Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3034980/14042011.aspx

Se co loat quy dinh moi quan ly ngoai hoi

        Se co loat quy dinh moi quan ly ngoai hoi
Thu tuong Chinh phu vua chi dao Ngan hang Nha nuoc chuan bi mot loat van ban moi de dieu chinh, bo sung viec quan ly ngoai hoi thoi gian toi.


Ngay 13/4, Van phong Chinh phu co van ban thong bao ket luan cua Thu tuong Chinh phu tai cuoc hop cua Thuong truc Chinh phu ve viec quan ly ngoai te.

Van ban tren cho biet, ngay 7/4 vua qua, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri cuoc hop Thuong truc Chinh phu ve viec quan ly ngoai te va ngan hang thuong mai Viet Nam ban co phan cho nha dau tu nuoc ngoai.

Tai cuoc hop, Thu tuong ket luan rang, giai phap thuc hien chinh sach tien te chat che, than trong da phat huy tac dung; viec quan ly tien te, tin dung, lai suat, thi truong ngoai te, vang dang di vao huong on dinh; hoat dong kinh doanh thu doi ngoai te buoc dau da lap lai trat tu theo qui dinh cua phap luat.

Va de tiep tuc trien khai co ket qua cao hon nua cac giai phap chinh sach tien te, quan ly ngoai te, Thu tuong yeu cau Ngan hang Nha nuoc va cac bo lien quan can tap trung trien khai cac nhiem vu moi.

Cu the, Thu tuong yeu cau Ngan hang Nha nuoc ra soat sua doi, bo sung va hoan thien khung kho phap ly lien quan den quan ly ngoai hoi, de viec dieu hanh thi truong ngoai hoi va ty gia duoc chu dong, linh hoat, phu hop voi tinh hinh cung - cau ngoai te, tang tinh thanh khoan cua thi truong, khuyen khich xuat khau, giam nhap sieu, cai thien can can thanh toan quoc te va gop phan tang du tru ngoai hoi.

Trong thang 4/2011, Ngan hang Nha nuoc phai trinh Chinh phu viec ban hanh nghi dinh sua doi, bo sung Nghi dinh so 202/2004/ND-CP ngay 10/12/2004 cua Chinh phu ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc tien te va hoat dong ngan hang theo huong tap trung xu ly cac vi pham ve quan ly ngoai hoi, kinh doanh vang trong do co cac che tai de xu ly nghiem cac vi pham lien quan den viec niem yet, giao dich, thanh toan, quang cao, mua ban, van chuyen, thu doi ngoai te, vang khong dung cac quy dinh phap luat, ke ca viec dinh chi, rut giay phep hoat dong, tich thu tai san vi pham.

Dong thoi, Ngan hang Nha nuoc phai ban hanh ngay thong tu huong dan nham kiem soat chat hoat dong thanh toan, niem yet, quang cao bang ngoai te tren lanh tho Viet Nam.

Trong quy 3/2011, Ngan hang Nha nuoc trinh Chinh phu nghi dinh thay the Nghi dinh so 134/2005/ND-CP ngay 1/11/2005 ve viec ban hanh Quy che vay va tra no nuoc ngoai cua doanh nghiep khong duoc Chinh phu bao lanh de bao dam kiem soat chat che viec vay nuoc ngoai cua doanh nghiep, dac biet doi voi cac tap doan kinh te va tong cong ty Nha nuoc.

Trong thang 6/2011, Ngan hang Nha nuoc phai ban hanh thong tu huong dan ve quan ly ngoai hoi doi voi cho vay va thu hoi no nuoc ngoai cua to chuc tin dung.

Trong thang 4/2011, co quan nay cung phai ban hanh thong tu quy dinh viec mua ban ngoai te cua tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc thay the qui dinh hien hanh theo huong mo rong doi tuong thuc hien gom cac tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc va cac doanh nghiep thanh vien la doanh nghiep nha nuoc.

Dang chu y la Thu tuong yeu cau Ngan hang Nha nuoc ban hanh qui dinh ve trang thai ngoai te cua cac to chuc tin dung duoc phep hoat dong ngoai hoi thay the qui dinh hien hanh theo huong giam gioi han tong trang thai ngoai te duong va tong trang thai ngoai te am cua to chuc tin dung.

Cung theo chi dao cua Thu tuong, Ngan hang Nha nuoc se ban hanh qui dinh muc ngoai te tien mat toi da nguoi cu tru duoc phep mang ra nuoc ngoai khong phai khai bao hai quan toi da la 5.000 do la My.

Ngan hang Nha nuoc se chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan thanh lap ngay ban soan thao sua doi Phap lenh Ngoai hoi theo huong quan ly chat che, nham khac phuc can ban tinh trang Do la hoa.

Trong quy 2/2011, Ngan hang Nha nuoc nghien cuu, ban hanh cac quy dinh ve viec ngan hang thuong mai dap ung nhu cau ngoai te chinh dang va hop phap cua doanh nghiep va nguoi dan o muc hop ly, phu hop voi dieu kien kinh te - xa hoi cua Viet Nam.

Mot noi dung dang chu y khac theo ket luan cua Thu tuong la Ngan hang Nha nuoc se co quy dinh va thuc hien viec dung hoat dong huy dong va cho vay vang. Bo Ke hoach va Dau tu chi dao thuc hien kiem soat chat che viec cap dang ky kinh doanh vang; dong thoi xu ly nghiem, ke ca viec thu hoi giay phep doi voi nhung truong hop vi pham phap luat ve quan ly ngoai te va vang.

Ngoai ra, Thu tuong Chinh phu yeu cau thuc hien ngay viec quy dinh tran lai suat tien gui ngoai te doi voi ca nhan o muc 3%; dong thoi, nang ty le du tru bat buoc doi voi tien gui ngoai te them 2%. Nhung quy dinh nay da duoc Ngan hang Nha nuoc ban hanh va da thuc hien tu hom qua (13/4).

Ben canh do, Ngan hang Nha nuoc chu tri, phoi hop voi Bo Cong Thuong va cac co quan lien quan thanh lap to cong tac lien nganh de kiem tra, giam sat chat che luong ngoai te cho vay va thanh toan theo danh muc do Bo Cong Thuong de xuat.

Van ban tren cung yeu cau Ngan hang Nha nuoc bao cao va de xuat voi Thu tuong Chinh phu xem xet cu the doi voi ngan hang thuong mai duoc ban co phan cho nha dau tu chien luoc nuoc ngoai voi ty le toi da 20% von dieu le.