Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3240734/14012012.aspx

Bai phat bieu cua dong chi Le Hong Anh tai Hoi nghi Tong ket cong tac Tuyen giao toan quoc nam 2011

Ngay 13/1/2012, tai hoi nghi tong ket cong tac nam 2011 va trien khai phuong huong, nhiem vu cong tac Tuyen giao nam 2012, dien ra tai Da Nang, dong chi Le Hong Anh,  Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu da co bai phat bieu quan trong. TTXVN tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu:     

Hom nay, trong khong khi mung xuan moi, mung dat nuoc doi moi, mung Dang ta tron 82 tuoi, thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu du Hoi nghi tong ket cong tac tuyen giao toan quoc nam 2011, toi xin gui toi cac dong chi tham du Hoi nghi cung toan the doi ngu can bo lam cong tac tuyen giao ca nuoc loi tham hoi, loi chuc mung nam moi tot dep nhat.  

Thua cac dong chi,

Nam 2011, tinh hinh chinh tri, kinh te the gioi va khu vuc dien bien rat phuc tap : kinh te the gioi suy thoai, nhat la cac nen kinh te lon My, EU, Nhat Ban; thi truong chung chau Au roi vao khung hoang tram trong; su bien dong chinh tri - xa hoi cua mot loat nuoc Bac Phi va Trung Dong; cang thang va xung dot tren Bien Dong lien quan den loi ich va chu quyen lanh tho ngay cang ro net… O trong nuoc co rat nhieu kho khan, nhu : tinh hinh lam phat, gia ca tang cao; tham nhung, lang phi va cac tieu cuc xa hoi van chua duoc ngan chan, day lui; an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi tiep tuc dien bien phuc tap, tai nan giao thong,  toi pham hinh su va te nan xa hoi chua giam;  t hien tai, dich benh, o nhiem moi truong, ve sinh an toan thuc pham va bien doi khi hau, lut lon o mien Trung, mien Nam; hoat  dong chong pha cua cac the luc thu dich ngay cang quyet liet va tinh vi... Song, voi su lanh dao va quan ly tich cuc, khan truong cua Dang va Nha nuoc, su quyet tam, co gang cua toan Dang, toan dan, toan quan, nuóc ta van duy tri duoc toc do phat trien kinh te kha cao so voi khu vuc va the gioi, chinh tri xa hoi on dinh, an ninh, quoc phong duoc bao dam, vi the cua nuoc ta tren truong quoc te tiep tuc duoc nang cao; Viet Nam van la diem den hap dan cua cac nha dau tu nuoc ngoai;  cung voi nhung thanh tuu dat duoc trong viec bao dam an sinh xa hoi duoc nhan dan dong tinh ung ho va quoc te danh gia cao...  Trong boi canh do, nganh Tuyen giao da thuc hien va hoan thanh tot khoi luong cong viec rat lon:      

1- Ban Tuyen giao Trung uong va ban tuyen giao cac cap, cac nganh da quan triet cac nghi quyet, chi thi cua Dang, phap luat, chinh sach cua Nha nuoc, bam sat tinh hinh thuc tien dat nuoc va quoc te, tham muu voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac cap uy lanh dao, chi dao va trien khai thuc hien toan dien, dong bo cac nhiem vu cua cong tac tuyen giao. Cac linh vuc cong tac giao duc ly luan chinh tri, tuyen truyen, bao chi - xuat ban, van hoc nghe thuat, giao duc - dao tao, khoa hoc - cong nghe, moi truong, cac van de xa hoi… deu co chuyen bien, dat duoc nhung ket qua tich cuc.      

 2- Toan nganh da tich cuc, chu dong tham muu va truc tiep trien khai thuc hien Chi thi 01-CT/TW cua Bo Chinh tri ve hoc tap, quan triet Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang va nghi quyet dai hoi dang bo cac cap; tung buoc doi moi hinh thuc quan triet nghi quyet; quan tam chi dao xay dung va trien khai chuong trinh hanh dong, gop phan nang cao nhan thuc, tang cuong su thong nhat trong Dang, su phan khoi, dong thuan va tin tuong cua toan xa hoi, hinh thanh quyet tam chinh tri dua nghi quyet dai hoi dang cac cap som di vao cuoc song; da  tham muu cho cap uy xay dung ke hoach trien khai thuc hien nhung noi dung cong viec chu yeu trong Chi thi so 03-CT/TW cua Bo Chinh tri va Ke hoach so 03-KH/TW cua Ban Bi thu ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.     

3- Phoi hop voi cac ban, bo, nganh Trung uong tich cuc trien khai hoan thanh nhieu de an quan trong va co chat luong do Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu giao. Ban tuyen giao cac dia phuong tap trung tham muu cho cap uy cu the hoa Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang va nghi quyet dai hoi dang bo cac cap thanh cac nghi quyet chuyen de, cac de an, cac chuong trinh hanh dong cu the phu hop voi tung dia phuong, don vi; don doc, kiem tra, danh gia viec cu the hoa cac nghi quyet, chi thi cua Dang thanh cac chinh sach, co che, che do cu the.     Cong tac tuyen giao da bam sat va phuc vu kip thoi, thiet thuc cac hoat dong cua Dang, cua dat nuoc, dia phuong; tich cuc dong vien, co vu qua trinh phan dau cua can bo, dang vien va nhan dan ta khac phuc kho khan, thach thuc, hoan thanh nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong, an ninh, doi ngoai, gop phan cung co niem tin cua nhan dan vao su lanh dao cua Dang, su quan ly, dieu hanh cua Nha nuoc.    

 4- Viec  chi dao cong tac tuyen truyen, dinh huong du luan xa hoi truoc nhung van de buc xuc cua nhan dan nham tao su thong nhat trong nhan thuc va hanh dong co nhieu tien bo. Hoat dong cua nganh da bam sat thuc tien doi song xa hoi; nhung van de va su kien lon, quan trong cua dat nuoc va tinh hinh the gioi deu duoc khan truong xay dung bao cao trinh cap uy va chu dong, cung cap nhanh thong tin chinh thong cho can bo chu chot toan nganh, chi dao dinh huong tuyen truyen, dinh huong du luan xa hoi.      

5- Cong tac phoi hop trong trong linh vuc tuyen giao va giua nganh Tuyen giao voi cac co quan quan ly nha nuoc co chuyen bien tich cuc, trong : xay dung, to chuc thuc hien chuong trinh cong tac voi cac co quan quan ly nha nuoc; theo doi, danh gia hoat dong cua cac co quan trong khoi; tich cuc tham gia xay dung bo may, to chuc can bo cua cac don vi trong khoi; nganh cung dat duoc nhieu ket qua trong cong tac xay dung to chuc bo may, dao tao, boi duong can bo. 

Ket qua tren khang dinh y chi quyet tam, su tan tuy, tam huyet cua doi ngu can bo lam cong tac tuyen giao cua Dang trong ca nuoc. Thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu, toi nhiet liet chuc mung va bieu duong nhung ket qua da dat duoc cua Ban Tuyen giao Trung uong, ban tuyen giao cac cap, doi ngu can bo lam cong tac tuyen giao trong toan quoc, da dong gop tich cuc vao thanh tuu chung cua Dang va dat nuoc trong nam 2011.      

Thua cac dong chi,      

Ben canh nhung ket qua da dat duoc, cong tac tuyen giao trong nam 2011 van con nhung mat han che, yeu kem : (1) Hieu qua cong tac tu tuong con han che, nhat la dau tranh chong tham nhung, lang phi, tieu cuc, chong suy thoai ve tu tuong chinh tri, pham chat dao duc, loi song, cac te nan xa hoi chua dap ung yeu cau nhiem vu; (2) Cong tac chi dao dinh huong hoat dong bao chi, xuat ban, van hoa, van nghe da chu dong, thuong xuyen, quyet liet hon nhung con chua vung chac; dau tranh, phan bac cac quan diem sai trai, chong am muu, thu doan "dien bien hoa binh" cua cac the luc thu dich con chua sac ben, thieu kip thoi, tinh thuyet phuc chua cao; (3) Cong tac nam bat du luan xa hoi, dien bien tu tuong trong can bo, dang vien va cac tang lop nhan dan co luc, co noi con chua duoc sat dung, trong viec du bao va tham muu chi dao dinh huong tu tuong, du luan xa hoi con chua hieu qua; (4) Chat luong tham muu lanh dao, chi dao tren linh vuc khoa giao con co mat han che;  viec trien khai thuc hien Chi thi so 03-CT/TW ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trien khai o nhieu noi con lung tung; (5) C hat luong, hieu qua hoc tap, quan triet cac chi thi, nghi quyet cua Dang, chinh sach phap luat cua Nha nuoc chua cao ; cong tac chi dao the che hoa chu truong, duong loi cua Dang thanh chinh sach, che do, quy dinh cu the de dua nghi quyet, chi thi cua Dang vao cuoc song con chua cham… Day la nhung van de cac dong chi can tap trung thao luan ky va co giai phap tich cuc de khac phuc trong thoi gian toi.      

Thua cac dong chi     ,    

Cong tac tuyen giao cua Ðang trong nam 2012 va nhung nam toi dung truoc boi canh quoc te va trong nuoc co nhieu kho khan, thach thuc va dien bien phuc tap, kho luong. De gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XI cua Dang, toi co ban dong tinh voi nhung tong ket, danh gia va nhung phuong huong, nhiem vu neu trong Bao cao cua cac dong chi, dong thoi nhan manh mot so noi dung sau: 

Mot la, tiep tuc chi dao to chuc tot viec tuyen truyen, quan triet va trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI, cac nghi quyet, ket luan hoi nghi Trung uong 2, 3, 4 (khoa XI) va nghi quyet cua dai hoi dang va cap uy cac cap, dac biet la Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4  ve Xay dung ket cau ha tang dong bo, phuc vu su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc giai doan 2011 - 2020 va Mot so van de cap bach ve xay dung Dang trong tinh hinh hien nay ( se duoc ban hanh toi day); tao su dong thuan va quyet tam cao trong can bo, dang vien va nhan dan. T uyen truyen va tham muu de chi dao thuc hien co hieu qua Chi thi so 03-CT/TW cua Bo Chinh tri va Ke hoach so 03-KH/TW cua Ban Bi thu ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. T uyen truyen sau rong, co trong tam,  trong diem cac ngay le lon trong nam 2012 nham khoi day truyen thong yeu nuoc, long tu hao, tu ton dan toc, tao su thong nhat y chi va hanh dong cua toan Dang, toan dan.      

Hai la, doi moi noi dung, phuong thuc cong tac tuyen giao. Nang cao nang luc du bao, kip thoi phat hien nhung van de moi nay sinh trong xa hoi; chu dong nam bat tinh hinh; tham gia giai quyet nhung diem nong, buc xuc trong xa hoi; nang tam chat luong tham muu, tinh thuyet phuc va tinh chien dau cao trong cong tac chinh tri, tu tuong. Chu dong va thuong xuyen phoi hop voi cac co quan chuc nang nam vung cac dinh huong tu tuong, tam trang cua can bo, dang vien va nhan dan; tap trung vao cac su kien lon, nhung van de trong tam, trong diem, nhung buc xuc, noi com trong xa hoi, tranh bi dong, bat ngo. Chu dong, nhay ben, sac sao, linh hoat trong dau tranh chong am muu "dien bien hoa binh", cac hoat dong chong pha duoi nhieu hinh thuc cua cac the luc thu dich, phan dong, co hoi chinh tri.    

Ba la, bam sat Chuong trinh toan khoa cua Ban Chap hanh Trung uong, Chuong trinh nam 2012 cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu va xuat phat tu yeu cau thuc tien, chu dong tham muu, de xuat nhung van de va noi dung nham trien khai cac chuong trinh, de an cong tac trong linh vuc cong tac tuyen giao. Thuong xuyen don doc, kiem tra, so ket, tong ket viec thuc hien cac nghi quyet, chi thi va ket luan cua Dang trong linh vuc tuyen giao. 

Bon la, day manh nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien, giai dap co can cu khoa hoc nhung van de lon ma thuc tien dat nuoc dang dat ra, cung cap luan cu khoa hoc cho nhung quyet sach cua Dang; nghien cuu nhung van de kinh te - xa hoi the gioi va trong nuoc, de xuat nhung giai dap dung dan, kip thoi nham chu dong ngan chan suy giam kinh te, day lui lam phat, on dinh kinh te vi mo, tai co cau nen kinh te, doi moi mo hinh tang truong, duy tri tang truong kinh te hop ly, ben vung. Tap trung vao ba khau dot pha trong Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi va tam moi quan he lon trong Cuong linh da duoc thong qua tai Dai hoi XI, nhat la nhung van de moi xuat hien trong qua trinh doi moi dat nuoc. Day la cong viec de cac dong chi tham gia gop phan nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang va thong qua do, de boi duong, dao tao doi ngu can bo co trinh do ly luan va chuyen mon cao cho nganh Tuyen giao.     

Nam la, de dap ung yeu cau ngay cang cao cua cong cuoc doi moi, hoi nhap quoc te, nhung doi hoi cap thiet va lau dai cua nhiem vu chuyen mon, can phai cung co, kien toan to chuc bo may tuyen giao cac cap; phat trien doi ngu, nang cao trinh do chuyen mon, nghiep vu, chat luong hoat dong cua nganh . H uong manh ve co so, tang cuong quan he cong tac, thong tin hai chieu giua Trung uong, dia phuong va co so de nam bat, giai quyet kip thoi cac van de nay sinh, nhung tu tuong, tam trang xa hoi buc xuc, gop phan dam bao an ninh tu tuong va thuc hien tot an sinh xa hoi.     

Thua cac dong chi,        

Dang ta luon coi trong cong tac tuyen giao; nganh Tuyen giao luon giu duoc truyen thong tot dep cua minh. Dat nuoc dang buoc vao mot nam moi voi khi the va luc moi. Toi tin rang, nam 2012 voi su no luc phan dau cua toan Dang, toan dan, su no luc nganh Tuyen giao, chung ta nhat dinh se dat duoc nhieu thanh tuu to lon hon nua.      

Voi niem tin tuong do, toi xin chuc nganh Tuyen giao ca nuoc hoan thanh xuat sac nhiem vu nam 2012, xung dang voi su tin cay cua Dang, Nha nuoc va nhan dan. Nhan dip chuan bi don tet Nham Thin, chuc cac dong chi va gia dinh manh khoe, hanh phuc, thanh cong moi, thang loi moi.  

   Xin cam on.