Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/399694/01102007.aspx

Vu tranh chap HDLD giua hai cong nhan Han Quoc va Cty Hyundai Vinashin: An da tuyen nhung guoi lao dong chua dong tinh

Sau nhieu lan tam hoan, ngay 26/9/2007, Toa phuc tham TAND toi cao tai Da Nang da xet xu hai vu kien don phuong cham dut hop dong lao dong (HDLD) giua nguyen don Tae Man-song va Lee Seong-hui - quoc tich Han Quoc voi bi don la Cong ty TNHH Nha may Tau bien Hyundai Vinashin (HVS) co tru so o xa Ninh Phuoc, huyen Ninh Hoa, tinh Khanh Hoa.

Theo ho so vu an, ngay 10/3/1999, HVS ky HDLD voi ong Tae Man-song va Lee Seong-hui, phan cong ho lam nhiem vu thuyen truong, may truong tau TVG-BOAT chuyen lai dat tau bien ra vao u cang de sua chua. HDLD duoc hai ben xac lap moi nam mot lan, nhung hau het HVS khong dang ky voi So LD-TB&XH tinh Khanh Hoa de xin cap giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam theo luat dinh.

Trong luc hai ben dang thuc hien HDLD thu 6 co thoi han tu ngay 10/3/2004 den 10/3/2005 thi xay ra tranh chap. Chieu toi 27/4/2004, HVS giao cho hai ong Tae, Lee va hai cong su trong e kip dam nhiem lai dat con tau Chi Linh ra khoi u cang de giao cho phia doi tac, dong thoi keo tau Harackle va phao noi cua gian khoan Dai Hung vao u tau de sua chua.

Theo e kip ky thuat nay cho biet: Do truoc do ho lao dong cat luc nen qua met moi, neu lai dat tau co trong tai lon trong dieu kien thoi tiet xau, song to, gio lon se khong dam bao an toan phuong tien va tinh mang nen phai xin nghi de sang hom sau thuc hien cong viec. Lay co to tau da vi pham ky luat lao dong, nen sang hom sau HVS khong bo tri cong viec. Ngay 29/4/2004, Tong Giam doc HVS ky thong bao huy bo HDLD voi ong Tae, ong Lee va hai cong su.

Khong dong tinh voi thong bao don phuong cham dut HDLD, hai ong Tae va Lee khoi kien ra toa de doi boi thuong cac khoan tien tro cap thoi viec trong thoi gian 5 nam 6 thang, tro cap sa thai bat cong, tien luong thoi han con lai theo HDLD hai ben da ky ket. 3 thang sau khi toa an thu ly vu kien, HVS moi phan to doi hai ong Tae, Lee phai boi thuong cac khoan chi phi ma HVS da thue phuong tien lai dat tau Chi Linh, Harackle va phao noi cua gian khoan Dai Hung, chi phi tien phat cham giao tau Chi Linh, tien cong nhung nguoi lao dong phai nghi viec.

Tai phien xu so tham lan thu nhat ngay 27/5/2005, TAND tinh Khanh Hoa da bac yeu cau phan to cua bi don, buoc HVS phai boi thuong cho ong Tae 465 trieu dong, ong Lee 452 trieu dong. Ca hai ben deu khang cao, nen tai ban an phuc tham ngay 28/10/2005, Toa phuc tham TAND toi cao tai Da Nang tiep tuc bac yeu cau phan to cua bi don, sua mot phan ban an so tham, buoc HVS phai boi thuong cho ong Tae 736 trieu dong, ong Lee 716 trieu dong.

Trong luc nguyen don dang yeu cau thi hanh an dan su, thi bi don tiep tuc khieu nai, nen Hoi dong tham phan TAND toi cao da ra Quyet dinh giam doc tham huy hai ban an so tham va phuc tham de xet xu lai theo thu tuc chung.

Theo do, ngay 27/9/2006, TAND tinh Khanh Hoa xet xu so tham lan thu hai, tuyen bo HDLD ky ket giua HVS va hai ong Tae, Lee vo hieu toan bo; chap nhan mot phan yeu cau cua hai ben, buoc HVS phai boi thuong cho ong Tae 281,1 trieu dong, ong Lee 273,6 trieu dong; buoc hai ong Tae va Lee, moi nguoi phai boi thuong cho HVS 89,2 trieu dong. Them mot lan nua hai ben lai khang cao!

Ngay 26/9/2007, Toa phuc tham TAND toi cao tai Da Nang xet xu lai vu kien va da phan quyet giu nguyen ban an so tham so 01/2006/LDST ngay 27/9/2006 cua TAND tinh Khanh Hoa