Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3058722/16052011.aspx

Chi thi cua Bo Chinh tri ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

LTS: Ngay 14-5-2011, Bo Chinh tri ban hanh Chi thi so 716 ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Bao SGGP xin tran trong gioi thieu toan van chi thi quan trong nay.

Thuc hien Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, Bo Chinh tri (khoa X) da ban hanh Chi thi 06-CT/TW, ngay 7-11-2006 ve “To chuc cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Hon 4 nam qua, voi su chi dao thuong xuyen, chat che cua cac cap uy va to chuc dang; su tham gia tich cuc cua can bo, dang vien va nhan dan, cuoc van dong da dat duoc ket qua buoc dau, gop phan vao cong tac xay dung, chinh don Dang va thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi X cua Dang.

Ket qua trien khai cuoc van dong da khang dinh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la rat quan trong va can thiet, chang nhung dap ung yeu cau cap bach truoc mat ma con co y nghia co ban, lau dai doi voi su nghiep cach mang cua Dang va nhan dan ta.

Chi Vo Thi Tien, dieu duong truong Khoa Nhi - Benh vien da khoa tinh Tien Giang - guong dien hinh trong thuc hien cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” cua nganh y te tinh. Anh: D.NGOC

De tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh theo tinh than Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, Bo Chinh tri yeu cau cac cap uy, to chuc dang, cac nganh, cac cap nam vung, quan triet va thuc hien tot mot so van de sau day:

1- Muc dich

Phat huy ket qua da dat duoc, khac phuc nhung han che trong viec thuc hien cuoc van dong trong thoi gian qua, tiep tuc lam cho toan Dang, toan dan, toan quan nhan thuc sau sac nhung noi dung co ban va gia tri to lon cua tu tuong, dao duc va phong cach Ho Chi Minh; tao chuyen bien manh me va sau rong hon nua ve y thuc tu duong, ren luyen, nang cao dao duc cach mang, dau tranh chong chu nghia ca nhan, co hoi thuc dung, day lui su suy thoai ve tu tuong chinh tri, dao duc, loi song va cac te nan tham nhung, tieu cuc; gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang.

2- Yeu cau

- Tao su thong nhat cao ve nhan thuc trong Dang va xa hoi ve y nghia, tam quan trong cua viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, coi day la cong viec thuong xuyen hang ngay, la trach nhiem cu the thiet than cua moi can bo, dang vien va nhan dan.

- Lanh dao, chi dao dong bo, chat che, ket hop viec to chuc hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh voi cong tac xay dung, chinh don Dang, cac cuoc van dong va cac phong trao dang trien khai trong Dang va trong xa hoi, gop phan day manh thuc hien nhiem vu chinh tri cua tung nganh, dia phuong, co quan, don vi. Ket hop giua xay va chong.

- De cao y thuc tu giac tu duong, ren luyen cua moi nguoi, nhat la vai tro guong mau cua can bo chu chot cac cap, cua nguoi dung dau, cua cap tren; dong thoi, thuong xuyen kiem tra, don doc thuc hien nghiem cac quy dinh cua to chuc dang, phap luat cua Nha nuoc, noi quy, quy dinh cua co quan, don vi va su giam sat cua nhan dan.

3- Cac noi dung chu yeu can thuc hien

- Tiep tuc to chuc hoc tap tu tuong va tam guong dao duc Ho Chi Minh, bao gom ca viec hoc tap va lam theo tac phong, phong cach cua Bac, the hien cu the trong cong viec thuong ngay, trong quan he voi nhan dan, voi dong chi, dong nghiep... Dac biet nhan manh viec lam theo qua nhung hanh vi thiet thuc, cu the.

- Tiep tuc xay dung va to chuc thuc hien nhung chuan muc dao duc theo tu tuong va tam guong Ho Chi Minh phu hop voi dac diem hoat dong cua tung nganh, dia phuong, co quan, don vi trong giai doan hien nay.

- Quy dinh ro trach nhiem tu giac di dau, guong mau cua can bo lanh dao chu chot, nguoi dung dau cac cap, cua can bo, dang vien. Xay dung co che kiem tra, giam sat cua to chuc dang va nhan dan doi voi viec tu duong, ren luyen dao duc cua can bo, dang vien.

- Dua viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh vao sinh hoat thuong xuyen cua to chuc dang, chinh quyen, doan the. Xay dung va to chuc thuc hien tot chuong trinh hanh dong cua to chuc dang, co quan, don vi; chuong trinh tu duong, ren luyen cua can bo, dang vien, cong chuc, vien chuc. Lay ket qua hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la mot trong nhung tieu chuan danh gia, binh xet, phan loai dang vien, to chuc dang hang nam.

- Tiep tuc chi dao viec bien soan chuong trinh, giao trinh ve dao duc Ho Chi Minh de giang day o cac cap hoc, bac hoc thuoc he thong giao duc quoc dan va dao tao, boi duong can bo o cac hoc vien, truong chinh tri, truong dao tao, boi duong can bo cac cap.

- Coi trong viec giao duc dao duc, loi song cho the he tre. Cap uy, chinh quyen, Mat tran To quoc va doan the cac cap co bien phap cu the de to chuc, chi dao thuc hien tot viec giao duc dao duc, loi song cho the he tre theo tam guong dao duc Bac Ho.

- Dinh ky to chuc kiem tra, don doc, so ket, tong ket, phat hien va bieu duong cac dien hinh tien tien trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Phe binh, uon nan cac nhan thuc lech lac, cac viec lam thieu guong mau, noi khong di doi voi lam. Dau tranh voi cac quan diem sai trai, cac bieu hien quan lieu, tham nhung, lang phi.

- Tiep tuc day manh viec tuyen truyen ve tam guong dao duc Ho Chi Minh, ve cac dien hinh tien tien trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Bac Ho bang nhieu hinh thuc phong phu va sinh dong.

4- To chuc thuc hien

- Viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh do cap uy dang cac cap, truc tiep la ban thuong vu cap uy, dong chi bi thu cap uy chi dao. Khong thanh lap ban chi dao cac cap.

Ban Bi thu Trung uong Dang, dong chi Tong Bi thu chi dao viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong toan Dang va xa hoi.

- Can cu Chi thi cua Bo Chinh tri, cac tinh uy, thanh uy, ban can su dang, dang doan lanh dao to chuc va huong dan viec thuong xuyen hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh o dia phuong, nganh, to chuc, co quan, don vi minh.

- Giao Ban Tuyen giao Trung uong la co quan thuong truc, co bo phan giup viec voi mot so can bo chuyen trach, giup Ban Bi thu trong viec to chuc, chi dao hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Tai cac nganh, dia phuong, co quan, don vi, thanh lap bo phan giup viec tinh gon, nong cot la mot so can bo cua ban tuyen giao de giup ban tuyen giao tham muu, giup thuong vu cap uy chi dao thuc hien chu truong nay.

- Can cu Chi thi nay, Ban Tuyen giao Trung uong chu tri phoi hop voi cac co quan xay dung chuong trinh, noi dung hoc tap; cu the hoa cac chuan muc dao duc cach mang va huong dan thuc hien; dua noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh vao sinh hoat hang thang cua cac to chuc dang, chinh quyen, doan the, vao chuong trinh giang day cua cac nha truong; noi dung, phuong thuc kiem tra, danh gia ket qua; ke hoach so ket, tong ket; quy che phoi hop chi dao, quy dinh ve trach nhiem neu guong cua can bo lanh dao..., trinh Ban Bi thu ban hanh. Dong thoi, chi dao cac co quan thong tin dai chung, doi ngu bao cao vien thuong xuyen tuyen truyen ve tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh, ve cac dien hinh tien tien, nguoi tot, viec tot trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Bac.

Chi thi nay pho bien den chi bo dang.