Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3257212/10022012.aspx

Thu tuong: Phai xu ly nghiem lanh dao chinh quyen Tien Lang
 <h1 class="pb10">Thu tuong: Phai xu ly nghiem lanh dao chinh quyen Tien Lang
UBND huyen Tien Lang, thanh pho Hai Phong da co nhung sai pham trong giao dat, thu hoi dat, cuong che thu hoi dat.


Do la thong tin chinh thuc duoc Bo truong  - Chu nhiem Van phong Chinh phu Vu Duc Dam cong bo tai cuoc gap mat bao chi de thong bao ket luan cua Thu tuong ve vu cuong che tai san tai Tien Lang (Hai Phong).

Cu the, UBND huyen Tien Lang, thanh pho Hai Phong da co  nhung sai pham trong giao dat, thu hoi dat, cuong che thu hoi dat da giao cho ong Doan Van Vuon nhu sau:

Ve viec giao dat, thu hoi dat:

- Quyet dinh so 447/QD-UB ngay 4/10/1993 cua UBND huyen Tien Lang giao 21 ha dat cho ong Doan Van Vuon la phu hop voi quy dinh cua phap luat dat dai tai thoi diem ban hanh.

- Quyet dinh so 220/QD-UB ngay 9/4/1997 cua UBND huyen Tien Lang giao bo sung 19,3 ha dat cho ong Doan Van Vuon vao muc dich  nuoi trong thuy san voi thoi han 14 nam, tinh tu ngay 4/10/1993 la dung tham quyen va phu hop voi thuc te su dung dat. Tuy nhien quyet dinh nay khong dung voi quy dinh cua phap luat dat dai ve giao dat, cho thue dat; ve thoi han giao dat va thoi diem tinh thoi han giao dat.

- Cac Quyet dinh so 460/QD-UBND ngay 23/4/2008, Quyet dinh so 461/QD-UBND ngay 7/4/2009 cua UBND huyen Tien Lang thu hoi dat cua ong Doan Van Vuon voi ly do het thoi han su dung la khong dung voi quy dinh cua Luat Dat dai 2003 va Nghi Dinh 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai nam 2003.        

Ve viec cuong che thu hoi dat: Do quyet dinh thu hoi dat khong dung voi quy dinh cua phap luat dat dai nen quyet dinh cuong che thu hoi dat cung khong dung phap luat. Mat khac, viec to chuc cuong che thu hoi dat cua UBND huyen Tien Lang cung co nhieu thieu sot, sai pham.

Ve viec pha do nha cua ong Doan Van Vuon: Viec lanh dao chinh quyen dia phuong chi dao pha nha cua ong Doan Van Vuon la co dau hieu vi pham phap luat hinh su can phai duoc khoi to, dieu tra lam ro va xu ly nghiem minh.

Thu tuong Chinh phu hoan nghenh viec lanh dao thanh pho Hai Phong nghiem tuc kiem diem, nhan khuyet diem, trach nhiem va da lanh dao, chi dao can thiet doi voi vu viec nay. Thu tuong Chinh phu yeu cau lanh dao thanh pho Hai Phong tiep tuc thuc hien tot cac cong viec sau:

- Chi dao thu hoi cac quyet dinh khong dung phap luat cua UBND huyen Tien Lang ve viec thu hoi dat va cuong che thu hoi dat da giao cho ong Doan Van Vuon. Xu ly cac vi pham ve su dung dat cua ong Doan Van Vuon theo quy dinh cua phap luat va lam thu tuc cho ong Doan Van Vuon su dung dat theo dung quy dinh cua Luat Dat dai. Chi dao Toa an Nhan dan thanh pho Hai Phong va Toa an Nhan dan huyen Tien Lang nghiem tuc kiem diem viec xet xu doi voi vu viec nay.

- Chi dao co quan bao ve phap luat khoi to, dieu tra va som dua ra xet xu nghiem minh theo dung quy dinh cua phap luat viec pha do nha cua ong Doan Van Vuon. Dinh chi cong tac nhung can bo da chi dao pha do nha cua ong Doan Van Vuon.

- Chi dao co quan bao ve phap luat khan truong dua vu an “giet nguoi va chong nguoi thi hanh cong vu” ra xet xu cong khai, bao dam tinh nghiem minh cua phap luat. Kien nghi cac co quan tien hanh to tung xem xet tinh tiet giam nhe doi voi bi cao do cac quyet dinh khong dung phap luat cua UBND huyen Tien Lang.  

- Chi dao huyen Tien Lang va xa Vinh Quang kiem diem, lam ro trach nhiem va co hinh thuc xu ly theo dung quy dinh cua Dang, phap luat cua Nha nuoc doi voi cac to chuc, ca nhan lien quan den nhung vi pham trong viec giao dat, thu hoi dat, to chuc cuong che, pha do nha cua ong Doan Van Vuon.

Dong thoi, theo Thu tuong, lanh dao thanh pho Hai Phong kiem diem lam ro trach nhiem ve viec:   

- Chap thuan de nghi cuong che thu hoi dat khong dung phap luat cua UBND huyen Tien Lang. 

- Khi vu viec xay ra cham chi dao lam ro dung sai va trach nhiem cua tap the, ca nhan; bao cao chua day du - nghiem tuc voi Thu tuong Chinh phu; viec thuc hien cung cap thong tin chua kip thoi, thieu chat che gay buc xuc trong du luan.

- Lanh dao thanh pho Hai Phong cung can kiem diem rut kinh nghiem sau sac qua vu viec nay va chi dao ra soat, chan chinh cong tac quan ly nha nuoc ve dat dai, kien toan bo may va nang cao chat luong doi ngu can bo cong chuc lam cong tac quan ly nha nuoc ve dat dai, khong de xay ra vu viec tuong tu. Som on dinh tinh hinh moi mat cua huyen Tien Lang. Thuc hien tot Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang.

Nhung cong viec tren phai duoc thuc hien khan truong, nghiem tuc voi tinh than trach nhiem cao va bao cao Thu tuong Chinh phu ket qua thuc hien.

Qua vu viec cuong che thu hoi dat noi tren, Thu tuong Chinh phu yeu cau:

- UBND cac tinh, thanh pho trong ca nuoc chu dong ra soat, chan chinh cong tac quan ly nha nuoc ve dat dai, nhat la viec thu hoi va cuong che thu hoi dat bao dam theo dung quy dinh cua phap luat. De cao trach nhiem, tap trung giai quyet tot cac khieu nai, to cao cua cong dan ve dat dai

- Bo Tai nguyen va Moi truong chu tri phoi hop voi cac bo nganh lien quan tien hanh ra soat, sua doi bo sung cac quy dinh ve quan ly, su dung dat dai. Khan truong tien hanh tong ket thuc hien Nghi quyet Trung uong 7 khoa IX ve tiep tuc doi moi chinh sach, phap luat dat dai de kien nghi sua doi Luat dat dai cho phu hop voi thuc te tinh hinh va yeu cau phat trien moi.

- Bo Tu phap nghien cuu, de xuat xay dung the che de kiem soat viec ban hanh cac quyet dinh hanh chinh cua chinh quyen cac cap.

- Thu tuong Chinh phu kien nghi Chanh an Toa an Nhan dan Toi cao theo tham quyen xem xet theo thu tuc tai tham doi voi ban an, quyet dinh cua Toa an Nhan dan thanh pho Hai Phong va Toa an Nhan dan huyen Tien Lang.

Thu tuong Chinh phu hoan nghenh cac co quan thong tin dai chung da gop phan tich cuc de cac co quan chuc nang lam sang to va co su chi dao phu hop doi voi vu viec nay. Yeu cau cac co quan thong tan bao chi tiep tuc phat huy vai tro va trach nhiem cua minh, dong gop thiet thuc hon nua vao viec xay dung Dang va bo may nha nuoc trong sach vung manh, phat huy quyen lam chu va bao ve loi ich chinh dang cua nhan dan. Nghiem tuc rut kinh nghiem, het suc tranh viec dua tin khong khach quan, khong dung ban chat su viec lam phuong hai den loi ich cua dat nuoc va nguoi dan.

Thu tuong cung yeu cau Bo Thong tin Truyen thong phoi hop voi Ban tuyen giao Trung uong va cac co quan chu quan, tang cuong chi dao, quan ly, tao dieu kien thuan loi cho bao chi hoat dong dung chu truong cua Dang va phap luat cua Nha nuoc, tich cuc tham gia tuyen truyen dinh huong du luan xa hoi; kip thoi chan chinh, xu ly nhung vi pham de bao chi nuoc ta ngay cang vung manh, dong gop xung dang vao cong cuoc xay dung va bao ve To quoc.

Thu tuong Chinh phu hoan nghenh nhung y kien dong gop tam huyet, xac dang doi voi vu viec nay cua cac vi lao thanh, cac chuyen gia va nhieu can bo, nhan dan da gui truc tiep den Thu tuong hoac thong qua cac phuong tien thong tin dai chung va mong tiep tuc nhan duoc y kien dong gop xay dung doi voi viec quan ly, dieu hanh cua Chinh phu va chinh quyen cac cap.