Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3328242/22052012.aspx

Ket qua mot nam trien khai Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri ve "Tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh"

LTS: Ngay 16-5, tai Ha Noi, Ban Bi thu Trung uong Dang da to chuc Hoi nghi So ket mot nam trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri ve “Tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”; phuong huong, nhiem vu trong thoi gian toi. Chung toi xin gioi thieu cung ban doc noi dung chinh cua ban Du thao Bao cao duoc trinh bay tai Hoi nghi.

Ngay 14-5-2011, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 03-CT/TW ve "Tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Sau khi co Chi thi cua Bo Chinh tri, Ke hoach cua Ban Bi thu va huong dan cua cac co quan Trung uong, cac cap uy dang, cac nganh, dia phuong da khan truong trien khai thuc hien. Sau mot nam, da dat duoc mot so ket qua chu yeu nhu sau :
 
I- Ve lanh dao, chi dao to chuc thuc hien Chi thi
 
1- O Trung uong
 
1.1- Xay dung ke hoach va ban hanh cac van ban huong dan thuc hien Chi thi
 
Ngay 01-7-2011, Ban Bi thu da ban hanh Ke hoach 03-KH/TW cu the hoa cac noi dung neu trong Chi thi cua Bo Chinh tri, xac dinh noi dung cong viec va phan cong trach nhiem thuc hien cua cac co quan, don vi den nam 2015.
 
De day manh viec thuc hien hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong cac co quan nha nuoc, ngay 07-11-2011, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Chi thi 1973-CT/TTg trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri.
 
Thuc hien nhiem vu duoc giao trong Chi thi 03-CT/TW, cac ban, nganh Trung uong da ban hanh cac van ban huong dan, quy dinh, quy che... cu the hoa, huong dan thuc hien cac noi dung duoc neu trong Chi thi cua Bo Chinh tri va Ke hoach cua Ban Bi thu.
 
1.2- Thanh lap Bo phan giup viec 
 
Ban Bi thu ra quyet dinh thanh lap va ban hanh Quy che hoat dong cua Bo phan giup viec, gom dai dien lanh dao mot so bo, ban, nganh, Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi o Trung uong, co trach nhiem giup Ban Bi thu trong viec tham muu, de xuat, trien khai viec thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri. Dong thoi, cac thanh vien cua Bo phan giup viec chiu trach nhiem theo doi, giup lanh dao cac ban, nganh, co quan Trung uong chi dao trien khai thuc hien Chi thi o bo, ban, nganh, Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the, co quan noi cong tac. Theo quy che lam viec cua Bo phan giup viec, da thanh lap Bo phan chuyen trach, dat tai Ban Tuyen giao Trung uong.
 
Bo phan giup viec cua Ban Bi thu da hop dinh ky hang quy, hoac dot xuat de xay dung cac van ban du thao trinh Ban Bi thu, thao luan, de xuat ke hoach trien khai thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri, Ke hoach cua Ban Bi thu; to chuc va phuc vu cac doan kiem tra, cac hoi nghi giao ban do cac dong chi Bi thu Trung uong Dang chu tri ve trien khai thuc hien Chi thi tai mot so khu vuc, tinh, thanh pho, co quan Trung uong.
 

1.3- To chuc cac hoi nghi quan triet, trien khai Chi thi
 
Ban Bi thu da to chuc Hoi nghi can bo chu chot, gom dai dien lanh dao cac tinh, thanh pho, cac bo, ban, nganh, Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the chinh tri - xa hoi o Trung uong de pho bien, quan triet trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri va pho bien Ke hoach so 03-KH/TW cua Ban Bi thu.
 
Hoi nghi da quan triet yeu cau, noi dung va huong dan to chuc thuc hien Chi thi, nhan manh vai tro chu dong, sang tao cua cac cap, cac nganh trong trien khai thuc hien, dinh ro thoi gian hoan thanh cac noi dung neu trong ke hoach. Hoi nghi cung danh thoi gian de cac dai bieu thao luan, trao doi ve nhieu van de cu the, tao su thong nhat ve nhan thuc va hanh dong trong trien khai thuc hien Chi thi. 
 
Ban Tuyen giao Trung uong, co quan thuong truc thuc hien Chi thi 03-CT/TW, da to chuc lam viec voi cac co quan co lien quan de ban ve cong tac trien khai Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri va Ke hoach 03-KH/TW cua Ban Bi thu. Tren co so do, da gop phan thuc day viec trien khai thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri.
 
2- O cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong, cac ban, bo, nganh, Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the chinh tri - xa hoi 
 
2.1- O cac dia phuong 
 
Cac tinh uy, thanh uy deu da to chuc hoi nghi quan triet va trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri. Tham gia hoi nghi cap tinh, thanh pho, co cac dong chi lanh dao chu chot cap tinh, dai dien lanh dao cap huyen va tuong duong, ket hop thao luan, huong dan trien khai va chi dao to chuc hoi nghi o cap quan, huyen, nham quan triet va nang cao nhan thuc ve muc dich, yeu cau, noi dung cua viec tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong giai doan moi.
 
Can cu Ke hoach 03-KH/TW cua Ban Bi thu va cac van ban huong dan cua cac co quan Trung uong, cac dia phuong xay dung ke hoach trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri o cac cap. Trong do, xac dinh ro noi dung cac cong viec phai lam, phan cong trach nhiem thuc hien va du kien thoi gian hoan thanh. Cac noi dung neu trong ke hoach gan voi viec thuc hien nhiem vu chinh tri, phu hop voi dieu kien va dac diem cua dia phuong, cu the hoa thanh cac chu de cu the, sat hop voi tinh hinh thuc te de chi dao thuc hien, nhat la viec lam theo, xay dung cac mo hinh, long ghep voi cac phong trao va cac cuoc van dong khac, nhu: phong trao "Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu", "Xay dung nong thon moi", "Den on, dap nghia" va cac phong trao xa hoi, tu thien khac. 
 
Cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong da thanh lap bo phan giup viec ban thuong vu cap uy trong trien khai thuc hien Chi thi, do dong chi pho truong ban thuong truc ban tuyen giao lam truong bo phan (nhieu noi do dong chi truong ban tuyen giao lam truong bo phan) va ban hanh chuong trinh cong tac, quy che lam viec cua bo phan giup viec de trien khai thuc hien. 
 
Nhieu dia phuong da chu dong, sang tao, tim toi nhung cach thuc to chuc thuc hien cac noi dung cu the ma Chi thi cua Bo Chinh tri yeu cau, nhu : xay dung chuyen de cu the cho tung thang de dua vao sinh hoat chi bo; chon don vi diem de chi dao, rut kinh nghiem, nhan ra dien rong; ra soat, bo sung va huong dan thuc hien chuan muc dao duc phu hop voi tung to chuc dang, dia phuong, co quan, don vi; lua chon van de buc xuc, noi com trong linh vuc dao duc, loi song, de ra nhung nhiem vu trong tam trong ke hoach, xac dinh thoi gian, tap trung chi dao. Ket qua la, mot so noi da giai quyet duoc mot so viec ton dong keo dai, buoc dau tao su phan khoi, tin tuong trong can bo, dang vien. Cap uy cac cap xay dung ke hoach tang cuong kiem tra, don doc viec thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri; day manh cong tac tuyen truyen de tao suc lan toa trong xa hoi, thu hut su quan tam cua can bo, dang vien va nhan dan.
 

2.2- O cac dang uy truc thuoc Trung uong, cac bo, nganh, co quan Trung uong
 
Cac dang uy truc thuoc Trung uong da som trien khai viec thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri. Quan uy Trung uong xay dung va ban hanh Chi thi thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri. Dang uy Cong an Trung uong, Dang uy Khoi cac co quan Trung uong, Dang uy Khoi Doanh nghiep Trung uong da xay dung va ban hanh ke hoach trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW trong dang bo; huong dan thanh lap va ban hanh quy che hoat dong cua Bo phan giup viec. Viec trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW trong cac dang bo truc thuoc Trung uong buoc dau da gan voi dac diem hoat dong cua cac don vi, voi thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI, cac nghi quyet, ket luan cua Trung uong, nhat la Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay"...
 
Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the chinh tri - xa hoi da tich cuc trien khai cac nhiem vu ma Ke hoach 03-KH/TW cua Ban Bi thu giao cho. Mat tran To quoc Viet Nam da hoan thanh du thao Quy che giam sat cua Mat tran To quoc, cac doan the nhan dan ve dao duc, loi song cua can bo, dang vien, cong chuc va ban hanh Quy dinh ve chuan muc dao duc, loi song theo tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh trong he thong Mat tran. Trung uong Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh xay dung, ban hanh ke hoach day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong the he tre. Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam xay dung 4 tieu chi "tu tin - tu trong - trung hau - dam dang" van dong phu nu ca nuoc thuc hien... Tong Lien doan Lao dong Viet Nam, Hoi Cuu chien binh Viet Nam, Hoi Nong dan Viet Nam da co van ban huong dan cac don vi truc thuoc, cac cap hoi trien khai thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri.
 
Hau het cac ban, bo, nganh da to chuc hoi nghi quan triet tai dang bo co quan voi cac hinh thuc khac nhau. Cac ban, bo, nganh chi dao thuc hien Chi thi 03-CT/TW thong qua cac van ban, nhu chi thi, huong dan, ke hoach thuc hien trong toan nganh, trong do nhan manh cac yeu cau ve dao duc nghe nghiep. Mot so bo da ban hanh chi thi cua bo truong, cu the hoa va xac dinh cac noi dung thuc hien Chi thi so 1973/CT-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.
 

II. Ve viec chi dao thuc hien 8 noi dung duoc neu trong Chi thi
 
1- Tiep tuc to chuc hoc tap tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh 
 
Noi dung chuyen de hoc tap nam 2011 - 2012 da ket hop giua tai lieu hoc tap moi va cac tai lieu ve tu tuong, tam guong dao duc Ho Chi Minh da duoc ban hanh trong nhung nam truoc day.

Tai lieu hoc tap duoc in an duoi hinh thuc nho gon, thuan tien trong sinh hoat tai cac chi bo va cac to chuc doan the o co so. Ban Tuyen giao Trung uong bien soan tap tai lieu tap hop nhung loi day cua Bac gan voi chu de hoc tap nam 2011, 2012 de cac co quan, don vi tham khao. Cac tai lieu neu tren duoc phat hanh rong rai trong cac to chuc dang va xa hoi, duoc hoan nghenh, don nhan, tro thanh nguon tu lieu, tai lieu thiet thuc, giup cac nganh, dia phuong to chuc viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.
 
Ban Tuyen giao Trung uong va co quan tuyen giao cac cap da tap huan cho doi ngu bao cao vien ve noi dung, cach thuc pho bien va tuyen truyen thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri tai cac cap, cac nganh, cac dia phuong, co so. 
 

2- Ve noi dung xay dung va thuc hien nhung chuan muc dao duc theo tu tuong, tam guong Chu tich Ho Chi Minh, phu hop voi dac diem hoat dong cua tung nganh, dia phuong, co quan, don vi 
 
Nhieu cap uy da chi dao va huong dan cac co quan, don vi ra soat cac chuan muc dao duc theo tu tuong, tam guong Chu tich Ho Chi Minh da duoc xay dung truoc day, bo sung, hoan thien cho phu hop voi nhiem vu va tinh hinh thuc te, cu the hoa chuan muc dao duc cach mang, dao duc nghe nghiep trong cac to chuc dang, co quan, don vi gan voi Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam, de can bo, dang vien dang ky phan dau thuc hien, ket hop voi viec kiem tra, don doc cua to chuc dang, co quan, doan the va su giam sat cua nhan dan.
 
3- Ve trach nhiem tu giac di dau, guong mau cua can bo lanh dao chu chot, nguoi dung dau cac cap, cua can bo, dang vien. Xay dung co che kiem tra, giam sat cua to chuc dang va nhan dan doi voi viec tu duong, ren luyen dao duc cua can bo, dang vien 
 
Nhieu cap uy va mot so nganh, dia phuong da chu dong xay dung quy dinh ve viec neu guong cua can bo lanh dao chu chot ve dao duc, loi song (nhu Lao Cai, Binh Phuoc, Quang Ngai...) de chi dao thuc hien. Trong quy che lam viec, mot so to chuc dang da bo sung noi dung ve trach nhiem di dau trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, trach nhiem neu guong cua can bo lanh dao.
 
Uy ban Kiem tra Trung uong da tham muu voi Ban Bi thu ban hanh Quy dinh va Huong dan thuc hien Quy dinh "Ve cong tac kiem tra cua to chuc dang doi voi viec tu duong, ren luyen dao duc cua can bo, dang vien", bao gom ca noi dung kiem tra su guong mau cua lanh dao chu chot cac cap. 
 

4- Dua viec hoc tap va lam theo tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh vao sinh hoat thuong xuyen cua to chuc dang, co quan, doan the 
 
Theo ke hoach va huong dan cua Trung uong, cac cap uy dang, cac nganh, cac dia phuong tap trung chi dao dua viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Bac thanh cong viec thuong xuyen cua cac to chuc dang, dia phuong, co quan, don vi, cua can bo, dang vien va nhan dan. Nhieu dia phuong (nhu Hai Duong, Thai Binh...) da chi dao to chuc trao doi, thao luan trong sinh hoat chi bo, co quan, don vi ve cac chuan muc dao duc Ho Chi Minh, lien he voi tinh hinh thuc te cua dia phuong, nhu thuc hien nep song van minh, tiet kiem trong viec cuoi, viec tang, le hoi; chap hanh cac quy dinh cua co quan, don vi trong quan he voi nhan dan.
 

5- Xay dung va thuc hien chuong trinh giang day va hoc tap tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh cho hoc sinh, sinh vien, can bo, dang vien 
 
Bo Giao duc va Dao tao da chi dao xay dung chuong trinh giao duc dao duc Ho Chi Minh trong cac cap hoc pho thong, gan voi thuc hien chu truong doi moi co ban va toan dien giao duc va dao tao duoc neu trong Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang.
 
Hoc vien Chinh tri - Hanh chinh quoc gia Ho Chi Minh tiep tuc trien khai xay dung mon hoc ve tu tuong dao duc, tam guong dao duc Ho Chi Minh. Hoc vien Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam to chuc hoi thao dua noi dung tu tuong dao duc va tam guong dao duc Ho Chi Minh vao chuong trinh hoc tap, tro thanh mot mon hoc trong Hoc vien. Hoi Phu nu Viet Nam chi dao xay dung chuyen de "Tu tuong Ho Chi Minh ve su nghiep giai phong phu nu", trong do co noi dung giao duc tam guong dao duc Ho Chi Minh, de dua vao cac chuong trinh dao tao, boi duong can bo cua Truong Can bo phu nu Trung uong.
 
6- Ve giao duc dao duc, loi song cho the he tre theo tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh 
 
Trung uong Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh da xay dung Ke hoach trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW trong doan vien, thanh nien va trong thieu nien, nhi dong. Ke hoach cua Trung uong Doan da chu trong nhung noi dung giao duc dao duc, loi song cho thanh nien, cho hoc sinh, sinh vien, thanh nien cong nhan, thanh nien quan doi, thanh nien nong thon. Trung uong Doan da phoi hop voi Dang uy Ngoai nuoc de trien khai viec giao duc dao duc, loi song theo tu tuong, tam guong cua Bac cho thanh nien sinh vien du hoc o nuoc ngoai. Da xuat hien mot so phong trao thu hut, loi cuon thanh nien nhu "Thanh nien quan doi lam theo loi Bac" cua Doan thanh nien quan doi, "Cau lac bo tien si tre" cua Doan thanh nien khoi cac co quan Trung uong... 
 
7- Ve cong tac kiem tra dinh ky, so ket 6 thang, tong ket nam viec hoc tap va lam theo tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh 
 
Ban Bi thu da xay dung ke hoach kiem tra ket hop giao ban tai cac nganh, dia phuong. Cac doan kiem tra cua Ban Bi thu do cac dong chi Bi thu Trung uong Dang lam truong doan da thuc day viec trien khai thuc hien Chi thi tai cac nganh, dia phuong. Noi dung kiem tra tap trung vao viec to chuc trien khai va ket qua thuc hien cua cap uy cac cap theo huong dan cua Trung uong va cua cap uy cap tren; danh gia tac dong cua viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh toi viec thuc hien nhiem vu chinh tri, cong tac xay dung Dang, xay dung he thong chinh tri, nhat la viec tu duong, ren luyen dao duc cach mang cua can bo, dang vien o dia phuong, nganh, co quan, don vi.
 
Den thang 5-2012, Ban Bi thu da to chuc 12 doan kiem tra o cac dia phuong, bo, nganh, co quan, don vi va 6 hoi nghi giao ban doi voi 63 tinh, thanh pho va 4 dang uy truc thuoc Trung uong. 
 
Cac noi duoc kiem tra da thuc hien nghiem tuc cac yeu cau bao cao cua doan kiem tra, co nhung de xuat, kien nghi cu the voi doan. Cac doan kiem tra cua Ban Bi thu cung giup cho cac nganh, dia phuong thao go nhung kho khan, lung tung trong trien khai thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri.
 
Tai cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong, cong tac kiem tra viec thuc hien Chi thi da duoc quan tam thuc hien. Dang uy Khoi cac co quan Trung uong yeu cau cac dang bo truc thuoc tu kiem tra, bao cao, sau do Dang uy Khoi tien hanh kiem tra mot so dang bo truc thuoc de danh gia ket qua tu kiem tra. Nhieu cap uy (Can Tho, Binh Thuan, Phu Yen, Dang uy Khoi Doanh nghiep Trung uong...) da chi dao bo phan giup viec cap uy xuong cac dia phuong, co so kiem tra, nam tinh hinh, giup thao go nhung kho khan, vuong mac trong trien khai thuc hien.
 
Viec so ket, tong ket theo Ke hoach 03-KH/TW cua Ban Bi thu da duoc huong dan thuc hien. Ban Tuyen giao Trung uong co cong van huong dan cac nganh, dia phuong so ket thuc hien Chi thi 03-CT/TW trong nam 2011 va chuan bi chuong trinh, ke hoach to chuc Hoi nghi so ket nam 2011 vao quy I nam 2012. Cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong da co bao cao gui Ban Bi thu qua Bo phan giup viec. 
 
Duoc su dong y cua Ban Bi thu, Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong vua qua da ban hanh Huong dan cac hinh thuc bieu duong, khen thuong va viec to chuc gap mat cac tap the, ca nhan tieu bieu, dien hinh trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Bac de trien khai thuc hien.
 
8- Ve day manh tuyen truyen viec hoc tap va lam theo tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh 
 
Cac cap uy dang, Ban Tuyen giao Trung uong va co quan tuyen giao cac cap, cac nganh chu trong chi dao cac co quan truyen thong, thong tan, bao chi xay dung chuyen trang, chuyen muc, chuong trinh... de tuyen truyen viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh gan voi tuyen truyen ve cac su kien chinh tri lon, cac ngay le, ngay ky niem cua Dang, cua dat nuoc. Trong giao ban bao chi hang tuan, Ban Tuyen giao Trung uong, Bo Thong tin va Truyen thong da chu trong nhan xet ve ket qua tuyen truyen cua cac co quan bao chi ve noi dung nay, bieu duong nhung co quan bao chi lam tot, nhac nho cac co quan bao chi lam chua tot. Cac co quan bao chi chu luc, nhu: Dai Truyen hinh Viet Nam, Dai Tieng noi Viet Nam, Bao Nhan Dan, Quan doi nhan dan, Thong tan xa Viet Nam... da thong tin dam net cac hoat dong trien khai Chi thi 03-CT/TW, co tac dung huong dan, dong vien, co vu viec thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri. Cac co quan bao chi, nhat la bao dang dia phuong, mot so nganh cung da chu trong thong tin ve cac hoat dong va ket qua trien khai thuc hien Chi thi o dia phuong, nganh.

Thuc hien Ke hoach 03-KH/TW cua Ban Bi thu, Ban Tuyen giao Trung uong phoi hop voi Bo Van hoa, The thao va Du lich, Lien hiep cac hoi van hoc nghe thuat Trung uong, Hoi Nha bao Viet Nam xay dung ke hoach day manh cac hoat dong sang tac, quang ba cac tac pham van hoc, nghe thuat, bao chi ve chu de "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Den nay, da ban hanh Quy che Giai thuong va phat dong sang tac, quang ba cac tac pham van hoc, nghe thuat va bao chi ve chu de nay.
 
Dang uy Ngoai nuoc da xay dung ke hoach, phoi hop voi Ban Tuyen giao Trung uong to chuc tuyen truyen viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong can bo, dang vien, hoc sinh, sinh vien, nguoi lao dong Viet Nam lam viec, hoc tap o nuoc ngoai va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai.
 

III- Khai quat ket qua nam dau trien khai thuc hien Chi thi
 
1. Mot so ket qua buoc dau 
 
- Viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong Dang va xa hoi duoc quan tam chi dao va day manh thuc hien, gan voi thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, cac nghi quyet, ket luan cua Trung uong, nhat la Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay", gop phan tao nen nhung ket qua quan trong trong thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, trong cong tac xay dung Dang, xay dung he thong chinh tri vung manh, bao dam quoc phong, an ninh, duy tri trat tu, an toan xa hoi, mo rong cong tac doi ngoai... 
 
- Viec thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri trong Dang va xa hoi o nhieu tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong, o mot so ban, bo, nganh, Mat tran To quoc Viet Nam va mot so doan the chinh tri - xa hoi o Trung uong duoc tien hanh nghiem tuc, tich cuc, lam co so de day manh thuc hien trong nam 2012. Den nay, co ban da hinh thanh ve mat to chuc va co che chi dao thuc hien tu Trung uong den co so. Tam nhom nhiem vu duoc neu trong Chi thi 03-CT/TW deu da duoc trien khai thuc hien. 
 
- Nhieu cap uy, lanh dao cac cap, cac nganh, cac dia phuong, co quan, don vi da quan triet y nghia, tam quan trong cua viec tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, trong tam la lam theo, xay dung va trien khai ke hoach trong nganh, dia phuong, gan voi thuc hien nhiem vu chinh tri va trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI, nghi quyet dai hoi dang bo; gan voi trien khai thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4. 
 
- Phat huy duoc nhung ket qua va duy tri duoc nen nep hoc tap va lam theo Bac da duoc xay dung trong nhung nam truoc day, chu trong dua noi dung hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Bac vao sinh hoat thuong ky cua chi bo, cac to chuc dang, co quan, don vi; vao cac chuong trinh ke hoach, phong trao thi dua cua cac nganh, dia phuong, don vi. 
 
- Nhieu dia phuong, nganh, co quan, don vi da co nhung cach lam sang tao, phu hop voi dieu kien cua nganh, dia phuong de thuc hien Chi thi : xay dung chuyen de cu the cho tung thang de dua vao sinh hoat chi bo; lien he voi tinh hinh thuc hien nhiem vu chinh tri, tinh hinh tu tuong chinh tri, dao duc, loi song va viec thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam o dia phuong, co quan, don vi; chon diem de chi dao, rut kinh nghiem, nhan ra dien rong; bam sat tung doi tuong de co cach thuc hien Chi thi phu hop; mo dien dan doi thoai voi nhan dan de lang nghe tieng noi va tham dinh niem tin cua nhan dan doi voi can bo, dang vien trong qua trinh thuc hien Chi thi; phat hanh so tay, nhat ky lam theo Bac cho can bo, dang vien; thong qua tiep xuc cu tri de lua chon van de tap trung giai quyet...
 
- Nhieu noi da lua chon nhung van de buc xuc, noi com trong linh vuc tu tuong chinh tri, dao duc, loi song, de ra ke hoach, phan cong trach nhiem, xac dinh thoi gian, tap trung chi dao khac phuc. Ket qua buoc dau la da co nhung noi giai quyet dut diem duoc mot so vu viec ton dong keo dai, dem lai ket qua cu the, tao su phan khoi, tin tuong cho can bo, dang vien, nhan dan.
 
- Ban Bi thu xay dung ke hoach kiem tra va chi dao cac nganh, cac cap, tang cuong kiem tra, don doc viec thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri; cong tac tuyen truyen duoc chu trong; nhieu dia phuong, nhieu co quan bao chi co nhung co gang tim toi nhung hinh thuc tuyen truyen phu hop de thu hut su quan tam cua can bo, dang vien, nhan dan.
 
- Nhieu cap uy da tich cuc chi dao ra soat, bo sung va huong dan thuc hien nhung chuan muc dao duc phu hop voi chuc nang, nhiem vu, dac diem, tinh hinh thuc te cua to chuc dang, nganh, dia phuong, co quan, don vi; co noi xay dung thanh cac khau hieu de nho, de thuc hien.
 
Tren co so chuan muc dao duc theo tu tuong Ho Chi Minh da duoc ra soat, bo sung, hoan thien, viec to chuc thuc hien chuan muc dao duc o cac dia phuong, co quan, don vi da dat duoc mot so ket qua trong viec thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, quan lieu, vo cam, xa dan; han che tieu cuc; gop phan ren luyen nhan cach, tinh than trach nhiem, tan tuy voi cong viec, y thuc hoc tap, tinh than doan ket trong can bo, dang vien, gop phan thuc day viec hoan thanh nhiem vu chinh tri va cong tac xay dung Dang cua cac dia phuong, don vi.
 

2. Nhung han che, khuyet diem va nguyen nhan
 
2.1- Han che, khuyet diem
 
- Trong cong tac chi dao, to chuc trien khai, thoi gian dau, viec trien khai thuc hien Chi thi con cham, thieu chu dong. Trong qua trinh thuc hien Chi thi, tuy da chu trong to chuc cac hoi nghi quan triet muc dich, yeu cau, noi dung cua Chi thi, nhung qua trinh chuan bi to chuc hoi nghi o Trung uong cham, lam cho viec to chuc thuc hien o cap duoi cham theo. Mot so van ban duoc neu trong ke hoach cua Ban Bi thu cham duoc ban hanh. Mot so nganh, dia phuong, co quan, don vi con tam ly cho doi trong trien khai thuc hien Chi thi. 
 
- Trong nhan thuc, khong it dia phuong, don vi con chua xac dinh ro yeu cau, noi dung, nhung viec can lam de thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri nham dua viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh tro thanh cong viec thuong xuyen, quan trong cua cac to chuc dang, dia phuong, co quan, don vi, cua can bo, dang vien va nhan dan. O mot so noi, viec hoc tap va lam theo guong Bac moi dung lai o cac hoat dong mang tinh hinh thuc, chua co cac noi dung thiet thuc, loi cuon can bo, dang vien, nhan dan tham gia. 
 
- Trong buoc chuyen tiep tu cuoc van dong cua khoa X sang chi dao thanh cong viec thuong xuyen cua cac to chuc dang, co quan, don vi, nhieu cap uy, dia phuong con lung tung, co noi chi dao bi dut quang. Viec xac dinh noi dung va to chuc hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong sinh hoat chi bo hang thang o nhieu noi con lung tung, chua lien tuc trong cac thang va chua gan voi thuc hien nhiem vu chinh tri cua co quan, don vi, voi viec tu duong, ren luyen dao duc cua can bo, dang vien, cong chuc. 
 
- Nhieu noi chua thuc su quan tam viec bo sung, hoan thien cac chuan muc dao duc, moi dung lai o cho ra soat lai cac chuan muc dao duc da xay dung truoc do. O khong it chi bo, co quan, don vi, cac chuan muc dao duc van dien dat dai dong, kho nho, kho lam theo, kho kiem diem, danh gia, cung nhu thieu tinh cu the, sat hop voi tung co so, nen kho cho viec kiem tra, giam sat cua co quan, don vi va nhan dan. Viec trien khai noi dung giao duc dao duc nghe nghiep cua mot so bo, nganh con cham. 
 
- Viec xay dung cac tai lieu giao duc dao duc Ho Chi Minh trong cac truong dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep va day nghe con cham, chua dat ket qua cu the. 
 
- Viec trien khai hoc tap va lam theo tu tuong, tam guong dao duc, phong cach Ho Chi Minh trong thanh nien dang con mot so han che nhat dinh. Trong viec tap hop, loi cuon thanh nien tham gia sinh hoat doan, nhat la doi voi thanh nien cong nhan o cac khu cong nghiep, thanh nien nong thon, sinh vien du hoc tu tuc o nuoc ngoai... con gap nhieu kho khan, song cham duoc thao go, da han che ket qua thuc hien Chi thi trong the he tre. 
 
- Hieu qua cong tac tuyen truyen chua cao, suc lan toa chua rong. Khong it co quan bao chi chua quan tam dung muc viec tuyen truyen ve chu de hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Muc do, lieu luong tuyen truyen con han che so voi yeu cau va so voi nhung nam trien khai cuoc van dong. Noi dung, hinh thuc tuyen truyen con trung lap, thieu hap dan. Chua chu trong phat hien va tuyen truyen nhan rong nhung dien hinh tien tien trong thuc hien Chi thi va trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. 
 
- Cong tac kiem tra, don doc co noi, co luc chua thuong xuyen, chua tich cuc. 
 

2.2- Nguyen nhan cua nhung han che, khuyet diem 
 

Ve khach quan,
do su thay doi phuong thuc trien khai hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, cho nen thoi gian dau o mot so dia phuong, don vi co lung tung, bo ngo nhat dinh. Tinh hinh kinh te - xa hoi gap kho khan dat ra nhieu cong viec cap thiet truoc mat can phai giai quyet da anh huong den su quan tam cua cap uy va chinh quyen, doan the trong trien khai thuc hien Chi thi. Nhung vu tieu cuc, tham nhung xay ra da lam giam niem tin cua can bo, dang vien va nhan dan vao chu truong tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. 
 
Ve chu quan, nhieu to chuc dang, dia phuong, co quan, don vi, nhieu can bo, dang vien chua nhan thuc duoc that sau sac, that day du nhung noi dung co ban, gia tri to lon cua tu tuong dao duc va tam guong dao duc Ho Chi Minh doi voi su nghiep cach mang o nuoc ta. Dan den viec trien khai thuc hien Chi thi chua tao duoc su ho hoi, phan khoi, loi cuon dong dao can bo, dang vien va nhan dan tich cuc, tu giac tham gia. Cap uy, nguoi dung dau o nhieu co quan, don vi chua thuc su quan tam va chua danh thoi gian thoa dang cho viec chi dao thuc hien Chi thi. Van con tam ly cho doi huong dan cua cap tren. Trong thuc hien o mot so don vi, van con tinh hinh "khoan" cho co quan tuyen giao lam la chinh. Mot so cap uy, to chuc dang va can bo lanh dao chu chot chua tich cuc, chu dong chi dao, tim toi nhung cach lam hay, phu hop voi don vi, chua quan tam xay dung, phat hien va co vu nhung tap the, ca nhan lam tot de nhan rong.
 

3. Mot so kinh nghiem buoc dau 
 
3.1- Truoc het, de tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh dat hieu qua thiet thuc, cac cap uy dang va tap the lanh dao, nhat la nguoi dung dau cac cap can nhan thuc day du ve y nghia, tam quan trong, muc dich, yeu cau va noi dung Chi thi cua Bo Chinh tri; khang dinh tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la giai phap hang dau trong nhom giai phap ve chinh tri, tu tuong theo tinh than Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4. Tu do xac dinh trach nhiem va nang cao quyet tam cua cap uy, cua can bo chu chot cac cap. Ban thuong vu cap uy va nguoi dung dau chu dong, sang tao trong xay dung chuong trinh, ke hoach, chi dao thuc hien, loi cuon can bo, dang vien va nhan dan tham gia. 
 
3.2- Trong qua trinh thuc hien Chi thi cua Bo Chinh tri, cac nganh, dia phuong, co quan, don vi phai can cu vao huong dan, dinh huong chung cua Trung uong, chu dong tim ra nhung cach lam sang tao, phu hop voi dieu kien cu the cua minh nham dat hieu qua thiet thuc. Phat huy vai tro, trach nhiem cua bo phan giup viec cap uy; coi trong cong tac tham muu, de xuat cua cac ban dang va cac co quan chuyen mon; chu trong tinh dong bo, toan dien, dong thoi can chon cac don vi de chi dao diem, rut kinh nghiem de nhan ra dien rong, chon van de, chon cong viec de tap trung chi dao, tao ra chuyen bien, nang cao niem tin trong can bo, dang vien va nhan dan. 
 
3.3- Chu trong cong tac tuyen truyen, giao duc ve y nghia, tam quan trong cua viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh trong giai doan hien nay, nang cao nhan thuc va y thuc tu giac cua can bo dang vien va nhan dan. Kip thoi phat hien va tuyen truyen cac dien hinh tien tien trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Bac, tao su lan toa trong Dang va xa hoi.
 
3.4- Phai kien tri chi dao de tung buoc dua viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh tro thanh cong viec thuong xuyen, quan trong, gan voi thuc hien cac nhiem vu chinh tri, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, bao dam quoc phong - an ninh, xay dung Dang, xay dung he thong chinh tri, voi cac phong trao thi dua yeu nuoc cua nganh, dia phuong, co quan, don vi; viec thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam; lay ket qua thuc hien chuan muc dao duc de danh gia can bo, dang vien va to chuc dang. 
 
3.5- Xac dinh ro trach nhiem neu guong cua nguoi dung dau, xay dung quy che neu guong cua can bo lanh dao cac cap, cong bo cong khai trong don vi, neu mot so van de cu the, nhu tinh than trach nhiem trong cong tac, ket qua hoan thanh nhiem vu duoc giao, phat huy dan chu, chong dac quyen, dac loi, tiet kiem trong su dung tai san cong, trong viec cuoi, viec tang cua gia dinh... de cap duoi va nhan dan tham gia giam sat viec thuc hien. 
 
3.6- Coi trong cong tac don doc, kiem tra, giam sat. Cap uy cac cap tang cuong kiem tra, don doc viec thuc hien Chi thi cua cap duoi, nghiem tuc thuc hien cac che do giao ban, so ket danh gia dinh ky; chi dao viec tu kiem tra va nen nep bao cao. To chuc thuc hien co hieu qua viec giam sat cua to chuc dang, cac co quan phap luat, Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi doi voi can bo, dang vien, truoc het la doi voi nguoi dung dau, co quan, don vi trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. 
 

IV. Phuong huong, nhiem vu, giai phap thoi gian toi
 
1. Phuong huong chung
 
1.1- Tiep tuc day manh viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh voi thuc hien nhiem vu chinh tri, chuong trinh hanh dong thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang va cac nghi quyet cua Trung uong o tung dia phuong, co quan, don vi; gan voi viec trien khai thuc hien Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay"; xac dinh ro mot so noi dung cu the, thiet thuc thuoc linh vuc tu tuong, dao duc dang gay buc xuc trong tung dia phuong, co quan, don vi, de tap trung chi dao, tao chuyen bien manh me, mang lai ket qua cu the, cung co niem tin cho can bo, dang vien va nhan dan. 
 
1.2- Phat huy tinh chu dong, sang tao, tinh than trach nhiem, doi moi phuong thuc thuc hien phu hop, hieu qua voi tung dia phuong, don vi; khac phuc tam ly y lai, cho doi huong dan cua cap tren. Tren co so yeu cau chung, dua tren dac diem, tinh hinh cua dia phuong, don vi, xac dinh thoi han thuc hien tung noi dung cong viec, phan cong nhiem vu cu the cho cac ca nhan, tap the trong chi dao de to chuc thuc hien tot Chi thi cua Bo Chinh tri. 
 
1.3- Tuyen truyen, giao duc tinh than tu giac trong viec ren luyen va tu duong dao duc, loi song cua moi nguoi, dac biet la can bo, dang vien, theo tam guong dao duc Chu tich Ho Chi Minh. Tich cuc dieu chinh, tu dieu chinh nhung van de dao duc ca nhan, xua nay thuong bi coi nhe, khong duoc quan tam dung muc, dan den nhung vi pham trong tac phong, ung xu thieu van hoa, thieu le do voi dan, xa xi, lang phi trong sinh hoat..., dua viec tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh tro thanh viec lam thuong xuyen va nhu cau thiet than cua moi tap the, cua tung ca nhan. 
 

2. Nhiem vu, giai phap
 
2.1- Ve cong tac lanh dao, chi dao cua cap uy
 
- Nhiem ky nay, o cac cap khong thanh lap Ban Chi dao; o Trung uong, Bo Chinh tri giao Ban Bi thu truc tiep chi dao. O cap tinh, thanh pho va dang uy truc thuoc Trung uong, ban thuong vu va dong chi bi thu cap uy chiu trach nhiem chi dao thuc hien; xac dinh ro day la mot noi dung quan trong phai dua vao chuong trinh, ke hoach cong tac hang nam, dinh ky cua ban thuong vu va cap uy. O cac co quan Trung uong, can tang cuong su chi dao cua ban can su dang, dang doan, tap the lanh dao co quan cua cac ban, bo, nganh, Mat tran To quoc Viet Nam va cac doan the chinh tri - xa hoi doi voi nhiem vu nay.
 
- Bo phan giup viec o cac cap lam nhiem vu tham muu, giup viec ban thuong vu cap uy trong viec lanh dao, chi dao thuc hien Chi thi. Ban Bi thu da thanh lap Bo phan giup viec bao gom cac dong chi lanh dao cac co quan o Trung uong de tham muu, giup viec va chi dao viec thuc hien o co quan, nganh; can de cao trach nhiem va nang cao hieu qua hoat dong cua Bo phan giup viec nay. O dia phuong, ban thuong vu cap uy tiep tuc cung co, kien toan bo phan giup viec de giup cap uy don doc, kiem tra viec thuc hien Chi thi. Bo phan chuyen trach khong can dong, nhung phai bao gom nhung can bo tam huyet, thao viec. Ban thuong vu cac tinh uy, thanh uy quyet dinh ve so nguoi, xem xet co che do phu hop cho cac dong chi can bo chuyen trach.
 
Bo phan giup viec chiu su chi dao truc tiep cua ban thuong vu va phai dinh ky bao cao, tong hop tinh hinh, tham muu cho ban thuong vu chi dao viec tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh o dia phuong, don vi.
 

2.2- Day manh cong tac tuyen truyen, giao duc nang cao nhan thuc
 
Tiep tuc tuyen truyen, quan triet muc dich, yeu cau cua viec trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri, quan triet nhiem vu cua nam 2012 va cac nam tiep theo la dua viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh tro thanh nhiem vu thuong xuyen, quan trong, tro thanh y thuc tu giac trong toan Dang va toan xa hoi. 
 
Truoc het, phai quan triet trong can bo lanh dao chu chot cac cap; xac dinh ro trach nhiem trien khai thuc hien Chi thi de tap trung chi dao, to chuc thuc hien va kiem tra trong pham vi nganh, dia phuong.
 

2.3- Mot so noi dung can tap trung chi dao 
 
2.3.1- Cap uy cac cap tap trung chi dao dua viec tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh phai tro thanh sinh hoat thuong xuyen, quan trong cua cac chi bo, dang bo, gan voi thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay", lien he voi tinh hinh tu tuong chinh tri, dao duc, loi song va viec thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam.
 
Tu tai lieu chuyen de hang nam, cac tai lieu cua dia phuong, cac tai lieu ve dao duc Ho Chi Minh da co va nhung dieu Bac Ho day, lien he voi tinh hinh thuc te, viec thuc hien chuan muc dao duc, ban thuong vu chi dao cac cap uy va dong chi bi thu chi bo xay dung noi dung, to chuc thuc hien sinh hoat chi bo hang thang ve viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc cua Bac Ho. Cuoi nam tong ket, can danh gia ket qua, hieu qua cua sinh hoat thuong xuyen nay. 
 
2.3.2- Ban thuong vu cap uy, dong chi bi thu, voi su tham muu cua bo phan giup viec, truc tiep chi dao viec ra soat, xay dung va to chuc thuc hien chuan muc dao duc phu hop voi dac diem cu the cua tung chi bo, co quan, don vi theo yeu cau cua Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri, Ke hoach 03-KH/TW cua Ban Bi thu va Chi thi 1973/CT-TTg cua Thu tuong Chinh phu, gan voi Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam. Moi can bo, dang vien dang ky phan dau thuc hien nghiem tuc cac chuan muc dao duc da xay dung, bao cao trong chi bo noi minh sinh hoat. Cuoi nam, lay ket qua phan dau theo cac chuan muc dao duc, cung nhu ket qua thuc hien Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam, la mot tieu chi binh xet thi dua, khen thuong, danh gia ket qua phan dau ren luyen, tu duong cua ca nhan va tap the.
 
2.3.3- O cac to chuc dang, co quan, don vi, ban thuong vu cap uy, ban lanh dao va dong chi bi thu cap uy, nguoi dung dau chi dao lua chon mot so van de buc xuc thuoc linh vuc tu tuong, dao duc, loi song de chi bo, dang bo ban bien phap phan dau, khac phuc, tao chuyen bien, day lui, tien toi giai quyet dut diem trong mot thoi han nhat dinh.Co so ket, danh gia nhung chuyen bien, muc do khac phuc, day lui tieu cuc va de ra ke hoach cho thoi gian tiep theo.
 
2.3.4- Cap uy, lanh dao cac dia phuong, co quan, don vi tang cuong kiem tra, don doc, thao go kip thoi nhung vuong mac trong qua trinh trien khai thuc hien Chi thi 03-CT/TW cua Bo Chinh tri; lam tot cong tac bieu duong, khen thuong nhung tap the, ca nhan tieu bieu, dien hinh, thuc hien Chi thi mot cach sang tao, thiet thuc va hieu qua; dong thoi kip thoi chan chinh nhung bieu hien lech lac, lam luot, hoac thieu quan tam, trien khai hinh thuc. Hang nam, cap uy, lanh dao cac dia phuong, co quan, don vi xay dung ke hoach kiem tra, don doc; so ket, danh gia viec thuc hien ke hoach nay trong kiem diem cong tac cuoi nam. Dong thoi, neu cao vai tro guong mau cua nguoi dung dau trong viec thuc hien cac noi dung ma Chi thi cua Bo Chinh tri da de ra, cung nhu thuc hien cac chuan muc dao duc, Quy dinh ve nhung dieu dang vien khong duoc lam va viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay".
 
2.3.5- Chu trong cong tac phat hien, tuyen truyen, pho bien tren cac phuong tien thong tin dai chung, nhan rong nhung dien hinh tap the, ca nhan tien tien, nhung cach lam hay, sang kien tot; kip thoi bieu duong, dong vien nhung nhan to tich cuc, dong thoi phe phan, ngan chan nhung hien tuong tieu cuc, lech lac, noi khong di doi voi lam, tao ra khong khi phan khoi, dong vien can bo, dang vien va nhan dan tin tuong, thi dua hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.