Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3088864/24062011.aspx

Khoi to nguyen 3 can bo Cong an Tien Giang
Ong Bui Manh Lan: “Toi khong hieu vi sao toi bi bat”.

Chieu 7/6/2011, Cuc Dieu tra Hinh su - Vien Kiem sat nhan dan Toi cao da tong dat quyet dinh khoi to vu an, khoi to bi can va kham xet nha rieng cua nguyen 3 can bo Cong an Tien Giang, gom cac ong: Ngo Thanh Phong, Nguyen Van Nen, Pham Van Ut, ve toi "Loi dung chuc vu quyen han khi thi hanh cong vu" theo Dieu 281 Bo Luat Hinh su.

Ngoai tru ong Ngo Thanh Phong, Nguyen Van Nen duoc tai ngoai, con ong Pham Van Ut bi bat tam giam…

1. Su viec khoi dau tu mot vu tranh chap xay ra vao nam 2000 tai  Cong ty TNHH Gas Binh Duong, do ong Do Cao Bang la Chu tich HDQT, ong Nguyen Viet Tao la Tong giam doc, ong Nguyen Duc Binh la Uy vien HDQT va ong Pham Van Huong la Uy vien HDQT kiem Pho tong giam doc. Theo cac ong Bang, Huong, Binh, thi trong qua trinh kinh doanh, ong Nguyen Viet Tao co bieu hien lam dung chuc vu, am muu chiem doat tai san. Vu viec duoc dua ra Toa Kinh te, Toa an Nhan dan (TAND) tinh Binh Duong phan xu, nhung khi toa dang thu ly thi ong Nguyen Viet Tao cho thay doi ho so, dang ky thanh lap lai cong ty voi y dinh loai ong Do Cao Bang cung cac thanh vien khac ra khoi bo may lanh dao.

De bao ve tai san, ngay 18/9/2000, ong Do Cao Bang dua mot so nguoi ngoai cong ty vao giu. Ong Nguyen Viet Tao chi dao nhan vien phan ung lai. Sau do, Ban Quan ly Khu cong nghiep Binh Duong va Cong an tinh Binh Duong da tien hanh giai quyet, co y kien va chu ky cua ong Nguyen Viet Tao, xac nhan khong xay ra xo xat. Sau nay, Tong cuc Canh sat cung nhan dinh day la tranh chap kinh te, thuoc tham quyen giai quyet cua Toa Kinh te, TAND tinh Binh Duong.

2. Thang 6/2002, sau khi no ra vu an Nam Cam, ong Nguyen Viet Tao lam don gui Ban chuyen an, to cao mot so thanh vien trong Cong ty Hung Thinh thue muon "bang nhom xa hoi den Nam Cam chiem giu tai san cua Cong ty Gas Binh Duong". Nhan duoc don nay, lanh dao Ban chuyen an da phan cong cho ong Nguyen Van Nen, luc ay la Thieu ta, Pho thu truong Co quan CSDT - Cong an Tien Giang lam to truong to dieu tra, thu ly. Den ngay 27/3/2003, ong Nguyen Van Nen ky lenh bat, kham xet khan cap doi voi ong Do Cao Bang, Nguyen Duc Binh vi toi danh "gay roi trat tu cong cong".

Ngay 29/4/2003, cung ong Nguyen Van Nen, ky lenh bat, kham xet khan cap voi ong Bui Manh Lan (Chu tich HDQT Cong ty Hung Thinh la don vi cho Cong ty Gas Binh Duong thue mat bang) va ong Pham Van Huong. Viec bat giu nay dua tren mot bao cao gui lanh dao Ban chuyen an Nam Cam, trong do co doan: "… ke tu ngay Ban chuyen an bat giu Do Cao Bang va dong bon, thi Bui Manh Lan, Pham Van Huong co nhung dien bien bat thuong nhu tim cach ban nha, ban co dong, tai san, khong ve noi thuong tru de o. Xet thay doi tuong co bieu hien tron… De xuat ap dung ngay bien phap ngan chan, bat giu Pham Van Huong, Bui Manh Lan, de phong doi tuong chay tron…".

Cong ty gas Binh Duong, thoi diem xay ra tranh chap.

3. Sau khi cac ong Lan, Huong, Bang, Binh bi bat, Co quan CSDT Bo Cong an da khoi to vu an, khoi to bi can, ra lenh tam giam ca 4 nguoi voi toi danh "gay roi trat tu noi cong cong". The nhung, khi ho so chuyen len Vien Kiem sat Nhan dan Toi cao (VKSNDTC), thi Vien tu choi phe giam ong Lan, ong Huong vi ong Lan khong phai chu muu, va ong Huong khong phai dong pham. Thay vi tra tu do cho ong Lan, ong Huong, lanh dao Ban chuyen an Nam Cam van khang dinh ong Lan, ong Huong co toi. Tuy nhien, ngay 11/6/2003, VKSNDTC chi phe chuan tam giam ong Bui Manh Lan 3 thang. Rieng voi ong Pham Van Huong, VKSNDTC van tu choi, khong phe giam.

Ngay 12/6/2003, Co quan CSDT Bo Cong an ra quyet dinh thay doi bien phap ngan chan va cam di khoi noi cu tru voi ong Pham Van Huong. Quyet dinh nay duoc giao cho ong Nguyen Van Nen va ong Nguyen Tuyen Dung de chuyen den Trai tam giam Cong an Tien Giang va bi can nhung ca ong Nen, ong Dung deu khong thuc hien voi ly do phai xin y kien cua lanh dao Ban chuyen an. Mai toi ngay 7/7/2003, quyet dinh cua Co quan CSDT Bo Cong an moi duoc thi hanh. Nhu vay ong Huong bi tam giam 60 ngay ma khong he co su phe chuan cua VKSNDTC, trong do co 26 ngay sau khi Co quan CSDT Bo Cong an da co quyet dinh thay doi bien phap ngan chan.

Chua het, ngay 27/8/2003, VKSNDTC giao cho ong Nguyen Van Nen cac quyet dinh huy bo bien phap tam giam doi voi cac ong Bui Manh Lan, Do Cao Bang, Nguyen Duc Binh, yeu cau thuc hien. Thay vi thi hanh, ong Nguyen Van Nen lai bao cao voi lanh dao Ban chuyen an Nam Cam: "Bi can Bui Manh Lan dang bi mo rong dieu tra lam ro viec chiem doat so tien 8 ti dong cua Cong ty Epco tu nam 1997, dong thoi lien quan den viec chiem doat 23.383m2 dat cua ba T. Neu giai quyet cho Lan tai ngoai thi gay kho khan cho viec mo rong dieu tra vu an", ma thuc te sau nay, ong Nguyen Van Nen thua nhan viec chiem doat khong co that!

Ngay 1/9/2003, ong Nguyen Van Nen, Nguyen Tuyen Dung moi thuc hien quyet dinh huy bo bien phap ngan chan doi voi ong Bui Manh Lan, Pham Van Huong, Nguyen Duc Binh. Tinh ra, ong Lan da bi giam them 5 ngay sau khi da co quyet dinh cua VKSNDTC.

4. Ngay 28/10/2002, tren dia ban Tien Giang xay ra vu an buon lau xang dau quy mo lon va da duoc Cong an Tien Giang khoi to. Khi ke bien tien, tai san cua cac bi can, Phong CSDT - Cong an Tien Giang da khong mo tai khoan tam gui tai Kho bac Nha nuoc, ma dem gui tiet kiem lay lai. Den thang 9/2005, Co quan CSDT Cong Tien Giang  ra quyet dinh xu ly vat chung trong vu buon lau xang dau, giao cho mot bi can duoc tai ngoai tim khach hang, ky hop dong mua ban vo tau 5.000 tan - la vat chung cua vu an. Khi ban duoc voi gia 16,5 ti dong (ben mua tra lam nhieu lan), bi can nay nop 10,3 ti vao tai khoan cua Co quan Thi hanh an tinh Tien Giang.

Theo chi dao cua ong Ngo Thanh Phong (luc nay la Chanh van phong Co quan CSDT - Pho thu truong thuong truc Co quan CSDT - Cong an Tien Giang), ke toan don vi mo tai khoan khong ky han tai Ngan hang Dau tu Phat trien - Chi nhanh Tien Giang, do ong Phong dung ten chu tai khoan. Ket qua xac minh cho thay trong qua trinh dieu tra, xu ly vu an buon lau xang dau, hai ong Phong, Nen da chi dao gui tien vat chung vao ngan hang 3 lan, lan thu nhat 11,4 ti, lan thu hai 12,1 ti, lan thu ba 5,8 ti, thu lai duoc 1,3 ti dong.

5. Sau khi duoc tha, cac ong Bui Manh Lan, Pham Van Huong, Do Cao Bang  lien tuc lam don khieu nai gui den nhieu nganh, nhieu cap, to cao hanh vi vi pham phap luat cua cac ong Nguyen Van Nen, Nguyen Tuyen Dung, Pham Thanh Sang, Le Anh Tuan…, tat ca deu la can bo Cong an tinh Tien Giang, va da duoc cac co quan chuc nang thu ly.

Thuc te cho thay sau nay, Van phong Co quan CSDT Bo Cong an da co van ban nhan dinh ve noi dung nhung la don khieu nai cua ong Bui Manh Lan: "Dong chi Nen ky lenh bat, kham xet khan cap doi voi Bui Manh Lan, Pham Van Huong la trai quy dinh cua Dieu 63 Bo Luat Hinh su, la vi pham phap luat. Viec giam giu Pham Van Huong khong co lenh giam tu ngay 12/6 den ngay 7/7/2003 la vi pham phap luat hinh su, co dau hieu cua toi loi dung chuc vu, quyen han, giam giu nguoi trai phap luat. Trach nhiem chinh thuoc ve dong chi Nen. Viec khong thuc hien ngay Quyet dinh cua VKSNDTC, giam giu Bui Manh Lan qua 5 ngay khong co lenh, trach nhiem cung thuoc ve dong chi Nen…".

Khu Cong nghiep Dong An (Binh Duong).

Mot nam sau khi ong Bui Manh Lan bi bat, ong Cao Ngoc Oanh, luc ay la Thieu tuong, Pho Tong cuc truong Tong cuc Canh sat, ky bao cao gui Bo truong Bo Cong an, trong do neu nhan xet: "Viec gay mat trat tu tai Cong ty TNHH gas Binh Duong xay ra ngay 18/9/2000, da duoc Cong an Binh Duong lap bien ban giai quyet. Den nam 2002 co don to cao, Co quan CSDT - Bo Cong an da tham tra va ket luan day la tranh chap kinh te, khong co dau hieu pham toi hinh su. Viec tranh chap thuoc tham quyen giai quyet cua toa an. Trong khi TAND Binh Duong dang thu ly vu viec thi ngay 27/3/2003, Co quan CSDT - Cong an Tien Giang ra lenh bat khan cap 5 doi tuong, den ngay 29/4/2003 lai ra lenh bat khan cap tiep 2 doi tuong…".

6. Ngay 11/3/2008, ong Nguyen Van Nen va ong Nguyen Tuyen Dung da den gap rieng ong Bui Manh Lan va ong Nguyen Van C., de nghi nhan lai so tien (5,25 ti dong) nhung ca hai ong deu tu choi (day la so tien lien quan den viec “chiem doat” 23.383m2 dat cua ba T. ma ong Nguyen Van Nen da bao cao voi lanh dao Ban Chuyen an Nam Cam). Ngay 13/11/2009, Cong an Tien Giang to chuc hop de xac minh don khieu nai, to cao cua ong Bui Manh Lan, va da ket luan tung vu viec. Tuy nhien, do khong dong tinh voi ban  ket luan, ong Bui Manh Lan lai tiep tuc khieu nai.

Cuoi cung, cac co quan chuc nang da xac dinh: "Viec ky lenh bat va kham xet khan cap doi voi ong Bui Manh Lan, Pham Van Huong la trai quy dinh cua Dieu 63 Bo Luat Hinh su, la vi pham phap luat. Viec giam giu ong Pham Van Huong khong co lenh giam tu ngay 12/6/2003 den 7/7/2003 la vi pham phap luat hinh su, co dau hieu cua toi loi dung chuc vu, quyen han giam giu nguoi trai phap luat… Viec khong thuc hien ngay Quyet dinh cua VKSNDTC, giam giu ong Lan qua 5 ngay khong co lenh cung thuoc ve trach nhiem cua dong chi Nen", "Hanh vi cua cac doi tuong Lan, Huong, Bang chua cau thanh toi gay roi trat tu cong cong duoc quy dinh tai Dieu 245 Bo Luat Hinh su…Viec ong Lan, ong Huong khieu kien, to cao dong chi Nguyen Van Nen ra lenh bat, kham xet khan cap khong dung phap luat la co can cu. Viec ong Huong to cao bi giam giu trai phap luat va yeu cau boi thuong ve danh du, vat chat la co can cu. Viec ong Lan khieu kien, to cao bi giam giu 5 ngay trai phap luat la co can cu".

Rieng viec gui tien vat chung vao ngan hang lay lai chia nhau, ban bao cao ket qua xac minh to giac toi pham cua Co quan Dieu tra - VKSNDTC, neu ro: "Ong Ngo Thanh Phong, nguyen Truong phong CSDT - nay la Dai ta Chanh van phong Co quan CSDT toi pham ve trat tu quan ly kinh te va chuc vu khai nhan: Co biet va dong y de ong Nguyen Van Nen va cap duoi dung tien thu giu trong vu an buon lau xang dau gui tiet kiem lay lai, tien lai thu ve chi dung trong phong. Ong Nguyen Van Nen khai nhan: Tien lai thu ve, giao Pham Van Ut quan ly. Viec chi tieu do lanh dao phong quyet dinh.

Theo ong Nen nho thi dung tien quy nay mua khoang 9 xe Honda cap cho lanh dao phong, cac doi thuoc phong de su dung, mua may vi tinh cho phong, tra no 100 trieu dong do bo phan doi song cua phong truoc do kinh doanh thua lo. Cuoi nam 2004, khi thanh lap co quan theo mo hinh moi, so tien con lai chia het cho anh em trong phong. Ong Pham Van Ut, khai: Cuoi nam 2002, thay dieu tra vien chuyen an buon lau xang dau thay vi nop tien vat chung vao kho, thi lai mo so tiet kiem. Khi biet do la chu truong cua lanh dao phong, ong Ut chap hanh…

Sau khi co nhung ket luan nay, ong Nguyen Van Nen lam don xin cuu xet. Trong don ong viet: "Kinh mong cac dong chi xem xet, giup do cho toi co dieu kien an tam hoc tap va bao ve xong luan an tien si vao nam 2013 roi sau do chuyen toi sang nganh nao cung duoc. Day la nguyen vong, uoc mo duy nhat cua cuoc doi toi.."

Vu Cao