Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/324226/03092007.aspx

Tra Vinh: Nhieu can bo bi de nghi truy to vi tham o tai san
Nhung can bo tham o tai san bi lanh an.

Lien tiep trong nhung thang qua, co quan CSDT - Cong an tinh Tra Vinh ra quyet dinh khoi to nhieu vu an va de nghi Vien VKSND truy to nhieu doi tuong  la can bo Nha nuoc o dia phuong, loi dung so ho trong cong tac quan ly de chiem doat tai san hang ty dong.

Ngay 9/8, co quan CSDT - Cong an tinh Tra Vinh tong dat quyet dinh khoi to, thuc hien bat tam giam Nguyen Van Su, Tran Van Nghia (Pho Van phong UBND huyen Cau Ngang) va Nguyen Thi Be Ha, Bui Thi Thanh Binh (ke toan, thu quy UBND huyen Cau Ngang) vi co hanh vi tham o tai san va co y lam trai cac quy dinh Nha nuoc ve quan ly kinh te, gay hau qua nghiem trong. Cac doi tuong tren da lam sai nguyen tac, ky khong chung tu gay thiet hai gan hon 1,818 ty dong.

Dau thang 8/2007, Cong an tinh Tra Vinh cung da co ket luan chinh thuc, chuyen ho so de nghi truy to doi voi Tran Van Duc, 41 tuoi, nguyen can bo Ban Thuong binh xa Phong Phu, huyen Cau Ke, ve toi Tham o tai san. Duc duoc co quan giao nhiem vu quan ly theo doi ho so cac che do uu dai chinh sach va nhan tien uu dai che do thuong binh, liet sy de cap phat lai cho cac gia dinh huong chinh sach.

Tu nam 1999 den 2003, gia dinh cua 2 thuong binh va 8 nguoi huong che do liet si da chet den bao cho Duc de cat che do tro cap va nop so lai. The nhung Duc khong bao cao su viec len cap tren ma am tham lap ho so cua 10 truong hop noi tren de nhan tien bo tui rieng. Tong so tien ma Duc chiem doat la 125.346.000 dong. 

Truoc do, co quan CSDT da lam ro hanh vi tham o co su thong dong voi nhau giua 5 can bo chu chot tai thi tran Chau Thanh, huyen Chau Thanh, voi so tien hon 122 trieu dong.

Cac doi tuong gom: Huynh Quang Hung (53 tuoi, nguyen Bi thu thi tran), Duong Van Dien (42 tuoi, Chu tich MTTQ thi tran), Huynh Hung Lac (30 tuoi, ke toan Ban Tai chinh thi tran), Huynh Long Hien (41 tuoi, can bo tai chinh ke toan UBND thi tran), Tran Trung Tinh (28 tuoi, Pho ban Tuyen giao thi tran).

Thanh tra tinh Tra Vinh vua co ket luan chinh thuc ve hang loat sai pham ve quan ly tai chinh tai Trung tam Khuyen ngu tinh Tra Vinh. Tu nam 2000 den 2006, trung tam nay quan ly va su dung khoang 7 ty dong nguon von tu ngan sach, the nhung Ban Giam doc tim moi cach "khai thac" tien quy de su dung cho muc dich ca nhan len den hon 2,56 ty dong. Trong do chi tinh rieng viec chi sai nguyen tac da len den 1,583 ty dong.

Vu tham o tai san tai Cong ty Mia Duong Tra Vinh da duoc co quan CSDT - Cong an tinh Tra Vinh dieu tra lam ro, khoi to Tai Van Thai, 44 tuoi, la can bo Phong Nguyen lieu da tham o 86 trieu dong. Thai loi dung so ho thieu kiem tra cua cong ty da thu 24 hop dong cua 24 ho dan o cac xa noi tren voi so tien 86.204.250 dong, khong nop ve cong ty, tieu ca nhan.

Hang loat nhung vu an tham o tai san ke tren deu xuat phat tu nguyen nhan thieu kiem tra quan ly cua co quan chu quan trong thoi gian dai nen da de xay ra cac vu viec vi pham. Truong hop cua Huynh Van Khanh, 38 tuoi, ngu ap Tra Ot, xa Thong Hoa, huyen Cau Ke). Khanh nguyen la chap hanh vien thi hanh an dan su huyen Cau Ke, tinh Tra Vinh, tu nam 2003 den 2006 , trong qua trinh cong tac thu ly ho so thi hanh an dan su, Khanh da thu tong cong 25 ho so cua 30 duong su lien quan den thi hanh an dan su voi so tien tren 213,21 trieu dong va 79,5 chi vang 24k.

Loi dung viec thieu kiem tra, khong nhap quy don vi, Khanh co tinh gay kho de trong thi hanh an de thi hanh kieu nho giot va chiem doat tren 164,3 trieu dong va 4,5 chi vang cua nhung nguoi duoc thi hanh an.

Dang Thi Nga, 57 tuoi, la Pho Chu tich Hoi Phu nu xa Hieu Tu, huyen Tieu Can, phu trach cong tac phong trao phu nu. Loi dung su thieu kiem tra, Nga da thu tien von vay dao han cua 22 ho voi so tien gan 61 trieu dong khong nop lai cho Ngan hang Chinh sach huyen Tieu Can, ma dem tieu xai ca nhan. Nga da dung gia hien truong, dung kim cat khoa tu, de do loi so tien da bi ke trom lay cap. Tuy nhien, toan bo hanh vi cua Nga khong the qua mat co quan dieu tra.

Truong hop cua Le Cong Suong, 40 tuoi nguyen la Truong ban Tai chinh xa Ngoc Bien, huyen Tra Cu cung bi khoi to, bat tam giam vi lien quan den toi tham o 86,859 trieu dong.

Trieu Thanh Phong (43 tuoi, nguyen la Pho phong Ke toan - kiem thu quy Cong ty Giong va Dich vu nong nghiep tinh Tra Vinh, bi TAND tinh Tra Vinh phat 18 nam tu vi toi Tham o tai san voi so tien tren 710.740.361 dong; Nguyen Thi Hong Vinh (33 tuoi, nguyen la thu quy Cong ty Phat trien Nha Tra Vinh) phai lanh an 15 nam tu, vi toi Tham o tai san voi so tien tren 423,5 trieu dong