Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3259016/13022012.aspx

Vu Tien Lang: Hai Phong cap tap “kiem diem”
 <h1 class="pb10">Vu Tien Lang: Hai Phong cap tap “kiem diem”
Hai ngay sau khi nhan duoc Thong bao so 43/TB-VPCP ngay 10/2/2012 cua Van phong Chinh phu thong bao ket luan cua Thu tuong Chinh phu ve vu viec cuong che thu hoi dat o xa Vinh Quang, huyen Tien Lang, Thuong vu Thanh uy Hai Phong da ban hanh ban ke hoach trien khai thuc hien ket luan voi kha nhieu noi dung quan trong.


Cu the, Ban can su dang UBND thanh pho phai chi dao thu hoi cac quyet dinh khong dung phap luat cua UBND huyen Tien Lang ve viec thu hoi dat va cuong che thu hoi dat da giao cho ong Doan Van Vuon; xu ly cac vi pham ve su dung dat cua ong Doan Van Vuon theo dung cac quy dinh cua phap luat va lam thu tuc cho ong Doan Van Vuon su dung dat theo dung quy dinh cua Luat Dat dai.

Ban can su dang UBND thanh pho cung phai kiem diem lam ro trach nhiem ve viec chap thuan de nghi cuong che thu hoi dat khong dung phap luat cua UBND huyen Tien Lang; cung nhu khi vu viec xay ra cham chi dao lam ro dung sai va trach nhiem cua tap the, ca nhan; bao cao chua day du - nghiem tuc voi Thu tuong Chinh phu; viec thuc hien cung cap thong tin chua kip thoi, thieu chat che gay buc xuc trong du luan.

Dang uy Cong an thanh pho duoc yeu cau phai chi dao nhanh chong dieu tra de dua ra xet xu nghiem minh theo dung quy dinh cua phap luat viec pha do nha cua ong Doan Van Vuon; kiem diem trach nhiem cua Cong an huyen Tien Lang ve viec khong tham muu tot cho UBND huyen Tien Lang; khong nam chac tinh hinh; xu ly tinh huong khong tot de gay hau qua nghiem trong.

Dang uy Cong an thanh pho va Ban can su dang Vien Kiem sat nhan dan thanh pho, Toa an Nhan dan thanh pho phai khan truong dua vu an “giet nguoi va chong nguoi thi hanh cong vu” ra xet xu cong khai, bao dam tinh nghiem minh cua phap luat. Xem xet tinh tiet giam nhe doi voi bi cao do cac quyet dinh khong dung phap luat cua UBND huyen Tien Lang.

Cung o cap thanh pho, Ban can su dang Toa an Nhan dan thanh pho phai xin y kien cua Ban can su dang Toa an Nhan dan Toi cao ve viec chi dao Toa an Nhan dan thanh pho Hai Phong va Toa an Nhan dan huyen Tien Lang nghiem tuc kiem diem viec xet xu doi voi vu viec nay. Trong khi do, Ban can su dang Vien Kiem sat nhan dan thanh pho phai xin y kien cua Ban can su dang Vien Kiem sat nhan dan Toi cao ve viec chi dao kiem diem trach nhiem ve viec kiem sat doi voi viec xet xu vu viec nay.

Dang uy Bo Chi huy quan su thanh pho phai chi dao kiem diem Ban chi huy quan su huyen Tien Lang ve viec khong tham muu tot cho UBND huyen Tien Lang trong viec to chuc cuong che thu hoi dat; tu y dieu dong luc luong khong bao cao xin phep cap tren theo quy dinh, theo dung tinh than chi dao cua Dang uy Quan khu 3.

Ban tuyen giao Thanh uy, So Thong tin va Truyen thong cung phai kiem diem ve viec tham muu cho Thanh uy, UBND thanh pho viec to chuc cung cap thong tin va dinh huong thong tin tren cac phuong tien thong tin dai chung.

O cap huyen, ban ke hoach yeu cau Thuong vu Huyen uy Tien Lang kiem diem lam ro trach nhiem va de xuat hinh thuc xu ly theo dung quy dinh cua Dang, phap luat cua nha nuoc doi voi to chuc, ca nhan lien quan den nhung vi pham trong viec giao dat, thu hoi dat, to chuc cuong che thu hoi dat.

Co quan nay cung co nhiem vu chi dao viec dinh chi cong tac doi voi can bo va chi dao Dang uy xa Vinh Quang kiem diem trach nhiem tap the va ca nhan co lien quan den vu pha do nha cua ong Doan Van Vuon; tap trung chi dao thuc hien cac nhiem vu phat trien kinh te-xa hoi, quoc phong-an ninh cua huyen, som on dinh tinh hinh tu tuong can bo dang vien va quan chung nhan dan dia phuong.

Dang chu y la ban ke hoach cung da yeu cau tat ca cac lanh dao cao nhat cua Hai Phong tham gia thuc hien. Cu the, ong Nguyen Van Thanh, Uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang, Bi thu Thanh uy, Chu tich Hoi dong Nhan dan thanh pho phai thuong xuyen nghe va cho y kien chi dao qua trinh to chuc thuc hien ket luan cua Thu tuong Chinh phu.

Ong Thanh se truc tiep cho y kien chi dao cac co quan bao ve phap luat, cong an, quan doi, Ban tuyen giao Thanh uy, So Thong tin va Truyen thong thuc hien cac noi dung neu tai ke hoach nay; dong thoi chi dao Ban tuyen giao Thanh uy thuong xuyen nam chac du luan xa hoi, can bo, dang vien trong qua trinh trien khai thuc hien ket luan cua Thu tuong Chinh phu, chu dong kip thoi thong tin dinh huong du luan ve viec thuc hien ket luan cua Thu tuong Chinh phu.

Trong khi do, ong Duong Anh Dien, Pho bi thu Thanh uy, Chu tich UBND thanh pho, Bi thu Ban can su dang UBND thanh pho truc tiep chi dao Ban can su dang UBND thanh pho thuc hien cac noi dung cong viec neu tai ke hoach nay.

Cung trong ngay 12/2, UBND thanh pho Hai Phong cung da ban hanh ke hoach trien khai thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu va Thuong vu Thanh uy, trong do nhan manh truoc 20/2/2012 se tien hanh thu hoi cac quyet dinh khong dung phap luat cua UBND huyen Tien Lang ve viec thu hoi dat va cuong che thu hoi dat da giao cho ong Doan Van Vuon, trong thang 3/2012 se lap doan thanh tra ra soat cac vi pham su dung dat cua ong Doan Van Vuon nhu cho thue lai dat, no dong nghia vu su dung dat va cac vi pham khac (neu co), ket luan, co bien phap xu ly theo quy dinh cua phap luat. Dong thoi xem xet, trien khai cac thu tuc cho ong Doan Van Vuon su dung dat theo quy dinh cua Luat Dat dai 2003.

Ban ke hoach nay cung cong bo viec dinh chi cong tac doi voi ong Le Van Hien, Chu tich UBND huyen; ong Nguyen Van Khanh, Pho chu tich UBND huyen Tien Lang; ong Pham Dang Hoan, Chu tich Hoi dong Nhan dan xa Vinh Quang; ong Le Thanh Liem, Chu tich UBND xa Vinh Quang; to chuc kiem diem, xac dinh trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan cua huyen Tien Lang va xa Vinh Quang lien quan den cac vi pham trong viec giao dat, thu hoi dat, cuong che thu hoi dat.

Ban ke hoach cho biet, tap the lanh dao UBND thanh pho Hai Phong se kiem diem viec "cham chi dao lam ro dung sai va trach nhiem cua tap the, ca nhan; bao cao chua day du - nghiem tuc voi Thu tuong Chinh phu; viec thuc hien cung cap thong tin chua kip thoi, thieu chat che gay buc xuc trong du luan", dong thoi "kiem diem, rut kinh nghiem sau sac qua vu viec nay; co bien phap chi dao, chan chinh toan dien cong tac quan ly Nha nuoc ve dat dai, khong de xay ra vu viec tuong tu".

Ngay 11/2, Hai Phong da cong bo viec lap mot to cong tac cua UBND thanh pho nham giai quyet vu viec, duoi su chi dao truc tiep cua Chu tich UBND thanh pho. Ban dau, to truong to cong tac nay la ong Do Trung Thoai, Pho chu tich UBND thanh pho, nguoi cach day 3 tuan da co nhung phat ngon gay tai tieng ve "thu pham" pha nha ong Doan Van Vuon va tinh "hop ly, dung quy dinh" trong viec cuong che. Mot ngay sau, chuc danh nay da co su dieu chinh, voi ong Dan Duc Hiep, Pho chu tich UBND thanh pho, duoc phan cong lam to truong.