Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/373150/22092007.aspx

Bia ruou va cac benh di ung

Uong nhieu ruou bia lam cac benh di ung nang them.

Theo cac nghien cuu ve dich te hoc, hien nay, khoang 30-40% dan so nhieu nuoc tren the gioi bi mac cac benh di ung, va ty le nay dang co xu huong ngay cang gia tang, nhat la o nhung nuoc cong nghiep phat trien. Cung voi su gia tang nay, mot van de dang het suc duoc quan tam do la su tac dong cua yeu to moi truong doi voi nhung benh di ung, dac biet la tac dong cua bia ruou, do viec su dung nhung thuc uong nay dang ngay cang tro nen pho bien o nhieu noi tren the gioi. Ben canh rat nhieu tac hai doi voi suc khoe con nguoi da duoc khang dinh nhu gay cac benh ly ve tim mach, tam than kinh, tieu hoa, bia ruou con co the co nhieu tac dong tieu cuc doi voi cac benh di ung. Theo nhung ket qua nghien cuu gan day, cac loai bia ruou co the lien quan den nhung phan ung di ung tuc thi sau khi uong va lam tang nguy co mac cac benh di ung o nhung nguoi su dung keo dai cac thuc uong nay.

Trong thuc te, cac phan ung di dung tuc thi lien quan den bia ruou xay ra tuong doi pho bien, voi bieu hien lam sang va co che gay benh kha da dang va phuc tap. Hau het cac truong hop nay khong phai la nhung phan ung di ung truc tiep voi con. Tren lam sang, cac bieu hien di ung sau uong bia, ruou thuong gap nhat la hoi chung nong bung (bao gom cam giac boc hoa, tut huyet ap, tang than nhiet, nhip tim nhanh, chong mat, dau dau, buon ngu, lo lang, met moi va buon non), may day, phu Quincke va soc phan ve. Ngoai ra, bia ruou con co the la yeu to lam khoi phat hoac lam nang trieu chung cua mot so benh di ung da co tu truoc nhu hen phe quan, viem mui di ung, di ung thuc an, soc phan ve do van dong, may day, san ngua... o nhung ca the nhay cam. Cac phan ung di ung lien quan voi bia, ruou thuong gap o nguoi chau A, Trung va Nam My hon so voi cac chung toc nguoi khac, co the do su khac biet trong qua trinh chuyen hoa con giua cac chung toc.

Nhung nghien cuu tren ca nguoi va dong vat trong khoang 3 thap ky gan day cho thay, con va acetaldehyd (la san pham chuyen hoa cua con trong co the) deu co the truc tiep pha vo cac te bao mast, gay giai phong histamin va nhieu hoat chat trung gian gay di ung. Ngoai ra, cac chat nay con co the uc che qua trinh chuyen hoa va dao thai histamin duoc hap thu tu thuc an, do do, lam tang nong do cua hoat chat nay o cac to chuc. Tang nong do histamin chinh la yeu to quan trong gop phan gay ra hoi chung nong bung, lam bung phat trieu chung cua hen phe quan va nhieu benh di ung khac sau uong bia, ruou. Cac nghien cuu con cho thay, khi dung chat acetaldehyd co the gay co that phe quan rat manh va gay ra con hen cap.

Ben canh co che ke tren, trong mot so it truong hop, cac bieu hien di ung voi bia, ruou con co the gay ra do phan ung di ung truc tiep voi con. Trong nhung truong hop nay, cac bieu hien lam sang thuong gap la may day, phu Quincke hoac soc phan ve. Con (etanol) va cac san pham chuyen hoa cua no deu co trong luong phan tu thap va ban than chung khong co kha nang gay di ung, nhung khi chung duoc gan voi protein trong co the se tao ra cac di nguyen hoan chinh co kha nang gay di ung. Trong mot so nghien cuu, nguoi ta da tim thay cac khang the di ung khang lai phuc hop voi acetaldehyd – protein trong mau cua nhung nguoi bi di ung voi ruou.

Ngoai con la yeu to chu yeu gay ra cac van de ve di ung, cac chat phu gia, bao quan va tap chat nhu histamin, goc sulphite hoac pham nhuom cung co the la nguyen nhan gay ra cac phan ung nay trong mot so truong hop. Theo mot so nghien cuu, nhung nguoi co co dia di ung voi lua mach va men cung se co nguy co bi di ung voi bia.

Ben canh nhung phan ung di ung tuc thi, dang co ngay cang nhieu bang chung cho thay viec dung bia, ruou keo dai co the lam tang nguy co mac cac benh di ung voi nhieu loai di nguyen khac nhau. Cac nghien cuu ve dich te cho thay, ty le mac cac benh di ung o nhung nguoi nghien ruou cao hon ro ret so voi nhung nguoi khong nghien. IgE la mot loai khang the di ung quan trong, co vai tro trung tam trong hau het cac phan ung di ung loai hinh nhanh o nguoi. Theo mot so nghien cuu gan day, nhung nguoi nghien ruou hoac thuong xuyen uong ruou voi so luong trung binh co nong do khang the IgE trong mau cao hon so voi nhung nguoi khong uong ruou, sau khi cai ruou, nong do IgE cua nhung nguoi nay lai giam ve binh thuong. Khong nhung vay, o nhung ba me co nghien ruou trong thoi gian mang thai, nhung dua con cua ho cung co nong do khang the IgE tang cao. Viec tang nong do IgE trong mau khong phai la mot benh va khong gay ra cac trieu chung lam sang nhung no co the lam tang nguy co mac cac benh di ung trong mot so truong hop. Ben canh viec lam tang nong do IgE trong mau, dung bia ruou thuong xuyen con co the lam cho co the tro nen nhay cam voi mot so yeu to trong moi truong nhu bui nha, phan hoa, thuc pham... va de bi di ung voi nhung yeu to nay. Muc nhay cam nay tang ty le thuan voi luong ruou uong hang ngay, va sau khi cai ruou, muc nhay cam co the tro ve binh thuong. Co che chinh xac cua nhung hien tuong nay con chua duoc hieu ro, nhung cac nha khoa hoc cho rang do la do su tuong tac giua con o trong bia, ruou va he thong mien dich, gay ra cac roi loan dap ung mien dich cua co the. Ban than con la mot chat co tac dung dieu hoa mien dich, cac nghien cuu tiem con cho dong vat thi nghiem cung co the gay ra cac dap ung ve di ung tuong tu nhu o nhung nguoi nghien ruou.   

BS. Nguyen Huu Truong (Khoa Di ung - Mien dich lam sang, Benh vien Bach Mai)