Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3459444/02022013.aspx

TPHCM: Ky niem 83 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam, 45 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than 1968

(SGGPO).- Sang nay, 2-2, Thanh uy, Hoi dong Nhan dan, Uy ban Nhan dan, Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam TPHCM long trong to chuc le mit tinh ky niem 83 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3-2-1930 – 3-2-2013) va ky niem 45 nam cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than (1968 - 2013).

>> Toan van bai dien van cua dong chi Bi thu Thanh uy TPHCM Le Thanh Hai

Tham du co cac dong chi: Nguyen Minh Triet, nguyen Chu tich nuoc CHXH Chu nghia Viet Nam; Sisavat Keobunphan, nguyen Uy vien Bo Chinh tri Trung uong Dang nhan dan cach mang Lao, nguyen Thu tuong Chinh phu nuoc Cong hoa Dan chu nhan dan Lao, nguyen Chu tich Trung uong Mat tran Lao xay dung dat nuoc; Dai tuong Tran Dai Quang, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an; Tran Quoc Huong, nguyen Bi thu Trung uong Dang; Truong Hoa Binh, Bi thu Trung uong Dang, Chanh an Toa an nhan dan toi cao; Huynh Dam, Chu tich Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam; Dang Ngoc Tung, Uy vien Trung uong, Chu tich Tong Lien doan Lao dong VN.

Ve phia TPHCM, tham du le mittinh co cac dong chi: Le Thanh Hai, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Thanh uy TPHCM; Le Hoang Quan, Uy vien Trung uong Dang, Chu tich Uy ban Nhan dan TPHCM; Nguyen Thi Thu Ha, Uy vien Trung uong Dang, Pho Bi thu Thanh uy TPHCM; Nguyen Van Dua, Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy TPHCM; Nguyen Thi Quyet Tam, Chu tich HDND TPHCM; Vo Thi Dung, Pho Chu tich Thuong truc Uy ban Mat tran To quoc VN TPHCM. Tham du con co cac dong chi lao thanh cach mang, me VN anh hung, cac dong chi co tham gia lanh dao chi huy cuoc tong tien cong va noi day Xuan Mau Than tai TPHCM, cac dong chi nguyen la Phan khu uy Sai Gon – Gia Dinh, thanh vien Chinh phu cach mang Lam thoi cong hoa mien Nam VN, lien minh cac luc luong dan toc dan chu va hoa binh mien Nam VN; nhan si, tri thuc, ton giao, dan toc tham gia cuoc tong tien cong va noi day Xuan Mau Than nam 1968; cac Ba Ma phong trao sinh vien hoc sinh truoc giai phong…

Chuong trinh van nghe tai Le ky niem 83 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam.

Tai le mittinh, Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai doc dien van on lai 83 nam chang duong lich su ve vang cua Dang ta va ky niem 45 nam cuoc tong tien cong noi day Xuan Mau Than (xem toan van).

Dong chi nhan manh: Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh sang lap va ren luyen, tu khi ra doi den nay, Dang da lanh dao nhan dan ta tien hanh cuoc dau tranh cach mang lau dai, gian kho, vuot qua muon van kho khan, thu thach va da gianh duoc nhung thang loi vi dai: Thang loi cua Cach mang Thang Tam nam 1945, dap tan ach thong tri cua thuc dan, phong kien, lap nen nuoc Viet Nam Dan chu Cong hoa, dua dan toc ta tien vao ky nguyen doc lap, tu do; thang loi cua cac cuoc khang chien chong xam luoc, ma dinh cao la chien thang lich su Dien Bien Phu nam 1954, dai thang mua Xuan nam 1975, giai phong dan toc, thong nhat dat nuoc. Thang loi cua cuoc khang chien chong My, cuu nuoc cua nhan dan ta do Dang lanh dao that het suc vi dai. Trong do, Cuoc Tong tien cong va noi day Xuan Mau Than nam 1968 la mot ky tich, tao nen thang loi to lon, the hien tinh than cach mang tien cong cua quan dan ta, danh dau buoc ngoat quan trong co y nghia chien luoc. Thang loi do lam co so thuc hien chien luoc “danh cho My cut” de tien toi “danh cho nguy nhao” bang chien dich Ho Chi Minh lich su, lam nen Dai thang Mua Xuan nam 1975, giai phong hoan toan mien Nam, thong nhat dat nuoc.

Bi thu Thanh uy Le Thanh Hai khang dinh: Dang bo va nhan dan TPHCM luon giu vung, phat huy thanh qua va truyen thong cach mang, nguyen tiep tuc ra suc xay dung, bao ve va phat trien thanh pho van minh, hien dai, nghia tinh, vung buoc di len xa hoi chu nghia. Toan Dang bo TPHCM ra suc thuc hien tot cac giai phap khac phuc han che, khuyet diem sau khi kiem diem tu phe binh theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang.

Trong nam 2013, TP tap trung giai quyet nhung van de cap bach, buc xuc trong can bo, dang vien va nhan dan nhu phong, chong nhung bieu hien ve suy thoai tu tuong chinh tri, “tu dien bien”, “tu chuyen hoa” trong noi bo Dang; tang cuong tiep xuc, doi thoai truc tiep voi nhan dan; neu cao vai tro guong mau cua can bo, dang vien trong thuc hanh tiet kiem, xay dung nep song van hoa, van minh do thi; tap trung giai quyet nhung van de buc xuc, noi com trong quan ly do thi va trat tu an toan xa hoi, cham dut tinh trang du an “treo”, cai tien hon nua thu tuc hanh chinh phuc vu nhan dan tot hon, giai quyet kho khan, vuong mac cua doanh nghiep. Tren co so do, tap trung thuc hien cac giai phap vua cap bach, vua lau dai nham tao su chuyen bien ro ret ngay trong nhiem ky, tu nay den nam 2015; xay dung doi ngu can bo lanh dao, quan ly, dap ung yeu cau cua mot thanh pho loai do thi dac biet, van minh, hien dai.

Tai buoi le, Tong Cong ty Du lich Sai Gon TNHH MTV; Tong Cong ty Dien luc TPHCM va ca nhan ba Ta Thi Chung, Pho Giam doc Lang Hoa Binh, Benh vien Phu san Tu Du, Pho Chu tich Hoi chu thap do Benh vien phu san Tu Du da vinh du nhan danh hieu Anh hung Lao dong do Chu tich nuoc phong tang. Ngoai ra, Ban Tuyen giao Thanh uy TPHCM, So Ke hoach – Dau tu TPHCM vinh du don nhan Huan chuong Doc lap hang 3; So Tu phap TPHCM, Truong Mam non Hoa Hong (quan Go Vap) don nhan Huan chuong Lao dong hang Nhat.

• Truoc khi tham du le mit tinh, doan Doan dai bieu Thanh uy, Hoi dong Nhan dan, Uy ban Nhan dan TPHCM, Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam TPHCM do dong chi Le Thanh Hai dan dau da den dang huong, dang hoa len tuong dai Chu tich Ho Chi Minh tai Bao tang Ho Chi Minh - chi nhanh TPHCM. Tiep do, doan da den dang huong, dang hoa len tuong dai Chu tich Ton Duc Thang tai bao tang Ton Duc Thang, TPHCM.

Lanh dao TPHCM dang huong tai bao tang Ho Chi Minh

H.Hiep