Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/907704/08122007.aspx

Nguoi di dau cong nghiep oto Trung Quoc

Lu Guanqiu ghi ten minh vao ban danh sach nhung doanh nhan thanh dat co khoi tai san ca nhan lon nhat the gioi voi 1,2 ty USD.

Khong chi di dau trong viec chiem linh thi truong oto Trung Quoc, Lu Guanqiu con la doi thu truoc cac hang san xuat phu kien lon cua nuoc ngoai.

Giong nhu mot so doanh nhan thanh dat khac cua Trung Quoc, Lu Guanqiu bat dau su nghiep tu thoi ky ma cac doanh nghiep tu nhan van con duoc coi la “cai duoi cua chu nghia tu ban” voi mot xuong gia cong cac loai phu tung may keo dung trong nong nghiep.

Toi nay, sau khi kien tao thanh cong to hop cong nghiep che tao phu tung oto khong lo Wanxiang Group, gop phan khong nho vao su phat trien cua nganh cong nghiep oto Trung Quoc, Lu Guanqiu chinh thuc ghi ten minh vao ban danh sach nhung doanh nhan thanh dat co khoi tai san ca nhan lon nhat the gioi voi 1,2 ty USD. 

Do dac diem lich su cua Trung Quoc, to hop cong nghiep Wanxiang Group khi moi duoc thanh lap chi la mot xuong san xuat phu tung may keo dung trong nong nghiep tu so von ban dau chi tuong duong voi 4.000 NDT. Hoa nhip cung su mo cua cua nen kinh te, Lu Guanqiu tung buoc huong Wanxiang sang khai thac thi truong phu tung oto cung cap cho cac nha san xuat trong va ngoai nuoc. Den nay, Wanxiang Group da tro thanh mot trong 3 doanh nghiep tu nhan lon nhat Trung Quoc.

Khong chiu khuat phuc truoc so phan

Sinh ra trong mot gia dinh nong dan, Lu Guanqiu lai xin vao lam cong nhan ren tai mot nha may can thep cua nha nuoc voi muc luong du song. Do mot so nguyen nhan, thoi gian sau do nha may thep phai dong cua va Lu Guanqiu cung mat viec lam. Phai tro ve lam cong viec dong ang cung gia dinh, trong tham tam Lu Guanqiu van ap u uoc mo duoc lam mot cong viec lien quan nghe co khi ma minh da hoc duoc.

Trong nhung nam do, nen kinh te cua Trung Quoc van con lac hau, phuong tien di lai cua nguoi dan van con rat tho so, ngay ca nhung chiec xe dap cung la mot tai san rat gia tri trong moi gia dinh. Bang nhung tinh toan don gian cua minh, Lu Guanqiu thay rang, neu mo mot cua hieu sua xe dap, chac chan se co nhieu khach.

Tu so tien tich cop duoc tuong duong voi 4.000 NDT, nam 1969, Lu Guanqiu mua dung cu va mo ra mot cua hieu sua chua xe dap lay ten la Wan Xiang chuyen phuc vu nhu cau cua nguoi dan trong vung.

Tinh Triet Giang noi gia dinh Lu Guanqiu sinh song, nguoi dan chu yeu la lam nong nghiep nhung trang thiet bi lai rat thieu, san co nghe co khi va trang thiet bi can thiet, Lu Guanqiu bat dau nghien cuu tu che them mot so dung cu lao dong trong nong nghiep tho so nhu cuoc, xeng, luoi cay. Toi nhung nam nua cuoi cua thap nien 70, cach mang van hoa ket thuc, dat nuoc Trung Quoc buoc vao giai doan cai cach mo cua kinh te.

Ben canh viec tang cuong thu hut dau tu nuoc ngoai, linh vuc nong nghiep duoc tap trung co khi hoa, tien toi muc tieu lay may moc thay cho suc nguoi. Nhieu loai may nong nghiep nhu may cay, may keo duoc dua vao su dung tren dien rong nen rat can toi dich vu sua chua cung nhu thay the phu tung cua cac loai may nong nghiep.

Theo danh gia do, mot mat Lu Guanqiu dau tu mua sam trang thiet bi may moc, mo rong nha xuong, mat khac, lam thu tuc thu mua duoc 300 tan sat phe thai la nhung loai vu khi da hong dem ra ban thanh ly ve che tao ra nhung loai dung cu nong nghiep va mot so phu tung thay the trong cac loai may moc nong nghiep. Tinh trong nhung nam 70, mac du la mot doanh nghiep moi vua thoat ra khoi cuoc dai cach mang van hoa, Wan Xiang da co duoc buoc phat trien on dinh, loi nhuan binh quan moi ngay khoang 10.000 NDT.

Chinh phuc thi truong oto trong nuoc

Buoc vao thap nien 80, doanh nghiep phu tung may keo Wan Xiang khong nhung da xay dung duoc mot nen tang phat trien on dinh ma con duoc khach hang biet toi la mot trong nhung dia chi tin cay nhat cua nganh cong nghiep phu tung may nong nghiep.

Trong xu the mo cua chung cua dat nuoc, doi song vat chat cua nguoi dan ngay mot nang cao, nhu cau ve phuong tien oto cung theo do tang nhanh. Mot so thuong hieu xe trong nuoc bat dau mo rong san xuat, dac biet, theo chinh sach mo cua thu hut dau tu nuoc ngoai, nhieu hang xe hoi danh tieng tu General Motors, Ford Motor Co va Volkswagen luot tien vao thi truong oto Trung Quoc.

Du doan duoc xu the phat trien chung cua thi truong oto trong nuoc, Lu Guanqiu tap trung von vao dau tu mua trang thiet bi day truyen cong nghe hien dai tu nuoc ngoai ve mo rong sang linh vuc san xuat phu tung oto. Con so loi nhuan binh quan cua Wan Xiang tang nhanh, neu nhu o thap nien 70, trung binh moi ngay Wan Xiang thu lai 10.000 NDT thi toi thap nien 80, con so nay da tang len gap 10 lan.

Bang kinh nghiem thuc tien lau nam, Lu Guanqiu bat tay ngay vao chien luoc nang cao chat luong san pham. Ket qua dat duoc ngoai su mong doi cua Lu Guanqiu, Wan Xiang duoc xep vao danh sach mot trong so 500 doanh nghiep dau tien cua Trung Quoc duoc cong nhan dat tieu chuan ISO 9002.

Cung voi su phat trien manh me cua nganh cong nghiep oto Trung Quoc, hang loat cac doanh nghiep san xuat oto trong nuoc moc len, do do suc ep canh tranh thi truong ngay mot lon, Lu Guanqiu bat tay vao nghien cuu chuong trinh mo rong cac chi nhanh sang thi truong cac tinh thanh trong nuoc con dang de trong.

Va may man lai den khi Chinh phu Trung Quoc dua ra chien luoc dai khai pha mien Tay, can cu vao nhung chinh sach khuyen khich dau tu cua Nha nuoc, Lu Guanqiu tap trung hau het nguon luc vao xay dung he thong nha may san xuat ra nhieu tinh thanh nhu Ho Nam, Giang Tay, Quang Tay...

Tu quyet dinh dung dan do, Lu Guanqiu vua giup Wan Xiang di dau trong chiem linh thi truong noi dia vua gop phan quan trong vao chien luoc chung cua ca nuoc. Chi tinh rieng tai thi truong trong nuoc, Wan Xiang da thiet lap duoc 30 dau moi nha may, xi nghiep dung chan tren hau het cac tinh thanh trong diem cua ca nuoc.

Buoc vao giai doan toan cau hoa, dac biet la tu thoi diem Trung Quoc gia nhap WTO, ben canh viec hop tac voi cac hang oto ngoai quoc khai thac thi truong trong nuoc Lu Guanqiu con tap trung cung co co cau quan ly va nguon luc huong ra thi truong quoc te, dac biet la thi truong khu vuc chau My. Nham tang cuong suc manh cho doanh nghiep va dam bao khau quan li duoc chat che, Lu Guanqiu chuyen mo hinh cong ty truoc day thanh mot to hop cac nha may san xuat phu tung oto va lay tru so chinh dat tai thanh pho Hang Chau.

Xam nhap thi truong ngoai nuoc

Bat dau tu nam 1994, Wan Xiang chuan bi cho cuoc "do bo" quy mo lon vao thi truong My khi thanh lap len van phong dai dien tai Chicago. Tinh toi thoi diem hien nay, Wan Xiang thiet lap duoc he thong chan ret 30 nha may dat tai cac quoc gia nhu My, Anh, Duc, Canada, Australia...

Tong muc doanh thu len toi 3,3 ty USD trong nam 2006 va so luong nhan cong len toi 40.000 nguoi, Wan Xiang moi day duoc Vien nghien cuu IBM Institute of Business Value danh gia la mot trong 60 doanh nghiep co tiem nang phat trien nhat Trung Quoc.

Sau nhieu nam hop tac voi Ford, moi day nhat, gioi kinh doanh dang xon xao truoc su kien Lu Guanqiu tim kiem ban hop dong mua lai to hop nha may san xuat phu kien oto Automotive Components Holdings hien dang dung tren bo vuc pha san.

Co the noi, trong nhung nam thap nien 90 do ve truoc, cac nha san xuat phu tung oto Trung Quoc trong do co ca Wan Xiang van chua duoc coi la doi thu xung tam truoc cac hang san xuat phu kien lon ngoai quoc thi toi nay, su kien Wan Xiang dang dam phan mua lai Automotive Components Holdings - mot to hop cong nghiep lon gom 17 nha may va 6 xi nghiep da cho thay, nghanh cong nghiep oto cua Trung Quoc dang tren da phat trien bung no.

Hien nay, trong linh vuc tai chinh ngan hang, Wan Xiang dang la co dong cua nhieu ngan hang lon nhu Minsheng Life Insurance, Zheshang Bank...