi. Moi thanh phan kinh te, cac chu the tham gia thi truong deu duoc coi trong, cung phat trien lau dai, hop tac, canh tranh binh dang, lanh manh va van minh, trong do kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao.

Phat trien kinh te thi truong, chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te, dong thoi giu vung, tang cuong tinh doc lap, tu chu cua nen kinh te. Phat trien kinh te di doi voi phat trien van hoa, xa hoi, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach. Cong bang trong phan phoi cac yeu to san xuat, tiep can va su dung cac co hoi, dieu kien phat trien. Phan phoi ket qua lam ra chu yeu theo ket qua lao dong, hieu qua kinh te, dong thoi theo muc dong gop von cung cac nguon luc khac va phan phoi thong qua he thong an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi.

Nang cao hieu luc, hieu qua quan ly kinh te cua Nha nuoc. Nha nuoc quan ly nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia bang luat phap, co che, chinh sach, chien luoc, quy hoach, ke hoach va cac nguon luc kinh te, giu vung on dinh kinh te vi mo, tao lap, phat trien day du, dong bo cac yeu to thi truong va cac loai thi truong, cai thien moi truong kinh doanh, nang cao suc canh tranh cua nen kinh te, dinh huong phat trien, phat huy mat tich cuc, han che, khac phuc mat trai, tieu cuc cua co che thi truong; phat huy dan chu, quyen lam chu cua nhan dan trong linh vuc kinh te.

2. Phat trien cac hinh thuc so huu, cac thanh phan kinh te, cac loai hinh doanh nghiep

Tiep tuc the che hoa quan diem cua Dang ve phat trien da dang cac hinh thuc so huu, cac thanh phan kinh te, cac loai hinh doanh nghiep; bao ho cac quyen va loi ich hop phap cua chu so huu tai san thuoc cac hinh thuc so huu, cac loai hinh doanh nghiep trong nen kinh te; xay dung, hoan thien luat phap ve so huu doi voi cac loai tai san moi nhu so huu tri tue, co phieu, trai phieu, tai nguyen nuoc..., quy dinh ro quyen, trach nhiem cua cac chu so huu doi voi xa hoi.

Doi moi, hoan thien luat phap, co che, chinh sach ve so huu doi voi dat dai, tai nguyen, von va cac loai tai san cong khac de tai nguyen, von va cac tai san cong duoc quan ly, su dung co hieu qua, khac phuc tinh trang that thoat, lang phi. Dat dai, tai nguyen, von, tai san do Nha nuoc dai dien chu so huu duoc giao cho cac chu the thuoc moi thanh phan kinh te su dung theo nguyen tac hieu qua. Cac chu the co quyen va nghia vu nhu nhau trong su dung co hieu qua cac nguon luc cua Nha nuoc. Tong ket hoat dong cua Tong cong ty Dau tu, kinh doanh von nha nuoc; nghien cuu hinh thanh cac to chuc quan ly dau tu, kinh doanh co hieu qua cac nguon von, tai san cua Nha nuoc; khac phuc tinh trang bo may quan ly hanh chinh tham gia truc tiep vao cac hoat dong kinh doanh thong qua menh lenh hanh chinh.

Day manh doi moi, sap xep va nang cao hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep nha nuoc. Khan truong co cau lai nganh nghe kinh doanh cua cac tap doan kinh te va cac tong cong ty nha nuoc, tap trung vao mot so nganh, linh vuc then chot cua nen kinh te. Tung buoc xay dung cac doanh nghiep mang tam khu vuc va toan cau. Xac dinh dung dan, cu the hon quyen han, trach nhiem cua hoi dong quan tri va giam doc doanh nghiep doi voi von va tai san nha nuoc tai doanh nghiep, vua bao dam quyen chu dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep, vua bao toan, nang cao hieu qua su dung von va tai san nha nuoc.

Day manh doi moi to chuc, co che hoat dong cua cac don vi dich vu cong phu hop voi kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Cac don vi nay co quyen chu dong va duoc khuyen khich, tao dieu kien thuan loi de tham gia thi truong, cung cap ngay cang nhieu va tot hon dich vu cong cho xa hoi, nhat la dich vu y te, giao duc, dao tao, khoa hoc, cong nghe...

Day manh phat trien kinh te tap the voi nhieu hinh thuc da dang, ma nong cot la hop tac xa. Tong ket tinh hinh phat trien cac hop tac xa va thuc hien Luat Hop tac xa. Khan truong hoan thien he thong luat phap, co che, chinh sach ho tro, tao dieu kien cho viec ra doi, phat trien cac hop tac xa, cac to hop tac kieu moi va cac mo hinh kinh te tap the khac theo nguyen tac tu nguyen, cung co loi, co chuc nang kinh te va xa hoi. Tao dieu kien phat trien cac trang trai o nong thon va hinh thanh hop tac xa cua cac chu trang trai.

Hoan thien co che, chinh sach de phat trien manh kinh te tu nhan tro thanh mot trong nhung dong luc cua nen kinh te. Phat trien manh cac loai hinh kinh te tu nhan o hau het cac nganh, linh vuc kinh te theo quy hoach va quy dinh cua phap luat. Tao dieu kien hinh thanh mot so tap doan kinh te tu nhan va tu nhan gop von vao cac tap doan kinh te nha nuoc. Thu hut manh dau tu truc tiep cua nuoc ngoai vao nhung nganh, linh vuc kinh te phu hop voi quy hoach va chien luoc phat trien cua dat nuoc, nhat la cac linh vuc cong nghe cao. Ho tro cac doanh nghiep vua va nho, cac trang trai, ho san xuat kinh doanh, dac biet trong nong nghiep va khu vuc nong thon, dap ung yeu cau phat trien kinh te thi truong, hoi nhap kinh te quoc te.

Khuyen khich phat trien cac loai hinh doanh nghiep voi hinh thuc so huu hon hop nhu: cong ty co phan, cong ty trach nhiem huu han nhieu thanh vien, cong ty hop danh, hop tac xa co phan. Ra soat, bo sung, hoan thien cac quy dinh luat phap ve quyen va nghia vu truoc phap luat cua nguoi so huu (hoi dong quan tri), quyen va trach nhiem cua nguoi duoc chu so huu giao quan ly su dung cac tai san de kinh doanh (ban giam doc); phan phoi loi nhuan tao ra cho nguoi chu so huu, nguoi duoc giao quan ly su dung va nguoi lao dong.

3. Phat trien dong bo cac yeu to thi truong va cac loai thi truong

Som hoan thanh viec ra soat, bo sung, hoan thien cac quy dinh phap luat ve kinh doanh phu hop voi dieu kien Viet Nam, bao ve thi truong noi dia, dong thoi tuan thu nhung quy dinh cua cac to chuc quoc te va khu vuc ma Viet Nam tham gia. Doi moi, hoan thien the che ve gia, canh tranh, kiem soat doc quyen, ve ky ket, thuc hien hop dong va giai quyet tranh chap; khong hinh su hoa cac tranh chap dan su trong hoat dong kinh te. Thuc hien nhat quan co che gia thi truong co su dieu tiet cua Nha nuoc. Xay dung va thuc hien nghiem cac quy dinh ve trach nhiem xa hoi cua doanh nghiep doi voi nguoi tieu dung va doi voi moi truong. Nang cao trinh do hieu biet cua doanh nghiep ve thi truong, phap luat Viet Nam, phap luat va thong le quoc te; xay dung cac to chuc tu van co trinh do cao de giup doanh nghiep giai quyet cac tranh chap trong kinh doanh o trong va ngoai nuoc. Hinh thanh dong bo mot so quy ho tro cho kinh doanh. Phat huy vai tro cua cac to chuc xa hoi, doan the de bao ve quyen loi chinh dang cua ca nguoi kinh doanh va nguoi tieu dung.

Phat trien da dang, dong bo, ngay cang van minh, hien dai cac loai thi truong hang hoa, dich vu. Tiep tuc day manh xuat khau, dong thoi chu trong mo rong va chiem linh thi truong trong nuoc, bao ve loi ich cua ca nguoi san xuat va nguoi tieu dung, nhat la ve gia ca, chat luong hang hoa, ve sinh, an toan thuc pham.

Tiep tuc hoan thien the che ve tien te, tin dung va ngoai hoi. Tung buoc mo cua thi truong dich vu ngan hang phu hop voi nhu cau phat trien kinh te - xa hoi trong nuoc va cam ket quoc te; phat huy vai tro chu dong dieu hanh chinh sach, quan ly thi truong tien te, tin dung, ngoai hoi va thanh tra, giam sat cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam nham kiem soat lam phat, on dinh vi mo va gop phan tang truong kinh te; tiep tuc co phan hoa va co cau lai cac ngan hang thuong mai; ap dung cac thong le va chuan muc moi phu hop voi thong le quoc te va dieu kien Viet Nam de nang cao nang luc canh tranh va phat trien an toan, ben vung cua cac ngan hang trong nuoc. Hoan thien the che bao dam phat trien lanh manh thi truong chung khoan, tang tinh minh bach cua thi truong; chong cac giao dich phi phap, cac hanh vi rua tien, nhieu loan thi truong, lam cho thi truong nay ngay cang dong vai tro quan trong trong huy dong von cho dau tu phat trien. Phat trien da dang va nang cao chat luong cac san pham bao hiem; khuyen khich, tao dieu kien phat trien cac doanh nghiep bao hiem thuoc moi thanh phan kinh te trong nuoc; thuc hien lo trinh mo cua thi truong bao hiem phu hop voi dieu kien dat nuoc va cam ket hoi nhap kinh te quoc te; bao ve loi ich cua nguoi mua bao hiem.

Khan truong nghien cuu, hoan thien he thong phap luat, chinh sach dat dai, bao dam hai hoa cac loi ich cua Nha nuoc, cua nguoi giao lai quyen su dung dat va cua nha dau tu; tao dieu kien thuan loi de su dung dat dai co hieu qua; khac phuc tinh trang su dung lang phi va tham nhung dat dai. Khuyen khich cac to chuc, ca nhan bi thu hoi dat tham gia gop von bang gia tri quyen su dung dat vao cac du an dau tu, kinh doanh. Nha nuoc tao lap, quan ly thi truong bat dong san va chu dong tham gia thi truong voi tu cach la chu so huu dat dai va nhieu tai san tren dat de phat trien va dieu tiet thi truong.

Phat trien manh thi truong khoa hoc va cong nghe gan voi viec bao ho quyen so huu tri tue; co nhieu hinh thuc thong tin gioi thieu cac hoat dong va san pham khoa hoc, cong nghe; hoan thien cac dinh che ve mua ban cac san pham khoa hoc, cong nghe tren thi truong.

Day manh phat trien thi truong lao dong. Tien luong, tien cong phai duoc coi la gia ca suc lao dong, duoc hinh thanh theo co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc. Che do hop dong lao dong duoc mo rong, ap dung pho bien cho cac doi tuong lao dong. Doi moi to chuc va hoat dong cua cac trung tam dich vu viec lam cua Nha nuoc; khuyen khich to chuc cac hoi cho viec lam; phat trien cac to chuc dich vu tu van, san giao dich, gioi thieu viec lam di doi voi tang cuong quan ly cua Nha nuoc; ngan chan cac hanh vi lua dao va cac hien tuong tieu cuc khac.

4. Nang cao vai tro lanh dao cua Dang, hieu luc, hieu qua quan ly cua Nha nuoc doi voi nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia

Nghien cuu, tong ket de xac dinh ro va day du hon duong loi phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia phu hop voi thuc tien nuoc ta, nhat la nhung noi dung dinh huong xa hoi chu nghia cua nen kinh te thi truong. Tiep tuc doi moi tu duy kinh te, nang cao nang luc lanh dao kinh te cua cac to chuc dang; tang cuong, su dung hop ly cac to chuc, can bo nghien cuu de tham muu cho Dang trong viec xay dung, lanh dao va kiem tra viec thuc hien chu truong, duong loi cua Dang ve phat trien kinh te - xa hoi. Dang va Nha nuoc phai that su nang cao vai tro lanh dao, quan ly kinh te thi truong, chu trong dao tao doi ngu can bo quan ly co du pham chat, nang luc, trinh do cong tac.

Doi moi, nang cao vai tro va hieu luc quan ly kinh te cua Nha nuoc phu hop voi yeu cau phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te trong giai doan moi tren co so ton trong va van dung day du, dung dan cac quy luat va co che van hanh cua kinh te thi truong. Van dung va phat huy mat tich cuc; han che, ngan ngua mat trai cua co che thi truong; tao ra nhung tien de de nen kinh te phat trien theo dinh huong xa hoi chu nghia. Nha nuoc tap trung duy tri on dinh kinh te vi mo, dinh huong phat trien, tao dieu kien de nen kinh te phat trien nhanh, ben vung. Tiep tuc hoan thien he thong luat phap, chinh sach kinh te; doi moi cong tac xay dung, thuc hien chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi. Phan dinh ro hon chuc nang quan ly kinh te cua Nha nuoc va chuc nang cua cac to chuc kinh doanh von va tai san nha nuoc.

Nang cao vai tro cua cac co quan dan cu, to chuc chinh tri - xa hoi, cac to chuc xa hoi - nghe nghiep va cua nhan dan trong phat trien kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia. Nha nuoc tiep tuc hoan thien luat phap, co che, chinh sach tao dieu kien de nhan dan va cac to chuc nay tham gia co hieu qua vao qua trinh hoach dinh, thuc thi va giam sat viec thuc hien luat phap, chu truong, chinh sach phat trien kinh te - xa hoi, ngan ngua, khac phuc nhung tac dong tieu cuc cua co che thi truong.

V- PHAT TRIEN GIAO DUC VA DAO TAO, KHOA HOC VA CONG NGHE, KINH TE TRI THUC; BAO VE MOI TRUONG

1. Doi moi can ban va toan dien giao duc, dao tao

Thuc hien dong bo cac giai phap phat trien va nang cao chat luong giao duc, dao tao. Doi moi chuong trinh, noi dung, phuong phap day va hoc, phuong phap thi, kiem tra theo huong hien dai; nang cao chat luong giao duc toan dien, dac biet coi trong giao duc ly tuong, giao duc truyen thong lich su cach mang, dao duc, loi song, nang luc sang tao, ky nang thuc hanh, tac phong cong nghiep, y thuc trach nhiem xa hoi. Xay dung doi ngu giao vien du ve so luong, dap ung yeu cau ve chat luong. De cao trach nhiem cua gia dinh va xa hoi phoi hop chat che voi nha truong trong giao duc the he tre. Tiep tuc phat trien va nang cap co so vat chat - ky thuat cho cac co so giao duc, dao tao. Dau tu hop ly, co hieu qua xay dung mot so co so giao duc, dao tao dat trinh do quoc te.

Phat trien nguon nhan luc chat luong cao, dac biet la doi ngu can bo lanh dao, quan ly gioi; doi ngu can bo khoa hoc, cong nghe, van hoa dau dan; doi ngu doanh nhan va lao dong lanh nghe. Day manh dao tao nghe theo nhu cau phat trien cua xa hoi; co co che va chinh sach thiet lap moi lien ket chat che giua cac doanh nghiep voi co so dao tao. Xay dung va thuc hien cac chuong trinh, de an dao tao nhan luc cho cac nganh, linh vuc mui nhon, dong thoi chu trong dao tao nghe cho nong dan, dac biet doi voi nguoi bi thu hoi dat; nang cao ty le lao dong qua dao tao. Quan tam hon toi phat trien giao duc, dao tao o vung sau, vung xa, vung kho khan. Bao dam cong bang xa hoi trong giao duc; thuc hien tot chinh sach uu dai, ho tro doi voi nguoi va gia dinh co cong, dong bao dan toc thieu so, hoc sinh gioi, hoc sinh ngheo, hoc sinh khuyet tat, giao vien cong tac o vung sau, vung xa, vung co nhieu kho khan.

Tiep tuc doi moi co che quan ly giao duc, dao tao tren tinh than tang cuong tinh tu chu, tu chiu trach nhiem cua cac co so giao duc, dao tao. Thuc hien hop ly co che tu chu doi voi cac co so giao duc, dao tao gan voi doi moi co che tai chinh. Lam tot cong tac xay dung quy hoach, ke hoach phat trien, quan ly muc tieu, chat luong giao duc, dao tao. Phat trien he thong kiem dinh va cong bo cong khai ket qua kiem dinh chat luong giao duc, dao tao; to chuc xep hang co so giao duc, dao tao. Tang cuong cong tac thanh tra; kien quyet khac phuc cac hien tuong tieu cuc trong giao duc, dao tao. Hoan thien co che, chinh sach xa hoi hoa giao duc, dao tao tren ca ba phuong dien: dong vien cac nguon luc trong xa hoi; phat huy vai tro giam sat cua cong dong; khuyen khich cac hoat dong khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap, tao dieu kien de nguoi dan duoc hoc tap suot doi. Nang cao hieu qua hop tac quoc te trong giao duc, dao tao.

2. Phat trien va nang cao hieu qua cua khoa hoc, cong nghe; phat trien kinh te tri thuc

Phat trien manh khoa hoc, cong nghe lam dong luc day nhanh qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien kinh te tri thuc; gop phan tang nhanh nang suat, chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te, su phat trien nhanh, ben vung cua dat nuoc; nang ty le dong gop cua yeu to nang suat tong hop vao tang truong. Thuc hien dong bo ba nhiem vu chu yeu: nang cao nang luc khoa hoc, cong nghe; doi moi co che quan ly; day manh nghien cuu ung dung.

Phat trien nang luc khoa hoc, cong nghe co trong tam, trong diem, tap trung cho nhung nganh, linh vuc then chot, mui nhon, dam bao dong bo ve co so vat chat, nguon nhan luc. Nha nuoc tang muc dau tu va uu tien dau tu cho cac nhiem vu, cac san pham khoa hoc, cong nghe trong diem quoc gia, dong thoi day manh xa hoi hoa, huy dong moi nguon luc, dac biet la cua cac doanh nghiep cho dau tu phat trien khoa hoc, cong nghe.

Doi moi manh me co che quan ly, to chuc, hoat dong khoa hoc, cong nghe, xem do la khau dot pha de thuc day phat trien va nang cao hieu qua cua khoa hoc, cong nghe. Chuyen cac co so nghien cuu, ung dung sang co che tu chu, tu chiu trach nhiem; phat trien cac doanh nghiep khoa hoc va cong nghe, thi truong khoa hoc, cong nghe. Doi moi can ban co che su dung kinh phi Nha nuoc; xay dung he thong tieu chi danh gia ket qua cac chuong trinh, de tai khoa hoc va cong nghe theo huong phuc vu thiet thuc muc tieu, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, lay hieu qua ung dung lam thuoc do chu yeu danh gia chat luong cong trinh. Thuc hien dong bo chinh sach dao tao, thu hut, trong dung, dai ngo xung dang nhan tai khoa hoc, cong nghe.

Day manh nghien cuu, ung dung; phat trien dong bo khoa hoc xa hoi, khoa hoc tu nhien, khoa hoc ky thuat va cong nghe. Khoa hoc xa hoi lam tot nhiem vu tong ket thuc tien, nghien cuu ly luan, du bao xu huong phat trien, cung cap luan cu cho viec xay dung duong loi, chinh sach phat trien dat nuoc trong giai doan moi. Huong manh nghien cuu, ung dung khoa hoc, cong nghe phuc vu cac chuong trinh, ke hoach phat trien kinh te, xa hoi, dac biet la trong nhung nganh, nhung linh vuc then chot, mui nhon. Uu tien phat trien cong nghe cao, dong thoi su dung hop ly cong nghe su dung nhieu lao dong. Nhanh chong hinh thanh mot so co so nghien cuu - ung dung manh, gan voi cac doanh nghiep chu luc, du suc tiep thu, cai tien va sang tao cong nghe moi. Xay dung va thuc hien chuong trinh doi moi cong nghe quoc gia; co chinh sach khuyen khich va ho tro cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te doi moi cong nghe. Ket hop chat che nghien cuu va phat trien trong nuoc voi tiep nhan cong nghe nuoc ngoai.

Phat trien kinh te tri thuc tren co so phat trien giao duc, dao tao, khoa hoc, cong nghe; xay dung dong bo co so ha tang khoa hoc, cong nghe, truoc het la cong nghe thong tin, truyen thong, cong nghe tu dong, nang cao nang luc nghien cuu - ung dung gan voi phat trien nguon nhan luc chat luong cao. Phat trien manh cac nganh va san pham cong nghiep, nong nghiep, dich vu cong nghe cao, co gia tri gia tang cao, dua nhieu vao tri thuc. Phat huy va su dung co hieu qua nhat nguon tri thuc cua con nguoi Viet Nam va khai thac nhieu nhat tri thuc cua nhan loai. Xay dung va trien khai lo trinh phat trien kinh te tri thuc den nam 2020.

3. Coi trong bao ve moi truong, chu dong phong, chong thien tai va ung pho voi bien doi khi hau

Nang cao nhan thuc va y thuc trach nhiem cua toan xa hoi, truoc het la cua can bo lanh dao cac cap ve bao ve moi truong. Khan truong hoan thien he thong phap luat ve bao ve moi truong; xay dung che tai du manh de ngan ngua, xu ly nghiem cac hanh vi gay o nhiem moi truong. Ngan chan co hieu qua nan pha rung, chay rung va tinh trang khai thac tai nguyen bua bai; xu ly nghiem cac co so gay o nhiem, khac phuc o nhiem va cai thien moi truong.

Dua noi dung bao ve moi truong vao chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien nganh, linh vuc, vung va cac chuong trinh, du an dau tu. Cac du an, cong trinh dau tu xay dung moi bat buoc phai thuc hien nghiem cac quy dinh bao ve moi truong. Quan ly, khai thac hieu qua, tiet kiem tai nguyen thien nhien, dam bao can bang sinh thai. Chu trong phat trien kinh te xanh, than thien voi moi truong; tung buoc phat trien nang luong sach, san xuat sach, tieu dung sach. Chu dong nghien cuu, danh gia, du bao tac dong cua bien doi khi hau doi voi nuoc ta; thuc hien co hieu qua chuong trinh muc tieu quoc gia ve ung pho voi bien doi khi hau; tich cuc tham gia, phoi hop cung cong dong quoc te han che tac dong tieu cuc cua bien doi khi hau, bao ve he thong khi hau trai dat. Tang cuong dau tu, nang cao chat luong he thong du bao, canh bao thien tai. Day manh cong tac tuyen truyen nang cao y thuc phong, chong thien tai trong moi nguoi dan, nhat la nhan dan vung thuong xay ra thien tai. Quy hoach, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi cua cac nganh, cac dia phuong phai chu y dap ung yeu cau phong, chong thien tai; tang cuong dau tu co so ha tang noi neo dau tau thuyen tranh bao, he thong thoat lu, phuong tien lien lac, cuu ho, cuu nan o vung thuong xuyen bi thien tai, han che thap nhat thiet hai do thien tai gay ra.

Nha nuoc tang dau tu, dong thoi co cac co che, chinh sach uu dai de day manh xa hoi hoa, huy dong cac nguon luc phong, chong thien tai, bao ve moi truong.

(Con tiep)


(1). Trong 5 nam 2006 - 2010, tong von FDI thuc hien dat gan 45 ty USD, vuot 77,8% so voi ke hoach de ra. Tong so von dang ky moi va tang them uoc dat 146,8 ty USD, gap 2,7 lan ke hoach de ra va gap hon 7 lan so voi giai doan 2001 - 2005. Tong von ODA cam ket dat tren 31 ty USD, gap hon 1,3 lan so voi muc tieu de ra; giai ngan uoc dat khoang 13,8 ty USD, vuot 17,5%.

(2). Ty trong khu vuc cong nghiep trong co cau GDP tu 41% (nam 2005) tang len 41,1% (nam 2010); khu vuc dich vu tu 38% (nam 2005) tang len 38,3% (nam 2010); khu vuc nong nghiep tu 21% (nam 2005) giam xuong 20,6% (nam 2010).

Co cau lao dong trong nong nghiep tu 57,1% (nam 2005) giam xuong 48,2% (nam 2010); trong cong nghiep va xay dung tu 18,2% (nam 2005) tang len 22,4% (nam 2010); dich vu tu 24,7% (nam 2005) tang len 29,4% (nam 2010).

(3). Chi so phat trien con nguoi tang tu muc 0,683 (nam 2000) len 0,733 (nam 2008), xep thu 100/177 nuoc, thuoc nhom trung binh cao; hoan thanh 6/8 nhom Muc tieu Thien nien ky (MDG) do Lien hiep quoc dat ra cho cac nuoc dang phat trien den nam 2015.

(4).Cac bo, co quan thuoc Chinh phu giam tu 29 xuong con 22.

(5). Toc do tang truong binh quan 5 nam dat 7% (chi tieu Dai hoi X de ra la 7,5 - 8%, phan dau dat tren 8,0%/nam). Co cau nganh trong GDP: khu vuc cong nghiep, xay dung 41,1% (chi tieu 43 - 44%); dich vu 38,3% (chi tieu 40 - 41%); nong nghiep 20,6% (chi tieu 15 - 16%).