Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/742908/09112007.aspx

Che do khi lam viec ban thoi gian

* Toi da nghi huu nhung hien nay co di lam them tai mot doanh nghiep tu nhan, lam ban thoi gian khoang 4 gio/ngay, 26 ngay trong thang.

Toi co thoa thuan va ky hop dong lao dong (HDLD) co thoi han 2 nam voi muc luong 1.255.500 d/thang va duoc cong them 17% BHXH vao luong la 213.435 d/thang, tong cong la 1.468.935 d/thang. Xin hoi khi het han HD, toi se duoc tinh tro cap thoi viec can cu muc luong nao? Toi duoc huong tro cap 1 thang luong hay it hon (vi toi lam viec ban thoi gian)? Che do nghi phep nam la bao nhieu ngay theo Luat Lao dong?

* Toi co con va chau dang o do tuoi lao dong cung di lam dang ban thoi gian tai cac doanh nghiep tu nhan voi cac truong hop sau: 1/ Da tham gia BHXH o noi lam viec chinh va co ky HDLD lam them ngoai gio voi doanh nghiep tu nhan khac vao nhung thoi gian ranh roi khoang 4 gio/ngay (26 ngay/thang); 2/ Chi lam viec voi 1 doanh nghiep tu nhan va co tham gia BHXH tai doanh nghiep do. Thoi gian lam viec khoang 4 gio/ngay (26 ngay/thang).

Doi voi truong hop 1, khi thanh toan luong co duoc tra them 17% BHXH vao luong khong? Neu lam ban thoi gian thi che do nghi phep nam co duoc tinh bang nhu nguoi LD lam viec 8 gio/ngay khong?

Truong hop nguoi lao dong moi ky HDLD va tham gia BHXH duoc 4 thang thi nghi thai san, vay co duoc che do gi tu nguoi su dung lao dong khong?

Tat ca cac truong hop tren khi ca hai ben dong y cham dut HD co duoc huong tro cap thoi viec khong va cach tinh the nao la dung voi Luat Lao dong? (Hoang Thi Sam)

- Tu van cua Viec Lam Online:

Theo quy dinh tai Dieu 15 Nghi dinh 114/2002/ND-CP ngay 31-12-2002 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Bo luat lao dong (BLLD) ve tien luong thi tien luong lam can cu tinh cac che do tro cap thoi viec la tien luong theo hop dong lao dong, duoc tinh binh quan cua 6 thang lien ke truoc khi su viec xay ra, gom tien luong cap bac, chuc vu, phu cap khu vuc, phu cap chuc vu (neu co).

Ben canh do, khoan 2 muc II Thong tu 21/2003/BLDTBXH ngay 22-9-2003 cua Bo LD-TB&XH Huong dan thi hanh mot so dieu cua Nghi dinh so 44/2003/ND-CP ngay 9-5-2003 cua Chinh phu ve HDLD co quy dinh: HDLD voi nguoi da nghi huu dang huong luong BHXH hang thang va nguoi lam viec co thoi han duoi 3 thang thi ngoai tien luong theo cap bac cong viec, nguoi lao dong con duoc nguoi su dung lao dong thanh toan cac khoan sau: BHXH; Bao hiem Y te (BHYT); Nghi hang nam; Tien tau xe di lai khi nghi phep do hai ben thoa thuan.

Hon nua, Luat Lao dong nuoc ta cung khong co quy dinh so gio lam viec toi thieu ma chi han che so gio lam viec toi da (Dieu 68 BLLD). Vi vay tien luong lam can cu tinh tro cap thoi viec khi ban cham dut HDLD cua ban la muc luong 1.255.500 d/thang - la muc luong ban ky trong HDLD.

Ve cac che do ma ban duoc huong, khi da nghi huu, neu lam viec theo HDLD moi thi ngoai quyen loi theo che do huu tri, ban van duoc huong quyen loi da thoa thuan theo HDLD (khoan 2 Dieu 124 BLLD). Do do, che do nghi phep nam ma ban duoc huong cung giong nhu nhung nguoi lao dong khac (ban co the tham khao thong tin ve thoi gian nghi phep nam tai day).

Doi voi truong hop nguoi lao dong da tham gia BHXH o noi lam viec chinh va co ky them HDLD voi doanh nghiep khac, theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 5 Nghi dinh 44/2003/ND-CP ngay 9-5-2003 Quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua BLLD thi chi doi voi nhung HDLD ky voi nguoi da nghi huu, nguoi lam cong viec co thoi han duoi 3 thang thi khoan BHXH, BHYT, tien tau xe, nghi hang nam moi duoc tinh gop vao tien luong hoac tien cong cua nguoi lao dong.

Ve cau hoi che do nghi phep nam cua nguoi lam viec ban thoi gian co giong nhu nhung nguoi lao dong lam viec 8gio/ngay khong, nhu da trinh bay o tren, Luat Lao dong nuoc ta khong co quy dinh ve muc thoi gian toi thieu khi ky HDLD. Vi vay, cac che do ma nguoi lao dong ban thoi gian duoc huong cung giong nhu nhung nguoi lao dong lam viec du 8gio/ngay.

Doi voi truong hop nguoi lao dong nu moi ky HDLD va tham gia BHXH duoc 4 thang thi khong duoc huong che do thai san theo quy dinh cua Luat BHXH (nhu: thoi gian huong che do khi kham thai; thoi gian huong che do khi say thai, nao, hut thai hoac thai chet luu; Thoi gian huong che do khi sinh con; Tro cap 1 lan khi sinh con hoac nhan nuoi con nuoi…).

Cu the, tai khoan1 Dieu 14 Nghi dinh 152/2006/ND-CP ngay 22-12-2006 cua Chinh phu Huong dan mot so dieu cua Luat BHXH ve BHXH bat buoc: “Lao dong nu sinh con va nguoi lao dong nhan nuoi duoi 4 thang tuoi phai dong BHXH tu du 6 thang tro len trong thoi gian 12 thang truoc khi sinh con hoac nhan nuoi con nuoi”.

Mac du khong duoc huong che do thai san theo quy dinh cua Luat BHXH nhung trong thoi gian nghi thai san, ngoai viec duoc nghi truoc va sau khi sinh con, cong lai tu 4 den 6 thang, khi het thoi gian nghi thai san, nguoi lao dong nu co the nghi them mot thoi gian khong huong luong theo thoa thuan voi nguoi su dung lao dong (Dieu 114 BLLD).

Ngoai ra, nguoi lao dong nu khi ket hon, co thai, nghi thai san, nuoi con duoi 12 thang tuoi con duoc huong cac quyen loi khac tu nguoi su dung lao dong nhu: Nguoi su dung lao dong khong duoc sa thai hoac don phuong cham dut HDLD, tru truong hop doanh nghiep cham dut hoat dong; Nguoi lao dong nu duoc tam hoan viec don phuong cham dut HDLD, keo dai thoi hieu xem xet ky luat, tru truong hop doanh nghiep cham dut hoat dong (Dieu 111 BLLD).

Khi nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong thoa thuan cham dut HDLD, neu nguoi lao dong da lam viec thuong xuyen trong doanh nghiep, co quan, to chuc tu du 12 thang tro len, nguoi su dung lao dong co trach nhiem tro cap thoi viec, cu moi nam lam viec la nua thang luong, cong voi phu cap luong (neu co) (Dieu 36, Dieu 42 BLLD).

Luat su NGUYEN VAN HAU

Moi thac mac lien quan den van de lao dong viec lam, ky nang nghe nghiep, quyen loi cua nguoi lao dong... ban doc co the gui ve chuong trinh "Tu van viec lam" tai dia chi: tto@tuoitre.com.vn

De chinh xac ve noi dung, van de can hoi, ban doc vui long go co dau (font chu unicode). Xin chan thanh cam on!

KIM NHUNG thuc hien