Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3128776/11082011.aspx

Nang cao chat luong giao duc tai cac truong ngoai cong lap

(SGGPO).- Sang nay, 11-8, Bao Sai Gon Giai phong da to chuc buoi toa dam “He thong truong ngoai cong lap - Giai phap nang cao chat luong”. Tham du buoi toa dam co 35 dai bieu la dai dien Bo GD-DT; Ban Van hoa xa hoi HDND TPHCM; So GD-DT TPHCM; cac nha su pham den tu truong DH Su pham, Truong Can bo TPHCM; mot so truong pho thong ngoai cong lap nhu Truong THPT Nguyen Khuyen, Ngo Thoi Nhiem, Truong Vinh Ky...

Tong bien tap Tran The Tuyen phat bieu tai buoi toa dam

Noi dung buoi toa dam de cap den chat luong giao duc hien nay tai cac truong pho thong, dac biet la cac truong pho thong co noi tru. Tai buoi toa dam, y kien cua cac dai bieu tap trung mo xe 3 van de.

Mot la mo hinh noi tru voi nhung thuan loi, kho khan va cac giai phap thao go; Hai la cac kien nghi va giai phap cap thiet de nang cao chat luong day va hoc, trong do dac biet quan trong la chat luong doi ngu giao vien co huu va chuong trinh giang day. Ba la nhung kien nghi ve co che, chinh sach, nhat la chinh sach ve thue, uu dai trong vay von, tao quy dat, don gian hoa cac thu tuc cap phep xay dung, nang cap co so vat chat cac truong pho thong ngoai cong lap co noi tru tren dia ban thanh pho.

Pho GS Tran Huu Ta - Hieu truong Truong THPT Truong Vinh Ky

Ba Phan Thi Thuy Vinh - Hieu truong Truong THPT Ngo Thoi Nhiem

Ong Le Hoai Nam - Pho Giam doc So GD-DT TPHCM cho rang, du ra doi va phat trien hon 10 nam nay nhung cac truong pho thong co noi tru tai TPHCM van con gap nhieu kho khan. Ong Nam da ghi nhan nhung kien nghi va se de xuat len lanh dao de co nhung bien phap giai quyet kip thoi nhung vuong mac tren.

T. Han