Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/321328/02092007.aspx

De an don gian hoa thu tuc hanh chinh

DE AN DON GIAN HOA THU TUC HANH CHINH TREN CAC LINH VUC QUAN LY NHA NUOC GIAI DOAN 2007 - 2010
(Phe duyet kem theo Quyet dinh so 30/QD-TTg ngay 10 thang 01 nam 2007 cua Thu tuong Chinh phu)

I. BOI CANH CUA DE AN
Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2001 - 2010 duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet (Quyet dinh so 136/2001/QD-TTg  ngay 17 thang 9 nam 2001) da ket thuc giai doan I (2001 - 2005). Ban Chi dao cai cach hanh chinh cua Chinh phu da co Bao cao tong ket viec thuc hien giai doan I (2001 - 2005) va khang dinh 5 nam qua cai cach hanh chinh da duoc trien khai toan dien tren moi linh vuc quan ly, tao ra nhung chuyen bien dang ghi nhan. Cai cach hanh chinh duoc xac dinh la mot trong nhung giai phap quan trong de thuc hien Chien luoc phat trien kinh te xa hoi va doi moi tung buoc he thong chinh tri.

De thuc day thuc hien thang loi nhiem vu kinh te xa hoi 5 nam  (2006 - 2010), nhat la trong boi canh Viet Nam chinh thuc tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO) va de thuc hien muc tieu xay dung mot nen hanh chinh dan chủ, trong sach, vung manh, chuyen nghiẹp, hoat dong co hieu luc, hieu qua, lay nguoi dan va doanh nghiep lam trung tam, Chinh phu da de ra Ke hoach cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan 2006 - 2010. Mot trong nhung nhiem vu trong tam cua Ke hoach nay la xay dung va to chuc thuc hien De an don gian hoa thu tuc hanh chinh tren cac linh vuc quan ly nha nuoc. Qua nghien cuu kinh nghiem cai cách hanh chính the gioi cho thay, don gian hoa thu tuc hanh chinh duoc xac dinh la nhiem vu trong tam trong chuong trinh hien dai hoa hanh chinh cua Chinh phu cac nuoc phat trien.

Trong giai doan I (2001 - 2005) Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc va nhung nam truoc do, Chinh phu da chu trong cai cach thu tuc hanh chinh thong qua cong tac ra soat, sua doi va bãi bo nhung thu tuc hanh chinh khong phu hop, gay kho khan cho hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep va doi song cua nhan dan.

Tu khi Chinh phu ban hanh Nghi quyet so 38/CP ngay 04 thang 5 nam 1994 ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong giai quyet cong viec cua cong dan va to chuc cho toi nay, Chính phủ, Thủ tuóng Chinh phu da ban hanh nhieu van ban chi dao cong tac nay (Quyet dinh so 181/2003/QD-TTg ve viec ap dung co che mot cua o cac dia phuong; Chi thi so 09/2005/CT-TTg  ngay 05 thang 4 nam 2005 ve tiep tuc day manh cong tac cai cach hanh chinh; Quyet dinh so 23/2005/QD-TTg ngay 26 thang 01 nam 2005 ve viec thanh lap to cong tac lien nganh xu ly cac vuong mac va kien nghi cua doanh nghiep ve thu tuc hanh chinh;

Quyet dinh so 22/2006/QD-TTg ngay 24 thang 01 nam 2006 ve viec giao nhiem vu xu ly cac vuong mac, kien nghi cua ca nhan, to chuc va doanh nghiep; Chi thi so 32/2006/CT-TTg ngay 07 thang 9 nam 2006 ve mot so bien phap can lam ngay de chan chinh ky luat, ky cuong hanh chinh trong giai quyet cong viec cua nguoi dan va doanh nghiep; Cong van só 1877/TTg-CCHC ngày 15 tháng 11 vè viẹc don dóc thục hiẹn Chỉ thị só 32/2006/CT-TTg; Nghị quyét Phien họp Chính phủ thuòng kỳ tháng 12 nam 2006 só 01/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 01 nam 2007). Theo do, cac bo, nganh va dia phuong da thục hiẹn nhung bien phap de cai cach thu tuc hanh chinh trong pham vi tham quyen quan ly, cai thien moi quan he giua nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep theo huong cong khai, minh bach, don gian hoa.

Ket qua cai cach thu tuc hanh chinh thoi gian qua cho thay, moi quan he giua co quan hanh chinh nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep duoc cai thien mot buoc dang ke, thong qua mot loat cac bien phap nhu cai cach thu tuc hanh chinh gan voi thuc hien co che mot cua; cong khai hoa, minh bach hoa cac quy dinh ve thu tuc hanh chinh; thu tuc hanh chinh duoc ra soat, sua doi, bãi bỏ theo huong don gian hoa, thuan tien cho nguoi dan và doanh nghiẹp.

Ben canh nhung ket qua va chuyen bien tich cuc tren nhieu linh vuc quản lý, thu tuc hanh chinh van con ton tai kha pho bien xu huong co quan hanh chinh gianh thuan loi cho minh, day kho khan cho cá nhan, tỏ chúc va doanh nghiep; van con tu tuong bao cap, cuc bo cua cac bo, nganh khi xay dung va ban hanh thu tuc hanh chinh; thieu trach nhiem trong kiem tra viec to chuc thuc hien. Do do, thu tuc hanh chinh van con nhieu phien ha, phuc tap, gay kho khan cho cá nhan, tỏ chúc va doanh nghiep, lam lo co hoi dau tu va can tro suc san xuat cua cac thanh phan kinh te trong xa hoi. Cu the la:

- Thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan hanh chinh nha nuoc voi cá nhan, tỏ chúc va doanh nghiep, giũa các co quan hành chính nhà nuóc vói nhau chua bao dam duoc tinh nhat quan, dong bo, van con tinh trang ruom ra, chong cheo, mau thuan, khong hop ly; duoc ban hanh boi nhieu cap, nhieu co quan, duoi nhieu hinh thuc van ban;

- Dieu kien kinh doanh tiep tuc la nhung luc can, tro ngai cho hoat dong san xuat, kinh doanh cua nguoi dan va doanh nghiep. Co khong it dieu kien kinh doanh duoc ban hanh theo huong thuan loi cho co quan quan ly, chua tinh toi nhung kho khan trong viec thuc hien cua nguoi dan va doanh nghiep;

- He thong cac mau don, mau tò khai hanh chinh trong hò so thủ tục hành chính do cac co quan hanh chinh nha nuoc ban hanh con thieu thong nhat, nhièu quy dịnh bát họp lý gay phièn hà cho cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp nhung cham duoc chuan hoa theo huong don gian, thuan loi; chua co su kiem soat chat che ve tinh cong khai, minh bach, tinh thong nhat, tinh hop ly ve noi dung va hinh thuc cua cac mãu don, mau tò khai hanh chinh. Thục trạng này da gay phien ha, kho khan cho cá nhan, tỏ chúc va doanh nghiep, tao co hoi cho nhung nhieu, tieu cuc phat sinh, phat trien;

- Khong chi co han che ve mat noi dung cac quy dinh ve thu tuc hanh chinh, viec to chuc thuc hien tren thuc te cung rat yeu kem. Nhieu quy dinh ve co ché chính sách, thu tuc hanh chinh khong phù họp vói thục té nhung chạm duọc phát hiẹn dẻ dièu chỉnh, sủa dỏi kịp thòi. Dieu nay da duoc phat hien tu lau nhung cham duoc khac phuc tren thuc te.

Nguyen nhan cua nhung ton tai, han che neu tren la:

Thu nhat, nhan thuc, tu duy ve quan ly nha nuoc trong mot bo phan khong nho can bo, cong chuc, ke ca can bo lanh dao chu chot cham duoc doi moi. Bieu hien cua tu duy nay la muon quan ly chat, om dom, ap dat van con kha pho bien o cac nganh, cac cap.

Thu hai, thu tuc hanh chinh la van de rong lon, phuc tap lien quan den nhieu doi tuong thuc thi trong xa hoi va gan lien voi tham quyen cua co quan hanh chinh nha nuoc, nguoi co tham quyen. Trong khong it truong hop, thuc hien cai cach thu tuc hanh chinh la tu cat bo quyen va loi ich do thu tuc hanh chinh hien hanh mang lai. Do do, gap phai su chong doi tu phia mot bo phan can bo, cong chuc nha nuoc.

Thu ba, cac bo, nganh trung uong cung nhu dia phuong chua kien quyet, nhat quan to chuc thuc hien cai cach thu tuc hanh chinh theo chi dao cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, chua thay duoc het y nghia, tam quan trong va doi hoi cap bach cua viec thao go nhung can tro, vuong mac cho cá nhan, tỏ chúc va doanh nghiep ve thu tuc hanh chinh de phat huy manh me tiem nang suc manh vat chat, tinh than cua nguoi dan cho muc tieu phat trien. Chinh vi vay ma chua tap trung chi dao quyet liet va danh uu tien cac nguon luc cho cong tac nay.

Thu tu, cac thu tuc hanh chinh hien nay con duoc thuc hien cát khúc, thiéu tính lien thong và phói họp trong thục hiẹn thu tuc hanh chinh. Khi co nhu cau cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiep con phai den nhieu co quan, nhieu dau moi de thuc hien thu tuc hanh chinh.

Thú nam, chua có mọt co ché pháp lý dủ mạnh dẻ ràng buọc trách nhiẹm của các co quan hành chính nhà nuóc trong viẹc tiép nhạn, xủ lý nhanh chóng, kịp thòi các phản ánh, kién nghị của cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp vè co ché chính sách, thủ tục hành chính khong còn phù họp.

II. MUC TIEU, YEU CAU VA PHAM VI CUA DE AN

1. Muc tieu
Don gian hoa thu tuc hanh chinh tren cac linh vuc quan ly nha nuoc nham bao dam su thong nhat, dong bo, don gian, cong khai, minh bach cua thu tuc hanh chinh; tao su thuan loi cho ca nhan, to chuc va doanh nghiep trong tiep can va  thuc hien thu tuc hanh chinh; nang cao hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc va thuc day phat trien kinh te - xa hoi; gop phan phong, chong tham nhung va lang phi.

2. Yeu cau
- Thu tuc hanh chinh tren tùng linh vuc quan ly, dieu kien kinh doanh, mãu don, mãu to khai hanh chinh trong hò so thủ tục hành chính phai duoc xem xet, danh gia dẻ bãi bỏ hoạc sua doi theo huong don gian, thuan loi cho cá nhan, tỏ chúc va doanh nghiep;
- Quy trinh giai quyet cac thu tuc hanh chinh, dièu kiẹn kinh doanh, mãu don, mãu tò khai hành chính và hò so thủ tục hành chính phải duọc chuản hóa, cong khai hóa de moi cá nhan, tỏ chúc va doanh nghiep biet, thuc hien;
- Co co ché pháp lý hũu hiẹu dói vói các co quan hành chính nhà nuóc trong viẹc tiép nhạn, xủ lý các phản ánh, kién nghị của cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp vè co ché chính sách, thủ tục hành chính khong còn phù họp;
- Tao buoc chuyen can ban trong quan he giua co quan hanh chinh nha nuoc voi cá nhan, to chuc va doanh nghiep, giũa các co quan hành chính nhà nuóc vói nhau trong giải quyét và thuc hien thu tuc hanh chinh.

3. Pham vi
Don gian hoa thu tuc hanh chinh duọc thục hiẹn tren cac linh vuc quan ly nha nuoc, trong quan he giua co quan quan ly nha nuoc voi ca nhan, to chuc va doanh nghiep, giua cac co quan quan ly nha nuoc voi nhau.

III. NOI DUNG CUA DE AN

 Tieu De an 1: Don gian hoa thu tuc hanh chinh tren tung linh vuc quan ly nha nuoc

1. Muc tieu
He thong, danh gia tong the thuc trang cac thu tuc hanh chinh hien hanh, phat hien cac bat cap tren co so do dua ra cac phuong an giai quyet, hoan thien he thong thu tuc hanh chinh theo huong don gian, thuan loi cho cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiep.

2. Noi dung
a) Thóng ke, tạp họp các thủ tục hành chính lien quan dén cá nhan, tỏ chúc va doanh nghiep tren tung linh vuc quan ly nhà nuóc thuọc thảm quyèn giải quyét của bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ; thảm quyèn giải quyét của co quan chuyen mon thuọc Ủy ban nhan dan, của Ủy ban nhan dan các cáp (tỉnh, huyẹn, xã) thuọc chúc nang và phạm vi quản lý nhà nuóc của bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ;

b) Rà soát, dánh gia cac thu tuc hanh chinh va viec to chuc thuc hien thu tuc hanh chinh tren các mạt: quy dịnh pháp luạt; quy trình giải quyét cong viẹc; hò so giáy tò; thảm quyèn giải quyét; ván dè lien thong, phói họp và kỷ luạt, kỷ cuong trong giải quyét thủ tục hành chính; nhũng khó khan, vuóng mác dói vói cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp khi thục hiẹn thủ tục hành chính; thòi hạn giải quyét thủ tục hành chính; tính khả thi, phù họp của thủ tục hành chính; ván dè phí, lẹ phí;

c) Xay dụng báo cáo Don giản hóa thủ tục hành chính; tỏ chúc láy ý kién của cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp có lien quan vè dụ thảo báo cáo này và trình Ban Dièu hành Dè án xem xet, cho ý kién;

d) Xem xét, sua doi, bai bo theo tham quyen hoac de xuát cáp co tham quyen xem xet, sua doi, bai bo cac thu tuc hanh chinh khong con phu hop, gay kho khan cho hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep va doi song cua nhan dan;

d) Nghien cuu ban hanh theo tham quyen hoac de xuat co quan co tham quyen ban hanh cac quy dinh vè hò so thủ tục hành chính, phan cáp thảm quyèn giải quyét thủ tục hành chính, co ché lien thong, trách nhiẹm phói họp và kỷ luạt, kỷ cuong trong giải quyét và thục hiẹn thủ tục hành chính, pháp diẻn hóa các quy dịnh vè thủ tục hành chính (néu càn thiét) de tao dieu kien cho ca nhan, to chuc va doanh nghiep tiep can va thuc hien thu tuc hanh chinh mot cach nhanh chong, de dang va thuan loi;

e) Tỏng họp nhũng dè xuát, kién nghị của các bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ, Ủy ban nhan dan các tỉnh, thành phó trục thuọc Trung uong vè viẹc sủa dỏi, bãi bỏ các thủ tục hành chính duọc quy dịnh trong các van bản của Thủ tuóng Chính phủ, Chính phủ, Ủy ban thuòng vụ Quóc họi, Quóc họi;

g) Xay dụng và trình Chính phủ Dụ thảo Nghị dịnh vè don giản hóa thủ tục hành chính dẻ sủa dỏi, bãi bỏ các thủ tục hành chính khong phù họp duọc quy dịnh trong các van bản của Chính phủ, Thủ tuóng Chính phủ, theo huóng Nghi dinh nay sủa nhièu Nghi dinh;

h) Xay dụng và trình Chính phủ Dụ án Luạt Don giản hóa thủ tục hành chính dẻ sủa dỏi, bãi bỏ các thủ tục hành chính khong phù họp duọc quy dịnh trong các luạt, pháp lẹnh, theo huóng Luạt nay sủa nhièu luạt, pháp lẹnh;
i) Xay dụng co sỏ dũ liẹu vè thủ tục hành chính tren tùng lĩnh vục quản lý nhà nuóc;
k) Xay dung bao cao tong ket tieu de an.

3. Phan cong thuc hien
3.1. Các bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ:
- Thục hiẹn nhiẹm vụ don giản hóa thủ tục hành chính theo quy dịnh tại các diẻm a, b, c, d, d, i, k mục 2;
- Thiét lạp co sỏ dũ liẹu vè thủ tục hành chính thuọc ngành, lĩnh vục quản lý dẻ cong bó cong khai tren Trang thong tin diẹn tủ của bọ, ngành mình;
- Cung cáp cho Van phòng Chính phủ co sỏ dũ liẹu vè thủ tục hành chính thuọc ngành, lĩnh vục quản lý; phói họp vói Van phòng chính phủ trong viẹc thiét lạp co sỏ dũ liẹu vè thủ tục hành chính dẻ cong bó cong khai tren Trang thong tin diẹn tủ của Chính phủ
- Dinh ky 6 thang bao cao Thu tuong Chinh phu tinh hinh va ket qua thuc hien.

3.2. Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong:

- Phoi hop voi cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu trong quá trình các co quan này thục hiẹn nhiẹm vụ don giản hóa thủ tục hành chính neu tại mục 3.1.
- Ra soat, danh gia cac thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen ban hanh cua dia phuong lien quan den ca nhan, to chuc va doanh nghiep;
- Sua doi, bai bo nhung thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen ban hanh khong phu hop, gay kho khan cho ca nhan, to chuc va doanh nghiẹp;
- Kien nghi Thu tuong Chinh phu, bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu sua doi, bãi bỏ nhung thu tuc hanh chinh khong phu hop thuoc tham quyen ban hanh cua cac co quan quan ly nha nuoc o trung uong.

- Cong khai, minh bach cac thu tuc hanh chinh de tao dieu kien cho nguoi dan, to chuc va doanh nghiep de dang, thuan loi trong tiep can va thuc hien cac thu tuc hanh chinh;
- Chủ trì, phói họp vói Van phòng Chính phủ thiét lạp co sỏ dũ liẹu vè thủ tục hành chính và cong bó cong khai tren Trang thong tin diẹn tủ của dia phuong;
- Ban hanh theo tham quyen hoac kien nghi Thu tuong Chinh phu chi dao cac co quan chuc nang ban hanh cac quy dinh ve co che lien thong, trach nhiem phoi hop, ky luat, ky cuong trong giải quyét cac thu tuc hanh chinh lien quan den ca nhan, to chuc va doanh nghiep;
- Dinh ky 6 thang bao cao Thu tuong Chinh phu ve tinh hinh va ket qua thuc hien;
 Xay dung Bao cao tong ket tiẻu dè án.

3.3. Van phong Chinh phu:
- Don doc cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong thuc hien nhiem vu don gian hoa thu tuc hanh chinh theo quy dinh tai muc 3.1, 3.2;
- Thục hiẹn nhiẹm vụ don giản hóa thủ tục hành chính theo quy dịnh tại các diẻm e, g, h mục 2;
- Chủ trì, phói họp vói Trang thong tin diẹn tủ của Chính phủ và các bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc chính phủ, Ủy ban nhan dan các tỉnh, thành phó trục thuọc Trung uong thiét lạp co sỏ dũ liẹu vè thủ tục hành chính và cong bó cong khai tren Trang thong tin diẹn tủ của Chính phủ;
 - Xay dụng báo cáo tong ket tieu De an.

4. San phảm
- Bao cao Don gian hoa thu tuc hanh chinh cua bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu;
- Van ban cua bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Ủy ban nhan dan các tỉnh, thành phó trục thuọc Trung uong sua doi, bai bo cac thu tuc hanh chinh thuoc tham quyen quan ly khong phu hop, gay kho khan cho ca nhan, to chuc va doanh nghiep;
- Van ban cua bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Ủy ban nhan dan các tỉnh, thành phó trục thuọc Trung uong hoac du thao van ban cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu quy dinh ve hò so thủ tục hành chính, phan cáp thảm quyèn giải quyét thủ tục hành chính, co che lien thong, trach nhiem phoi hop, ky luat, ky cuong trong giải quyét thu tuc hanh chinh, pháp diẻn hóa nhung quy dịnh vè thủ tục hành chính (néu càn thiét);

- Bao cao tong hop cua Van phong Chinh phu ve nhung de xuat, kien nghi cua cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ve viec sua doi, bai bo cac thu tuc hanh chinh khong phù họp duọc quy dịnh trong các van bản của Thủ tuóng Chính phủ, Chinh phu, Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi;
- Du thao Nghi dinh vè don giản hóa thủ tục hành chính;
- Dụ án Luạt vè don giản hóa thủ tục hành chính;
- Bao cao tong ket tieu De an cua bo, co quan ngang bo, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

5. Thoi gian thuc hien
- Thoi gian thuc hien tieu De an: tu tháng 01 nam 2007 den ngay 31 thang 12 nam 2010;
- Thoi gian cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu thục hiẹn nhiẹm vụ duọc quy dịnh tại các diẻm a, b, c, d, d mục 2: bat dau tu  thang 01 nam 2007 den ngay 31 thang 12 nam 2007;
- Thoi gian cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu trinh Ban Dièu hành Dè án Bao cao Don gian hoa thu tuc hanh chinh dẻ xem xét, cho ý kién: truoc ngay 15 thang 01 nam 2008;
- Thoi gian Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong thuc hien nhiem vu don gian hoa thu tuc hanh chinh quy dinh tai muc 3.2: tu thang 01 nam 2007 den ngay 15 thang 10 nam 2010;
- Thoi gian Van phong Chinh phu thục hiẹn các nhiẹm vụ neu tại muc 3.3: tu ngay 15 thang 01 nam 2007 den ngay 15 thang 10 nam 2010. Cụ thẻ nhu sau:

+ Trình Chính phủ dụ thảo Nghị dịnh vè don giản hóa thủ tục hành chính: truóc 20 tháng 8 nam 2008;
+ Trình Chính phủ Dụ án Luạt vè Don giản hóa Thủ tục hành chính: truóc ngày 20 tháng 10 nam 2008. 
- Thoi gian cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong gủi Ban Dièu hành Dè án Bao cao tong ket tiẻu dè án: truoc ngay 15 thang 10 nam 2010; 

 Tieu De an 2: Don gian hoa dieu kien kinh doanh

1. Muc tieu
Xay dung he thong dieu kien kinh doanh minh bach, hop ly, thong nhat vua dap ung nhiem vu quan ly nha nuoc, vua bảo dảm yeu cau thong thoang và giam chi phi ve thoi gian, vat chat cho nguòi dan và doanh nghiep thuọc mọi thành phàn kinh té.

2. Noi dung
a) Thóng ke, tạp họp các dièu kiẹn kinh doanh, bao gòm: giáy phép kinh doanh, giáy chúng nhạn dủ dièu kiẹn kinh doanh, chúng chỉ hành nghè, chúng nhạn bảo hiẻm trách nhiẹm nghè nghiẹp, yeu càu vè vón pháp dịnh hoạc yeu càu khác;

b) Rà soát, dánh giá cụ thẻ tùng loại dièu kiẹn kinh doanh tren các mạt: quy dịnh pháp luạt; tính phù họp, khả thi của dièu kiẹn kinh doanh; nhũng khó khan, vuóng mác dói vói nguòi dan và doanh nghiẹp khi thục hiẹn các quy dịnh vè dièu kiẹn kinh doanh; nhũng ván dè khác có lien quan;
c) Xay dụng báo cáo Don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh; lay y kien nguoi dan, doanh nghiep va to chuc có lien quan ve dụ thảo báo cáo, trình Ban Dièu hành Dè án xem xét, cho ý kién;
d) Xay dung va trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh ve don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh dẻ sua doi, bai bo các dieu kien kinh doanh khong phu hop thuoc tham quyen quy dịnh cua Chinh phu, theo huóng Nghị dịnh này sủa nhièu Nghị dịnh;

d) Xay dụng và trinh Chinh phu Dụ án Luạt vè don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh dẻ sua doi, bai bo cac dieu kien kinh doanh khong con phu hop duoc quy dinh trong cac luat, phap lenh, theo huóng Luạt này sủa nhièu luạt, pháp lẹnh;
e) Xay dụng co sỏ dũ liẹu vè dieu kien kinh doanh tren tung linh vuc quản lý nhà nuóc;
g) Dinh ky 6 thang bao cao Thu tuong Chinh phu ve tinh hinh va ket qua thuc hien;
h) Xay dung Bao cao tỏng két tiẻu Dè án.

3. Phan cong thuc hien
3.1. Co quan thuc hien:  Bo Ke hoach va Dau tu.
3.2. Co quan phoi hop: Tỏ thi hành Luạt Doanh nghiẹp và Luạt Dàu tu, các bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.
Cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu va Uy ban nhan dan  cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong co trach nhiem phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu trong qua trinh thuc hien De an nay.

4. San pham
- Báo cáo Don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh;
- Du thao Nghi dinh vè don giản hóa dieu kien kinh doanh;
- Dụ án Luạt vè don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh;
- Hẹ thóng co so du lieu ve dieu kien kinh doanh tren tung linh vuc quản lý nhà nuóc duọc thiét lạp và cong bó cong khai tren Trang thong tin diẹn tủ  của Chính phủ, của các bọ, ngành và dịa phuong;
- Bao cao tong ket tiẻu dè án.

5. Thoi gian thuc hien
- Thoi gian thuc hien tieu de an: tu thang 01 nam 2007 den ngay 31 thang 12 nam 2008;
- Thoi gian trinh Ban Dièu hành Dè án cho ý kién vè Bao cao Don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh: truoc ngay 31 thang 12  nam 2007;
- Thòi gian trình Chinh phu Nghị dịnh vè Don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh: truóc ngày 20 tháng 02 nam 2008;
- Thòi gian trình Chính phủ Dụ án Luạt vè Don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh: truóc ngày 20 tháng 6 nam 2008.

Tieu De an 3: Don gian hoa  mãu don, to khai hanh chinh trong hò so thủ tục hành chính

1. Muc tieu
Bảo dảm su thong nhat, dòng bọ trong ban hanh, quan ly va su dung mãu don, mãu tò khai hanh chinh trong hò so thủ tục hành chính; chong viec lạm dụng mãu don, mãu tò khai hành chính phuc vu loi ich cuc bo, gay kho khan cho cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiep; don giản, dẽ hiẻu, dẽ sủ dụng và thuạn lọi trong viẹc tiép cạn, sủ dụng cac mãu don, mãu to khai hanh chinh.

2. Noi dung
a) Thong ke, tạp họp cac mãu don, mãu tò khai hanh chinh trong hò so thủ tục hành chính tren tùng lĩnh vục quản lý nhà nuóc thuọc thảm quyèn giải quyét của bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ; thảm quyèn giải quyét của co quan chuyen mon thuọc Ủy ban nhan dan, của Ủy ban nhan dan các cáp (tỉnh, huyẹn, xã) thuọc chúc nang, phạm vi quản lý nhà nuóc của bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ;

b) Rà soát, danh gia cac mãu don, mãu tò khai hanh chinh tren các mạt: nọi dung, hinh thuc, ngon ngu, tham quyen ban hanh và nhũng ván dè khác có lien quan;
c) Chuản hóa các mãu don, mãu tò khai hành chính thuọc ngành, lĩnh vục quản lý nhà nuóc theo huóng don giản, dẽ hiẻu, thuạn lọi cho nguòi sủ dụng; 
d) Xay dụng báo cáo don giản hóa mãu don, mãu tò khai hành chính thuọc phạm vi quản lý nhà nuóc của bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ; láy ý kién của cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp có lien quan vè dụ thảo Báo cáo và trình Ban Dièu hành Dè án xem xét, cho ý kién;

d) Ban hanh moi cac mau don, mãu to khai hanh chinh hoac sua doi, bai bo nhung mãu don, mau tò khai hanh chinh khong phu hop;
e) Yeu càu Ủy ban nhan dan các tỉnh, thành phó trục thuọc Trung uong bãi bỏ ngay các mãu don, mãu tò khai hành chính khong phù họp hoạc do dịa phuong ban hành khong dúng thảm quyèn;
g) Xay dung co so du lieu ve mau don, mau tò khai hanh chinh trong hò so thủ tục hành chính thuoc nganh, linh vuc quan ly;
h) Xay dụng báo cáo tỏng két tiẻu dè án.

3. Phan cong thuc hien

3.1. Cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu:
- Thục hiẹn nhiẹm vụ don giản hóa mãu don, mãu tò khai hành chính theo quy dịnh tại mục 2;
- Thiét lạp co sỏ dũ liẹu vè mãu don, mãu tò khai hành chính thuọc ngành, lĩnh vục quản lý dẻ cong bó cong khai tren Trang thong tin diẹn tủ của bọ, ngành mình;
- Cung cáp cho Van phòng Chính phủ co sỏ dũ liẹu vè mãu don, mãu tò khai hành chính thuọc ngành, lĩnh vục quản lý; phói họp vói Van phòng chính phủ trong viẹc thiét lạp co sỏ dũ liẹu vè mãu don, mãu tò khai hành chính dẻ cong bó cong khai tren Trang thong tin diẹn tủ của Chính phủ;
- Dinh ky 6 thang bao cao Thu tuong Chinh ve tinh hinh va ket qua thuc hien.

3.2.  Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong:
- Phoi hop voi cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu trong qua trinh to chuc thuc hien tieu De an;
- Thuc hien bai bo cac mãu don, mau to khai hanh chinh trong hò so thủ tục hành chính khong phu hop theo yeu cau cua bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu hoac nhung mau don, mau to khai hanh chinh ban hanh khong dung tham quyen;
- Cong khai hoa cac mau don, mau to khai hanh chinh;
- Thiet lap co so du lieu ve mãu don, mau to khai hanh chinh tren Trang thong tin dien tu cua tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, tren co so du lieu ve mãu don, mau tò khai hanh chinh cua cac bo, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ;
- Dinh ky 6 thang bao cao Thu tuong Chinh phu ve tinh hinh va ket qua thuc hien;
- Xay dung bao cao tong ket tieu de an.

3.3. Van phong Chinh phu:
- Don doc cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong thuc hien nhiem vu don gian hoa mãu don, mau to khai hanh chinh theo quy dinh tai muc 3.1 va 3.2;
- Chủ trì, phói họp vói Trang thong tin diẹn tủ của Chính phủ, các bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ thiet lap co so du lieu ve he thong cac mau don, mau tò khai hanh chinh và cong bó cong khai tren Trang thong tin dien tu cua Chinh phu, tren co so he thong cac co so du lieu ve to khai va mau don hanh chinh cua bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong cung cáp;

4. San pham
- Bao cao don gian hoa mau don, mãu tò khai hanh chinh của bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ;
- Quyét dịnh của bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ ban hanh cac mau don, mãu to khai hanh chinh;
- He thong co so du lieu ve cac mau to khai va mau don hanh chinh trong hò so thủ tục hành chính tren cac linh vuc quan ly duọc thiét lạp, cong bó cong khai tren Trang thong tin diẹn tủ của Chính phủ, của các bọ, ngành, dịa phuong;
 Bao cao tong két tieu de an cua bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

5. Thoi gian thuc hien
- Thoi gian thuc hien tieu De an : tu thang 01 nam 2007 den ngay 31 thang 12 nam 2008;
- Thoi gian cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu thuc hien nhiem vu quy dinh tai muc 3.1: tu thang 01 nam 2007 den ngay 31 thang 12  nam 2007;
- Thòi gian trình Ban Dieu hanh De an Báo cáo don giản hóa mãu don, mãu tò khai hành chính: truóc ngày 31 tháng 12 nam 2007;
- Thoi gian Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc thuc hien nhiem vu quy dinh tai muc 3.2: thang 01 nam 2007 den ngay 31 thang 12  nam 2008;
- Thoi gian Van phong Chinh phu thuc hien nhiem vu quy dinh tai  muc 3.3: tu thang 01 nam 2007 den ngay 31 thang 12 nam 2008.
Tieu De an 4: Xay dụng co ché tiép nhạn, xủ lý các phản ánh, kien nghi của cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp ve co ché chinh sach, thu tuc hanh chinh khong phu hop.
1. Muc tieu
Kịp thòi dièu chỉnh, sủa dỏi và hoan thien các co che chinh sach, thu tuc hanh chinh khong còn phù họp vói thục tiẽn, gay khó khan cho cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp; nang cao hiẹu quả cong tác tiép nhạn, xủ lý các phản ánh, kién nghị vè co ché chính sách, thủ tục hành chính của các co quan hành chính nhà nuóc.
2. Nọi dung
a) Nghien cúu dánh giá thục trạng cong tác tiép nhạn, xủ lý các phản ánh, kién nghị của cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp vè co ché chính sách, thủ tục hành chính của các co quan trong hẹ thóng hành chính nhà nuóc;
b) Xay dụng, trình Chính phủ Nghị dịnh quy dịnh vè cong tác tiép nhạn, xủ lý các phản ánh, kién nghị của cá nhan, tỏ chúc, doanh nghiẹp vè co ché chính sách và thủ tục hành chính;
c) Láy ý kién chuyen gia quản lý, nhà khoa học, cá nhan, tỏ chúc và doanh nghiẹp vè Dụ thảo Nghị dịnh truóc khi trình Chính phủ xem xét, quyét dịnh;
d) Xay dụng báo cáo tỏng két tiẻu dè án.

3. Phan cong thuc hien
3.1. Co quan thuc hien: Van phong Chinh phu.
3.2. Co quan phoi hop: cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac cap.
Cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, Uy ban nhan dan  cac cap co trach nhiem giup do, tao dieu kien cho Van phong Chinh phu trong qua trinh thuc hien nhiem vu duoc giao.
4. San pham
- Bao cao danh gia thục trạng cong tác tiép nhạn, xủ lý các phản ánh, kién nghị vè co ché chính sách, thủ tục hành chính khong con phu hop của các co quan trong hẹ thóng hành chính nhà nuóc;
- Du thao Nghị dinh cua Chinh phu quy dịnh vè cong tác tiep nhan, xu ly các phản ánh, kien nghi cua ca nhan, to chuc va doanh nghiep ve co che chinh sach và thủ tục hành chính.
5. Thoi gian thuc hien
- Thoi gian thuc hien tieu De an: tu thang 01 nam 2007 den ngay 31 thang 12 nam 2007.
- Thoi gian trinh Chinh phu du thao Nghị dịnh quy dịnh vè cong tác tiep nhan, xu ly các phản ánh, kien nghi cua ca nhan, to chuc va doanh nghiep ve co ché chính sách và thu tuc hanh chinh: quý IV nam 2007.

IV. TO CHUC THUC HIEN
1. Phan cong thuc hien
1.1. Van phong Chinh phu:
- Thuc hien va chiu trach nhiem truoc Thu tuong Chinh phu, Ban Dieu hanh De an ve cac nhiem vu duoc Thu tuong giao quy dinh trong De an;
- Chu tri, phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Noi vu huy dong  nguon luc quoc te cho viec thuc hien De an Don gian hoa thu tuc hanh chinh tren cac linh vuc quan ly nha nuoc giai doan 2007 - 2010.

1.2. Bo Ke hoach va Dau tu:
- Thuc hien va chiu trach nhiem truoc Thu tuong Chinh phu va Ban Dieu hanh De an ve cac nhiem vu duoc Thu tuong giao quy dinh trong De an;
- Phoi hop voi Van phong Chinh phu, Bo Noi vu huy dong nguon luc quoc te cho viec thuc hien De an Don gian hoa thu tuc hanh chinh tren cac linh vuc quan ly nha nuoc giai doan 2007 - 2010.

1.3. Bo Tai chinh
Bo tri du nguon kinh phi cho viec xay dung, trien khai va thuc hien De an theo quy dinh tai Thong tu so 99/2006/BTC ngay 20 thang 10 nam 2006; kiem tra tai chinh trong viec thuc hien De an; tong hop tinh hinh cap phat kinh phi hang nam cho cac tieu de an va duyet quyet toan kinh phi cac tieu de an da ket thuc;
1.4. Bo Noi vu
Phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu, Van phong Chinh phu  trong viec huy dong cac nguon luc quoc te ho tro thuc hien De an.
1.5. Bọ Tu pháp
Phói họp vói Van phòng Chính phủ, Bọ Ké hoạch và Dàu tu xay dụng  Dụ án Luạt vè Don giản hóa thủ tục hành chính và Dụ án Luạt vè Don giản hóa dièu kiẹn kinh doanh. Dua 2 dụ án Luạt này vào dụ kién chuong trình xay dụng luạt và pháp lẹnh của Quóc họi nhiẹm kỳ khóa XII, bảo dảm phù họp vói thòi gian dã neu trong Dè án.

1.6. Cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu va Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong:
- Chiu trach nhiem truoc Thu tuong Chinh phu va Ban Dieu hanh De an trong viec thuc hien cac nhiem vu duoc giao neu trong tung tieu De an;
- Trong pham vi chuc nang co trach nhiem phoi hop voi co quan chu tri trien khai nhung noi dung co lien quan da neu trong tung tieu De an, dinh ky 6 thang bao cao Thu tuong Chinh phu tinh hinh va ket qua thuc hien.

2. Thoi gian thuc hien
Thoi gian cua De an duoc xac dinh trong tung tieu De an. Den cuoi  nam 2010 se to chuc tong ket danh gia ket qua thuc hien De an.
3. Cac yeu cau ve nguon luc
3.1. Ve nhan luc:
- Doi ngu chuyen gia cua cac bo, nganh va dia phuong;
- Cac chuyen gia gioi ve cac linh vuc lien quan khong thuoc bien che bo, nganh hay dia phuong.
3.2. Ve tai chinh:

- Cac khoan chi:
+ Xay dung chuong trinh, ke hoach cua cac tieu De an;
+ To chuc khao sat cac bo, nganh, dia phuong va nuoc ngoai;
+ Dieu tra, khao sat, thong ke, tap hop: thu tuc hanh chinh, dieu kien kinh doanh, mau don, mau to khai trong ho so thu tuc hanh chinh, ho so thu tuc hanh chinh tren cac linh vuc quan ly nha nuoc;
+ Thue chuyen gia tu van;
+ To chuc hoi thao lay y kien cac nha khoa hoc, nha quan ly;
+ Xay dung, hoan chinh du thao bao cao va cac van ban phap quy;
+ To chuc tap huan, trien khai thuc hien;
+ Xay dung co so du lieu va thiet lap he thong co so du lieu tren Trang thong tin dien tu cua Chinh phu, cua bo, nganh va dia phuong.
- Du toan kinh phi cho viec thuc hien De an Don gian hoa thu tuc hanh chinh tren cac linh vuc quan ly giai doan 2007 - 2010:

Can cu vao De an da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet va du toan chi tiet do co quan chu tri lap, Bo Tai chinh phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu co trach nhiem bo tri kinh phi ngan sach de thuc hien De an, trong do co phan theo nhu cau hang nam.
Kinh phi thuc hien cho tung tieu De an do ngan sach nha nuoc bao dam trong du toan chi ngan sach hang nam cua cac co quan thuc hien nhiem vu da quy dinh trong tung tieu De an.

4. Ban Dieu hanh De an
Thanh lap Ban Dieu hanh De an Don gian hoa thu tuc hanh chinh tren cac linh vuc quan ly nha nuoc giai doan 2007 - 2010.
Thanh phan: Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu lam Truong ban, cac uy vien la dai dien lanh dao Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh, Bo Noi vu, Bo Tu phap, Van phòng Quóc họi; dai dien lanh dao Vu Cai cach hanh chinh Van phong Chinh phu la uy vien thu ky.
Giup viec Ban Dieu hanh De an co To thu ky, bao gom lanh dao, chuyen vien Vu Cai cach hanh chinh va mot so can bo, chuyen vien cua Van phong Chinh phu, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh, Bo Noi vu, Bo Tu phap, Van phòng Quóc họi.

Ban Dieu hanh va To thu ky hoat dong kiem nhiem.
Ban Dieu hanh duoc su dung con dau cua Van phong Chinh phu. Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu quyet dinh thanh lap Ban Dieu hanh, To thu ky va ban  hanh Quy che lam viec cua Ban Dieu hanh.
Ban Dieu hanh chiu trach nhiem truoc Thu tuong Chinh phu ve ket qua to chuc thuc hien De an; xem xét, cho ý kién và nghiẹm thu sản phảm của tùng tiẻu dè án; theo dõi, don dóc kiẻm tra các bọ, co quan ngang bọ, co quan thuọc Chính phủ, Ủy ban nhan dan các tỉnh, thành phó trục thuọc Trung uong trong viẹc thục hiẹn nhiẹm vụ duọc giao; tong ket De an, xay dung nhiem vu cho nhung nam tiep theo, trinh Thu tuong xem xet, quyet dinh; tu giai the sau khi hoan thanh nhiem vu./.

THU TUONG
NGUYEN TAN DUNG – da ky