Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/372544/22092007.aspx

Huong ung Tuan le quoc gia An toan ve sinh lao dong phong chong chay no: Che do chinh sach doi voi can bo y te con bat cap, chua thoa dang

Co mot nghich ly ton tai da nhieu nam nay: nhan vien y te lam cong viec cham lo suc khoe cho tat ca moi nguoi, the nhung hinh nhu  ho lai khong duoc coi la “nguoi lam cong” va hau nhu chua duoc huong cac chuong trinh an toan va ve sinh lao dong (ATVSLD) de giu gin suc khoe cho chinh ho. Cac che do chinh sach cho can bo y te hien cung con kha nhieu bat cap va chua phu hop doi voi luc luong lao dong kha dong dao nay.

Nghe nang nhoc va nguy hiem

Can bo y te luon phai doi mat voi nguy co rui ro nghe nghiep.  Anh: Tran Minh 

He thong y te Viet Nam duoc danh gia la mot nen y te manh voi 30 vien va benh vien trung uong, hon 100 tram tinh chi dao phong chong benh va nang cao suc khoe, gan 700 benh vien da khoa tuyen tinh, huyen va hon 10.000 tram y te xa, phuong. Nganh y te co mot doi ngu lao dong voi khoang gan 200.000 can bo. Hien nay o nuoc ta cu 10.000 dan co 4,19 bac si, day la ty le vao loai cao so voi cac nuoc trong khu vuc. Cham soc suc khoe la mot nganh lao dong dac thu voi cuong do cao o hau het cac hoat dong trong nganh. Can bo, nhan vien y te phai truc tiep tiep xuc voi benh nhan va truc tiep tham gia xu ly cac vu dich benh truyen nhiem nen rat de bi lay truyen cac benh truyen nhiem nhu HIV/AIDS, viem gan virut, lao... Dieu tra cua Vien YHLD - VSMT tai mot so benh vien trung uong va BVDK tinh cho thay ty le mac benh viem gan virut B la 13,10%, cao gap 3 lan nhom it nguy co lay nhiem... Ngoai ra, nhan vien y te con phoi nhiem voi rat nhieu loai hoa chat khac nhau trong benh vien cung nhu trong cac don vi cham soc suc khoe. Nhung nhan vien lam cong tac dieu che cac chat phong xa, pha lieu xa va su dung cac lieu Phap phong xa la nhung nguoi co nguy co bi nhiem xa cao nhat. Ket qua mot cuoc kiem tra suc khoe moi day cho 86 can bo y te (CBYT) thuong xuyen tiep xuc voi buc xa ion tai Hai Phong cho thay co nguoi bi vo sinh, suy giam bach cau, sui tay, sinh con di dang, 5 truong hop ung thu va mot so truong hop phai chuyen cong viec khac do tang man cam di ung. Khong chi nguy hiem, lao dong trong nganh y te con la loai lao dong nang boi tinh chat cang thang cua cong viec nhu trong cac phong mo hoac doi voi viec cham soc va dieu tri nhung benh nhan tam than, nhung benh dich toi nguy hiem... Trong tong so 25 benh nghe nghiep duoc bao hiem thi nganh y te da co 3 benh, do la: Benh do quang tuyen X va cac chat phong xa; Benh lao nghe nghiep; Benh viem gan virut nghe nghiep va mot so benh nghe nghiep chung khac.

Bat cap trong che do chinh sach va bat cap trong ca viec thuc hien

Tai nan lao dong: Con so va su kien

* Nam 2006 tren 64 tinh, thanh pho cua ca nuoc da xay ra 5.881 vu tai nan lao dong (TNLD) voi 6.088 nguoi bi nan, trong do co 536 nguoi chet va 1.142 nguoi bi thuong nang. So voi nam 2005, trong nam 2006: tong so vu TNLD tang 31,13%; tong so nguoi bi nan tang 31,6%,; so vu TNLD chet nguoi tang 12,28%; tong so nguoi chet tang 11,75%.

* Co 10 dia phuong xay ra nhieu TNLD chet nguoi trong nam 2006 la: TP. Ho Chi Minh (782 vu voi 101 vu TNLD chet nguoi, lam 103 nguoi chet va 99 nguoi bi thuong nang); Quang Ninh (253 vu voi 41 vu TNLD chet nguoi, lam 59 nguoi chet va 131 nguoi bi thuong nang); Dong Nai (872 vu voi 30 vu TNLD chet nguoi, lam 31 nguoi chet va 57 nguoi bi thuong nang); Binh Duong (1.316 vu voi 20 vu TNLD chet nguoi, lam 20 nguoi chet va 20 nguoi bi thuong nang); Ha Noi (152 vu voi 16 vu TNLD chet nguoi, lam 16 nguoi chet va 50 nguoi bi thuong nang); Long An (27 vu voi 15 vu TNLD chet nguoi, lam 22 nguoi chet va 12 nguoi bi thuong nang); Da Nang (39 vu voi 13 vu TNLD chet nguoi, lam 13 nguoi chet va 7 nguoi bi thuong nang; Can Tho (25 vu voi 13 vu TNLD chet nguoi, lam chet 13 nguoi chet va 7 nguoi bi thuong nang); Ba Ria - Vung Tau (44 vu voi 11 vu TNLD chet nguoi, lam 11 nguoi chet va 22 nguoi bi thuong nang); Hai Phong (277 vu voi 10 vu TNLD chet nguoi, lam 10 nguoi chet va 83 nguoi bi thuong nang). Mot so dia phuong co so vu TNLD chet nguoi tang cao hon so voi nam 2005 la: TP. ho Chi Minh, Quang Ninh, Long An, Can Tho, Ba Ria - VungTau, Thai Binh...

* Nhung vu TNLD chet nguoi nghiem trong nam 2006 la: Vu chay, no khi me tan tai Cong ty than Thong Nhat thuoc Tap doan cong nghiep Than va Khoang san Viet Nam (T&KS VN) lam chet 8 nguoi; Vu buc tui nuoc trong lo khai thac than tai Cong ty than Mong Duong thuoc Tap doan cong nghiep T&KS VN lam chet 4 nguoi; Vu sap do cong trinh dang xay dung  tai khu pho Phu Nhon Long An lam 7 nguoi chet, 4 nguoi bi thuong nang; Vu hit phai hoi khi doc hai tai ham chua xac ca thai cua Cong ty TNHH Da Nang Long An lam 2 nguoi chet, 4 nguoi bi thuong.

* Nguyen nhan chu yeu de xay ra TNLD chet nguoi nam 2006: Nguoi su dung LD vi pham Tieu chuan, Quy pham ky thuat an toan; Nguoi bi nan vi pham Quy trinh quy pham ATLD; Thiet bi khong bao dam ATLD; Nguoi su dung LD khong xay dung quy trinh, bien phap lam viec an toan; Chua huan luyen ATLD, khong co phuong tien bao ve ca nhan.           

         Nguon: Bo LDTB&XH

Mac du Dang va Nha nuoc luon danh gia cao nhung thanh tuu ma nganh y te da dem lai va cung da co nhung che do chinh sach dac biet cho CBYT nhu cac che do tien luong, nang bac luong, che do phu cap doc hai, nguy hiem, che do phu cap luu dong, che do phu cap trach nhiem nghe nghiep, che do phu cap dac thu nghe nghiep, che do phu cap chong dich, phu cap chuc vu, bao hiem y te, su dung phi, le phi... va co nhung quy dinh ve bao ho lao dong, cham soc suc khoe cho nguoi lao dong noi chung trong do co CBYT. Tuy nhien cong tac bao ve va cham soc suc khoe cho CBYT o nuoc ta van chua tuong xung voi cong viec ma ho dam trach. Theo nghien cuu cua Ngan hang The gioi, o Viet Nam chi co khoang 29% chi phi thuong xuyen danh cho luong va tien cong (so voi 50 - 60% o cac nuoc dang phat trien). He so luong trung binh cao nhat cua CBYT la duoi 1,9, thua xa nganh Giao duc Dao tao va KHCN&MT. Muc chi boi duong cho mot ca truc hien nay la 28.000d, chi tuong duong khoang 44% so voi muc dang duoc huong theo Bo luat Lao dong. Nghi dinh 03/CP cua Chinh phu quy dinh cho cac BV su dung 35% tong cac khoan thu tu vien phi de tang luong cho nhan vien y te la mot tro ngai vi no anh huong den kinh phi cho viec nang cap cac BV, nen lai gop phan lam giam thu nhap cua nhan vien y te. Mot nghien cuu cho thay, binh quan thu nhap hang thang cua CBYT chu yeu duoi hoac bang 2 trieu (chiem 87,1% ). Cac quy dinh ve che do phu cap uu dai theo nghe moi chi ap dung cho mot so doi tuong chuyen trach, trong khi vi tri cong viec co su tham gia cua cac doi tuong khac. Hau het cac muc phu cap deu thap, chua can xung voi cuong do lao dong va muc do nguy hiem ma CBYT phai duong dau. Do la chua ke nhung muc phu cap nay chua den duoc voi rat nhieu CBYT o cac dia phuong. Kinh phi cung cap cho cac hoat dong YTDP hien nay cung chua thoa dang, moi chi bang 1/20 ngan sach danh cho y te noi chung. Do vay muc chi cho cac can bo lam cong tac nay chua bu dap duoc cac ton hai ma ho phai doi mat, do la chua ke co nhieu noi con chi duoi ca muc nay. Hau het cac CBYT khong nam duoc cac che do chinh sach ma ban than ho duoc huong.

Ve VSATLD, nhin chung ngan sach dau tu cai thien moi truong lao dong, cham soc suc khoe cho nhan vien y te con thap. Cac co so y te khong thuc hien cac quy dinh ve viec do dac, kiem tra moi truong lao dong, cac CBYT hau nhu khong duoc hoc tap ve ATVSLD. Hien nay Viet Nam van chua co huong dan rieng ve ATVSLD cho nhan vien y te, trong khi o nhieu nuoc tren the gioi da co nhung huong dan quoc gia ve van de nay. Hau het cac co so y te khong to chuc kham phat hien benh nghe nghiep cho CBYT. 

Vi thanh

Dac thu lao dong trong nganh y te cung voi nhung bat cap trong chinh sach va viec thuc hien nhung chinh sach nay tai cac co so doi hoi Chinh phu, cac bo nganh can som sua doi mot so che do chinh sach, dac biet ve muc va doi tuong  duoc huong. Xay dung cac van ban phap quy lien quan den ATVSLD trong nganh y te cung la cong viec can som duoc trien khai. Cac co so y te can co can bo chuyen trach ve cong tac bao ho lao dong thuc hien cac quy dinh ATVSLD. Nhung co so y te co nguy co cao mac cac benh nghe nghiep va rui ro tai nan nghe nghiep (lao, viem gan virut B, HIV/AIDS...) can thuong xuyen to chuc kham suc khoe dinh ky va kham phat hien benh nghe nghiep cho CBYT.
 
 

Nam 2006, cong tac y te lao dong co gi moi?                

TS. Tran Ngoc Lan

Ve van ban phap quy, Bo Y te da ban hanh Thong tu so 12/2006/BYT ve huong dan thuc hien kham BNN, Quyet dinh so 27/2006/QD-BYT ve viec bo sung 4 benh nghe nghiep (BNN) moi duoc huong bao hiem xa hoi. Hien nay, viec xay dung Thong tu huong dan ve cong tac ATVSLD trong cac co so y te dang duoc tien hanh. Nganh Y te da phoi hop voi Bo LD&TBXH ban hanh Thong tu lien tich so 10/2006/TTLT-BYT-BLDTBXH ve muc boi duong bang hien vat doi nganh nghe nang nhoc doc hai; Chuong trinh phong chong BNN giai doan 2007-2010 da duoc trinh va duoc Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 233/2006/QD-TTg.

Mot so cac van ban phap quy nhu Thong tu ve quan ly suc khoe nguoi lao dong (SK NLD) trong cac doanh nghiep vua va nho, Chi thi ve tang cuong cong tac quan ly SK NLD trong linh vuc nong nghiep, Quyet dinh ve tieu chuan VSLD duoc tang cuong pho bien va trien khai tai cac dia phuong.

Ve to chuc, den nay ca nuoc da co 50 Trung tam YTDP tinh va Trung tam y te nganh thanh lap khoa YTLD. Tai Kien Giang, Trung tam SKLDMT duoc thanh lap tren co so khoa SK NN tu  TT YTDP. Co 31  tinh va 6 nganh da thanh lap 37 phong kham benh nghe nghiep.

Ve cong tac tuyen truyen giao duc va tap huan, Tuan le Quoc gia nam 2006 tap trung tuyen truyen ve cac yeu to doc hai gay BNN va tai nan lao dong. Da xay dung va hoan chinh cac tai lieu tuyen truyen phim tai lieu ve suc khoe va dieu kien lam viec cua nhan vien y te. Xay dung trang tin dien tu ve phong chong BNN... tang cuong cong tac ATVSLD trong cac co so y te, nong nghiep, lang nghe... Nganh y te da to chuc thanh cong cuoc thi chung ket phong chay chua chay va van chuyen cap cuu trong nganh.

Nam 2006, da co tren 1.200 co so duoc kiem tra giam sat moi truong lao dong; 3.854 co so san xuat da tien hanh kham suc khoe dinh ky cho cong nhan; 24 tinh/nganh tien hanh kham 11 loai BNN cho tren 200 co so san xuat co nguy co mac BNN, trong do co 8 BNN da duoc dua ra giam dinh...

PGS.TS. Nguyen Thi Hong Tu