Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/373032/22092007.aspx

Thuoc dung trong benh gan

Gan la bo phan rat quan trong cua co the voi chuc nang: chuyen hoa, du tru, bai tiet mat, dieu hoa, dac biet chuc nang giai doc voi hang loat cac phan ung sinh hoa.

Hinh anh benh pham ung thu gan.

Gan co the mac nhieu benh, tu nhung benh do uong nhieu ruou, bia den cac benh do virut, viem gan, ap-xe gan, ung thu gan, xo gan, gan nhiem mo... dan den tinh trang thoai hoa cau truc gan, ton thuong te bao nhu mo gan, suy chuc nang gan, dac biet suy giam chuc nang giai doc cua gan dua den nong do cac chat doc trong co the tang len, chu yeu la amoniac, gay ra hau qua nghiem trong la hoi chung nao gan.

Ngoai tru nhung thuoc khang virut (interferon, lamivudin, zadacin, entecavir, adefovir, cycloferon...), duoi day la nhung thuoc pho bien, ua dung duoc chi dinh trong mot so benh ly gan.

- Biphenyl dimethyl dicarboxylat (viet tat la BDD  hoac DDB) la chat tong hop tu dong phan cua schisandrin C duoc phan lap tu ngu vi tu – thuoc co tac dung bao ve nhu mo gan chong lai doc tinh cua mot so hoa chat doc, thuoc (thuoc khang nam, prednison, mot so khang sinh, thuoc chong lao, thuoc tri ung thu...), ruou, bia, gan nhiem mo va viem gan do virut, roi loan va suy giam chuc nang gan (met moi, chan an, ngua...).

Thuoc lam giam nhanh SGPT, SGOT, bilirubin, cai thien ro ret su roi loan va suy giam chuc nang gan, thuoc co nhieu biet duoc nhu activer, fortac, hepatrol, omitan...

Thuoc rat it tac dung phu, it gap di ung cuc bo. Tuy nhien cung can than trong trong truong hop viem gan man tien trien va xo gan.

- Silibinin: Co kha nhieu biet duoc quen thuoc nhu bestepar, flavobion, liverin, silisan... Thuoc la nhung flavonoid, chiet xuat tu cay silybum marianum gom cac phuc hop silibinin, silycrystin, silydianin. Thuoc co tac dung bao ve gan (on dinh mang te bao gan, duy tri chuc nang nhu mo gan, kich thich qua trinh tai tao nhu mo gan). Thuoc dung dieu tri viem gan cap va man, xo gan o giai doan bu tru chuc nang gan, suy gan, gan nhiem mo, bao ve nhu mo gan trong truong hop dung thuoc hoac hoa chat co doc tinh voi gan.

Thuoc gan nhu khong co chong chi dinh. Moi lieu trinh dung thuoc la 1-2 thang, nghi mot thoi gian, sau dung tiep dot khac neu can thiet.

- Silymarin: Voi cac biet duoc nhu cigenol, hepasyrin, silybon, silygalon... la mot isomer chiet xuat tu cardus marianus co tac dung on dinh mang te bao, hoat hoa enzym te bao gan, thuc day qua trinh hoat dong cua gan, giai doc gan, tai tao te bao gan; duoc dung trong cac truong hop roi loan chuc nang gan, viem gan, viem gan virut, gan nhiem mo, xo gan, tinh trang met moi do benh ly gan.

Thuoc khong co chong chi dinh: Thuoc thuong duoc phoi hop voi mot so vitamin nhom B.

- Thuoc phoi hop Hepa-Merz: Phoi hop L.ornithin va L.aspartat, la 2 acid amin tham gia vao qua trinh tong hop glutamin cua chu trinh tong hop ure (do lam giam nong do amoniac), tao ra nang luong can thiet, ATP va cuoi cung la giai doc cho gan. Thuoc duoc dung trong cac truong hop tang amoniac mau trong cac benh gan nhu viem gan cap va man, xo gan, gan nhiem mo, benh gan do ruou, benh nao gan, tien hon me gan, hon me gan, suy yeu chuc nang gan, ung thu gan.

Thuoc duoc bao che duoi dang ong tiem, dung dich tiem truyen 10ml de pha voi mot so dich truyen khac, goi thuoc com uong 5g.

Thuoc khong nen dung cho nhung nguoi suy giam chuc nang than.

- Thuoc tu thao duoc phai ke den actiso (cynara scolymus) co nhieu biet duoc quen thuoc nhu chophytol, actichol, cynaphytol, cynarex... duoc bao che tu cao actiso nhu vien boc duong, thuoc giot, thuoc dan, che uong, thuoc tiem. Hoat chat cua actiso la cynarin va dan xuat. Thuoc co tac dung tang tiet mat, nhuan gan, loi tieu, tang chuyen hoa cholesterol, dung trong truong hop roi loan chuc nang gan, bao ve gan, thong mat, roi loan tieu hoa nhu cham tieu, o chua, buon non. Thuoc con duoc dung trong benh viem than cap va man.

Thuoc khong co chong chi dinh nao dang ghi nhan

Nhan tran (adenosma caeruleum R. Br), hoat chat chinh la tinh dau, trong do co cineol. Ngoai ra con co cac flavonoid. Cay thuoc thuong duoc nhan dan ta lam che uong hang ngay, dung trong cac chung benh hoang dan cap, tieu tien vang duc va it, tieu hoa kem.

Dau gac cung duoc dung trong mot so benh gan nhu viem gan do virut, benh gan do hoa chat doc (dioxin).

De tranh mac cac benh gan, can co y thuc bao ve va phong cac benh gan bang cach tiem vaccin, ve sinh toan dien ve moi truong, sinh hoat, an uong; than trong khi dung cac thuoc va hoa chat anh huong doi voi gan (xem bao Suc khoe & Doi song so 134 ngay 7-9/11/2006), khong lam dung toi muc phu thuoc ruou, bia (nguyen nhan hang dau gay xo gan). Dac biet chu y cac thao duoc (cay co lam thuoc), tieu chuan hang dau la cac cay co ay khong co anh huong va doc voi gan theo khuyen cao cua To chuc Y te The gioi.

Viec phat hien qua cac trieu chung nhu met moi, ngua, sot nhe, dau tuc vung thuong vi, nuoc tieu sam mau, phan mau xanh xam... va qua xet nghiem chung minh, can duoc chua tri som va kip thoi, tranh de chuyen sang man tinh. Cac thuoc tren day, thuc ra khong phai la nhung thuoc co the chua tri dut diem duoc nhung benh gan da mac ma chi la nhung thuoc co vai tro ho tro dieu tri, ngan chan va hoac tai tao mot phan, giam thieu su pha huy cua cac tac nhan, cai thien cac trieu chung benh ly ma thoi. Tot nhat va truoc tien phai biet giu gin cho gan manh khoe.            

DS. Pham Thiep