Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/3968/02062007.aspx

Buu chinh dien tu - huong tiep can nen kinh te toan cau hoa cua buu chinh Viet Nam (Ky I)

Buoc sang the ky 21, ky nguyen cua CNTT - Internet, toan cau hoa tren moi phuong dien, cac quoc gia, doanh nghiep va tung ca nhan deu phai doi mat voi nhung thay doi nhanh chong cua moi truong xung quanh, nhieu co hoi va ca nhung thach thuc to lon. Lam the nao de nam bat duoc co hoi, vuot qua nhung thach thuc, phat huy duoc loi the, han che nhung diem yeu cua minh de dat duoc su tang truong ben vung trong moi truong canh tranh ngay cang quyet liet, do la cau hoi dang duoc dat ra cho tat ca. No cung la cau hoi lon cho Nganh buu chinh Viet Nam trong qua trinh cong nghiep hoa va hien dai hoa dat nuoc.

Phan I
Phan II

Phan III
Phan IV
Phan V
Mot cau noi hai huoc: “The ky truoc, nguoi buu ta so nhat con cho, con “con chuot”, do moi de doa lon nhat doi voi nguoi buu ta ngay nay”.

Thuc vay, khoa hoc cong nghe moi, dac biet la may tinh va Internet dang lan luot nhieu dich vu truyen thong co ban, nhung nhieu to chuc buu chinh tren khap the gioi da thuc su tham gia vao cuoc cach mang cai to va bien moi de doa do thanh cong cu phat trien. Ung dung khoa hoc cong nghe vao quan ly, kinh doanh, thay vi bi chinh nhung cong nghe do lan luot tren thi truong, phat trien mot kenh cung cap voi chuoi dich vu buu chinh moi, do la Buu chinh dien tu.

Ra doi tu dau nhung nam 90 cua the ky truoc, cung voi su phat trien nhu vu bao cua khoa hoc cong nghe, hon 15 nam qua, buu chinh dien tu o mot so quoc gia, dien hinh nhu My, Canada, Phap, Nhat ban, Han quoc, Hong Kong… da khang dinh duoc cho dung cua minh tren thi truong dich vu ban le truc tuyen, dich vu hau can buu chinh va dich vu tai chinh. Cac doanh nghiep buu chinh nay da phat trien manh me trong pham vi quoc gia, khu vuc va quoc te, duong dau voi nhung tap doan chuyen phat toan cau co thuong hieu noi tieng nhu Fedex, DHL, TNT… de thich ung voi moi truong quoc te hoa canh tranh khoc liet.

Nguon: baokhanhhoa.comBuu chinh Viet Nam cung khong nam ngoai luong gio van hoi va nhung thach thuc to lon do. Mot vai co hoi noi bat nhu kinh te Viet Nam dang tang truong ben vung; tinh hinh chinh tri, xa hoi kha on dinh; hoi nhap kinh te quoc te; Buu chinh dang dan tach ra khoi vien thong va tro thanh mot don vi tu chu kinh doanh, hach toan doc lap. Thach thuc la viec thi truong buu chinh da bat dau mo cua, canh tranh tu do theo lo trinh cam ket voi To chuc thuong mai the gioi – WTO, doi thu la cac tap doan buu chinh, cong ty chuyen phat xuyen quoc gia, cac ngan hang va to chuc tai chinh trong va ngoai nuoc, cac cong nghe truyen thong thay the hien dai duoc phat minh va ung dung mot cach nhanh chong. Hien tai, Buu chinh Viet Nam van chu yeu cung cap cac dich vu co ban tai cac giao dich truyen thong va thua lo trien mien. Viec nghien cuu, ung dung buu chinh dien tu, tien toi hien dai hoa buu chinh, nang cao nang luc canh tranh thong qua chat luong dich vu tren nen tang cong nghe hien dai cho Buu chinh Viet Nam la van de cap thiet trong giai doan hien nay.

1. Gioi thieu ve buu chinh dien tu

Buu chinh dien tu la cac hoat dong kinh doanh dien tu duoc ung dung trong buu chinh. Hang loat thuat ngu moi ra doi cung voi buu chinh dien tu nhu Buu cuc dien tu (E-Post office); Thanh toan hoa don dien tu (E-Paybill); Tem dien tu (E-stamp); Dich vu tron goi (E-fulfillment); Dich vu thu mua truc tuyen (E-Procurement)…


Hinh 1: Mo ta hoat dong cua buu cuc dien tu

Hoat dong cua buu chinh dien tu gom 4 linh vuc chinh: Quan ly moi quan he khach hang (Customer Relationship Management); Thuong mai dien tu (Electronic Commerce) theo nghia hep; Quan ly kenh cung ung (Supply Chain Management) va Quan ly nguon luc doanh nghiep (Enterprise Resource Planning).


Hinh 2. Hoat dong cua buu chinh dien tu

2. Hien trang cua buu chinh Viet Nam

Chinh sach phat trien cua Buu chinh Viet Nam sau khi chia tach Buu chinh - Vien thong: Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viec phe duyet quy hoach phat trien Buu chinh Viet Nam den nam 2010 nhan manh vai tro cua Tong cong ty Buu chinh Viet Nam nhu sau: Ke tu khi thanh lap, Tong cong ty Buu chinh Viet Nam se duoc ho tro kinh phi tu Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (truoc day la Tong cong ty Buu chinh Vien thong Viet Nam). Phan ho tro nay se giam dan trong cac nam tiep theo. Muc ho tro va thoi gian ho tro se duoc thuc hien theo huong dan cua Bo Buu chinh, Vien thong.

Tien sy Hoang Tho Thai, Truong ban Kiem soat Tap doan buu chinh Vien thong da trao doi voi bao dien tu VietNamNet ve nang luc va ke hoach kinh doanh sau chia tach cua buu chinh: Buu chinh Viet Nam se duoc phep ket hop cung cap cac dich vu cong ich voi cac dich vu thuong mai, de co the dam bao lay thu bu chi vao nam 2010. Cu the, Chinh phu cho phep Buu chinh Viet Nam duoc phat trien cac dich vu tai chinh nhu: dich vu tra luong huu, dich vu thanh toan, dich vu nho thu, phat cho cac doanh nghiep cung ung dich vu (thu tien bao hiem nhan tho, thu tien dien, dien thoai, nuoc...) va dac biet, nganh buu chinh chu trong viec tham gia cung cap cac dich vu vien thong qua cac hinh thuc ban lai dich vu, dai ly cho vien thong nhu: phat hoa don, thu cuoc, tiep nhan yeu cau cung cap dich vu, cung cap cac dich vu vien thong gia tri gia tang, dich vu Internet...

Nhu vay, rat nhieu dich vu moi se ra doi trong khi xet ve nguon luc cua Buu chinh Viet Nam lai co han.

Su khan hiem ve cac nguon luc cua Buu chinh Viet Nam: Theo kinh te hoc hien dai, nguon luc cua mot doanh nghiep rat da dang, bao gom cac yeu to huu hinh nhu nhan luc, vat luc, tai luc va cac nguon luc vo hinh nhu tri thuc, thuong hieu, thong tin, thoi gian...

Ve nhan luc cua Buu chinh Viet Nam, theo danh gia chung la chat luong chua cao mac du so luong tuong doi lon (hon 4 van can bo cong nhan vien). Neu tang them dich vu ma khong tang them kenh phuc vu (vi du nhu buu cuc tu dong, cung cap dich vu truc tiep hay thuong mai dien tu) trong khi bien che kho tang, quy luong co han, trinh do nhan vien han che (da phan la lao dong thu cong)… se gay ra ap luc va cuong do cong viec qua lon, kho dat duoc hieu qua nhu mong doi.

Ve vat luc, bao gom phuong tien, trang thiet bi, hay cong nghe ung dung. So voi vien thong thi cong nghe buu chinh con rat tho so, dau tu chua nhieu, phan lon khai thac thu cong, chi co mot so it thiet bi nhu can dien tu, may vi tinh… o giao dich va he thong chia chon buu gui tu dong o hai trung tam dau moi. Buu chinh Viet Nam da trien khai ung dung cong nghe thong tin trong truy tim dinh vi buu gui chuyen phat nhanh (EMS), he thong quan ly dich vu chuyen tien... Day cung la hien trang chung cua buu chinh cac nuoc dang phat trien.

Rat nhieu nam thua lo, hoat dong nho vao cac khoan ho tro chu yeu tu vien thong nen nguon luc Tai chinh cua Buu chinh Viet Nam la van de kho khan nhat can duoc quan tam xem xet trong giai doan phat trien tiep theo. Neu khong but pha, buu chinh se tut hau ve nhieu mat, trong do co con nguoi, cong nghe va san pham dich vu ham chua it tri thuc, se kho khan trong canh tranh.

Ben canh do, thoi gian trong cam ket thuc hien lo trinh toan cau hoa, chia tach buu chinh vien thong khong con nhieu cho Buu chinh Viet Nam, trong khi buu chinh cac nuoc va cac tap doan chuyen phat, hau can, tai chinh trong khu vuc va tren the gioi phat trien nhu vu bao va ngay cang hoan thien. Chinh sach bao ho cua Chinh phu doi voi buu chinh chi co the ton tai khi ban than Chinh phu cung co kha nang tai chinh manh. Viet Nam la mot nuoc co nen kinh te dang phat trien va viec bao ho cho cac dich vu buu chinh cong ich la rat kho khan. Buu chinh phai tu tim huong di dung cho minh theo xu the phat trien chung cua the gioi va tien hanh theo lo trinh da dat ra thi moi co the vuot qua giai doan kho khan hien nay. Bai hoc tu vien thong cho thay, chi co tiep can cong nghe moi co the phat trien va but pha. Nhu vay, ung dung thuong mai dien tu la mot trong nhung huong di dung dan, dieu nay da duoc kiem chung bang nhieu bai hoc tu nhung doanh nghiep buu chinh cua cac nuoc tren the gioi.

Ao Thu Hoai - Le Sy Linh (Ha Noi)

(Con nua)